Irene Dee BA MDes FHEA PGCE

Screen Shot 2017-01-10 at 11.54.20.pnge: ipdee@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416637
Specialist Subject Areas

Diwydiant dylunio ffasiwn, menter, busnes a rheolaeth 

Meysydd arbenigedd mewn dylunio ffasiwn-rhagweld-tueddiadau-cylchoedd bywyd-patrwm creadigol a datblygu cynnyrch-gweithgynhyrchu a chynhyrchu-casgliadau ac ystod o ddatblygiadau - ymchwil i'r farchnad a hyrwyddo brand.  

Ymchwil Ymarfer Dylunio 

Yn canolbwyntio ar ddylunio dillad cynhwysol - ymchwil sy'n weithredol i dechnolegau'r dyfodol mewn gweithgynhyrchu a chynhyrchu, dylunio sy'n datrys problemau ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol gyda defnyddiwr pwrpas clir (priodoleddau swyddogaethol Estheteg) cydweithrediadau cyfredol rhwng yr ysgol ddylunio a'r GIG. 

Cymwysterau 

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch  
Dylunio Meistr yn ôl Ymarfer  
PGCE Addysg Bellach ac Uwch  
BA Anrh Dylunio Ffasiwn  
SIAD Dylunio Ffasiwn a Thecstilau 

Bywgraffiad 

Gyda gyrfa yn y Diwydiant ffasiwn am ddau ddegawd, nid yw fy marn ac arferion ym myd ffasiwn yn draddodiadol ac mae fy null cyfoes yn fy niffinio fel addysgwr '. Mae fy ngwaith ymchwil a meddwl dylunio yn gyson yn cwestiynu ffiniau canfyddedig o fewn dylunio ffasiwn, dull yr wyf yn dod ag ef i mewn i'm haddysgu gyda phwyslais ar ddatrys problemau'n greadigol, meddwl dadansoddol gyda chyfrifoldeb cymdeithasol, gan adlewyrchu deuoliaeth cwestiynu bob amser, gwthio syniadau ymlaen gyda thuedd gyfoes a dull arweiniol. Ar ôl ennill nifer o wobrau addysgu ac addysgwyr gan Academi CELT, y ganolfan ragoriaeth mewn addysgu a dysgu am arloesi a menter yn fy addysgu.  

Gyda chyfoeth o brofiad yn y diwydiant ffasiwn mae dylunydd, gwneuthurwr, entrepreneur busnes, ymgynghorydd a chynghorydd i nifer o frandiau dylunio mae fy mhrofiad wedi bod yn amhrisiadwy ac yn allweddol wrth gyfrannu at lwyddiant fy addysgu. Mae fy ngweithgareddau ymchwil a rhwydweithio cyfredol yn cyfrannu at wybodaeth newydd ac arbenigedd diwydiant yn ôl i'm haddysgu. Mae ganddo gysylltiadau rhwydweithio cryf â diwydiant, Cyngor Ffasiwn Prydain ac Wythnos Ffasiwn Graddedigion, sydd wedi dod yn fwy a mwy pwysig i ddatblygu proffiliau graddedigion am ragoriaeth yn rhyngwladol, ac yn amhrisiadwy i'r cwrs dylunio ffasiwn. 

Ymchwil Cyfredol / gweithgareddau ysgolheigaidd 

Seiliedig ar ymarfer - ymchwil dan arweiniad ymarfer 

Mae meysydd ymchwil yn canolbwyntio ar gysyniadau urddas dynol a sifftiau sy'n gysylltiedig â dillad a hunanddelwedd, estheteg dylunio ffasiwn, dillad ac ymddangosiad sy'n gysylltiedig â materion yn ymwneud â'r hunan-gysyniad a'r sifftiau dynol ymddygiadol sy'n digwydd gydag oedran, salwch a sefydliad. Roedd effaith canlyniadau'r ymchwil yn gyfraniad gwreiddiol at ddamcaniaethau'n ymwneud ag urddas a'r hunan-gysyniad sy'n gysylltiedig â dillad ac ymddangosiad, nod yr ymchwil oedd herio dylunwyr a chynhyrchu dyluniadau dillad cynhwysol.  

Ymchwil drosiannol + arloesi. 

Yr Adran Iechyd, Y Rhaglen Urddas mewn Gofal a Her y Cyngor Dylunio. Yn dilyn fy ymchwil flaenorol, roedd y data astudiaeth maes a gasglwyd yn gosod y sylfaen i ymgymryd â'r her ddylunio hon. Trwy ymchwil gymhwysol ac arloesi gyda defnyddiwr pwrpas clir (priodoleddau swyddogaethol Estheteg V) a chydweithrediad pellach â swyddfa ymchwil a datblygu Aneurin Bevan, mae'r GIG yn cynhyrchu cyflenwyr `Work in Style a Greenvale Linens y GIG. Datblygais a chynhyrchais ystod o gynau ysbyty di-dor arloesol sy'n priodi cyfyngiadau meddygol yn effeithlon ac yn gost isel i gadw urddas dynol. Lansiwyd arloesedd arloesol y gwnau di-dor newydd yn 2011 a chynhaliwyd y treialon yn Ysbyty St Thomas Llundain a RGH-Casnewydd y DU. Effaith yr ymchwil oedd lansiad y casgliad urddas `PULSE '(3 patent wedi'u ffeilio - nod masnach) cyflwynodd y GIG gwnau newydd yn ysbytai De Cymru, a chymerodd y cartrefi gofal preifat a'r ysbytai ledled y DU y dyluniadau gwnau newydd hefyd. . Effaith canlyniadau'r ymchwil oedd cyfraniad gwreiddiol i dechnolegau newydd o fewn gweithgynhyrchu a dylunio dillad cynhwysol, a dylunio sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn. Cododd yr ymchwil ymwybyddiaeth o'r rhaglen urddas mewn gofal a osodwyd yn y DU gan yr Adran Iechyd. Enwebwyd y ffilm ymchwil yng ngwobrau ffilm fer Fresh's TV - `Dignity Fabric of Life 'sydd bellach yn cael ei defnyddio fel cymorth dysgu yn y GIG ar gyfer hyfforddi staff.  
 
Ar hyn o bryd rwy’n Gyfarwyddwr Dylunio Ffasiwn a Phrif Ddarlithydd BA (Anrh) Mae fy nghyfrifoldebau yn cynnwys ailddilysu, byrddau asesu, sicrhau ansawdd, recriwtio, strwythuro'r cwricwlwm a gweithgareddau sy'n wynebu allanol. Mae'r rôl yn cynnwys rheoli ac arwain y cynnwys ffasiwn a'i gyflwyno, gan gynnwys datblygu gweithgareddau'r cwricwlwm, rheoli staff gyda phwyslais ar ddatblygu amgylchedd gwaith cadarnhaol lle mae dysgu'n cael ei drosglwyddo'n gyson, yn gydlynol ac ar lefel uchel sy'n nodweddiadol o gynnig israddedig o ansawdd. 
 

Gweithgareddau allanol 

Rolau archwilio allanol  
Profiad dilysu cyrsiau rhyngwladol a chenedlaethol  
Rheoli partneriaeth ryngwladol  
Datblygu cwricwlwm cwrs  
Sioe ffasiwn, sefydliad arddangos a digwyddiadau  
Cyrff proffesiynol ac aelodaeth pwyllgorau  
Recriwtio ffeiriau a digwyddiadau addysgol cenedlaethol a rhyngwladol  
Athro ymweliadol BIFT Sefydliad Ffasiwn Beijing a Technoleg China  
Yn Ymweld ag Academi Ffasiwn a Dylunio AMD yr Almaen Munich, Polytechnic di Milano
 

Yr Eidal Prosiectau Syndod a / neu gysylltiadau diwydiannol 

Seiliedig ar ymarfer - ymchwil dan arweiniad ymarfer 

Yn seiliedig ar ymarfer  - ymchwil dan arweiniad ymarfer 2015 Cysyniad i'r Farchnad - Wedi Cynnal Mewnwelediad Strategol (SIP) - i ffatrïoedd / gweithfeydd melinau tecstilau sy'n ymweld â Dhaka Bangladesh i ddod o hyd i gynhyrchu a sefydlu cysylltiadau â diwydiant a datblygu cysylltiadau rhyngwladol. Gan weithio fel mentor Cynhyrchu i'r cleient Shelim Hussain, MBE i `greu brand Cymraeg newydd gyda moeseg a chynaliadwyedd yn ganolog iddo,` Label Dillad FAIR '. Yr her a osodwyd ar gyfer y myfyrwyr a'r staff oedd briff prosiect ymchwil `PROSIECT X 'i greu'r brand dillad newydd. Roedd yr ymchwil astudiaeth maes yn cynnwys staff a myfyrwyr i ymchwilio a dod o hyd i gynhyrchu moesegol yn Dhaka Bangladesh. Mae myfyrwyr yn gweithio rhyngddisgyblaethol mewn timau i ddatblygu a chreu'r brand dylunydd Cymraeg newydd, `TYMOR 'wedi'i gyfieithu` Tymhorau', a ddatblygwyd o ymchwil marchnad yn nodi bwlch yn y farchnad ar gyfer 35 + o ddefnyddwyr y farchnad ganol. Diweddarodd effaith yr ymchwil wybodaeth mewn technolegau newydd mewn gweithgynhyrchu a chynhyrchu - Cymwysterau gwyrdd - moesegol - eco. Crëwyd tair swydd ddylunio i raddedigion, a sefydlwyd grŵp llywio ymchwil i ganolbwyntio ar gadwyn gyflenwi diwydiant dillad Bangladeshaidd - gweithwyr proffesiynol yn y Gyfraith, Cyfrifeg, Cyllid, Busnes, Ysgolion Dylunio sy'n ymchwilio i ddiwydiant dilledyn Bangladeshaidd gyda ffocws penodol ar y gyfraith, moesegol. ac agweddau ariannol ar y gadwyn gyflenwi o amgylch y diwydiant dillad.  

Ymchwil addysgeg - addysgu a dysgu (CELT- ymchwil) 

Rhaglen Menter Graddedigion Cymru -Yn arwain y fenter hon ar y cwrs, mae myfyrwyr yn gweithio'n rhyngddisgyblaethol ac yn creu busnes bach mewn timau, - rheoli prosiectau, hyfywedd masnachol, arloesi perthnasol, arweinyddiaeth, adeiladu tîm, pitsio, cyflwyno trafodaethau, busnes, menter, marchnata a hyrwyddo . Roedd Menter yn cyflwyno ym mhob modiwl i wella sgiliau graddedigion tuag at gyflogadwyedd. Effaith o'r ymchwil uchod derbyniodd fy mhapur astudiaethau achos Wobr Addysgwyr Menter DVC CELT - `cysylltu theori ac ymarfer '. 

Prosiectau a hyfforddiant ymchwil rhyngwladol rhyngddisgyblaethol Dwys yr UE  
SCAN: (prosiectau rhyngddisgyblaethol staff a myfyrwyr) - Cydweithredodd ymchwil gweithdai rhyngddisgyblaethol ar gyfer staff a myfyrwyr, cydweithiodd â'r artist tecstilau digidol Americanaidd Rachel Beth Egenhoefer. Hefyd wedi trefnu hyfforddiant Canolfan Ymchwil SCWT (dillad craff a thechnoleg gwisgadwy) rhwng Ysgol Crefft a Dylunio Hameenlinna yn y Ffindir, a staff a myfyrwyr Cymru, Sweden a'r Ffindir. Y prosiectau dan arweiniad aelodau Canolfan Ymchwil SCWT, gan ddarparu profiad hyfforddi dylunio rhyngddisgyblaethol mewn dillad craff a phrosiectau technoleg gwisgadwy - cyfnewid gwybodaeth am addysgeg rhwng aelodau staff grŵp diddordeb arbennig `Smart Wearable.

Principal Publications and/or Exhibitions

Papurau Cynhadledd 

2010 - Design Council (Dignity in Care Inclusive Garment Design) DC - London  
2010 - CELT (Enterprise Education) Teaching & Learning conference, UWN.  
2010 - Cynhadledd Cymdeithas Rheolwyr Ysbytai GIG Buxton UK.  
2011 - NHS Research & Development Conference (Turning research into practice)  
2012 - NHS (Inclusive Garment Design) conference Buxton UK  
2014 - NHS (Dignity in Care) conference Buxton UK  
2015 - CELT (Innovation in Assessment & Feedback) USW Cardiff 


Gwobrau Academaidd 

Enillydd Gwobr Gyffredinol DVC USW 2015 Academi CELT USW 
2015 Gwobr DVC USW am Arloesi mewn Asesu ac Adborth 
2015 Gwobr Celf Addysgu UWN 
2014 Gwobr Addysgu Milltir Ychwanegol UWN 
2013 Gwobr Celf Addysgu UWN 
2012 Gwobr Celf Addysgu UWN 
2011 Gwobr Addysgwyr Menter UWN DVC Academi L&T CELT 
2010 Gwobr Addysgwyr CELT UWN T&L 
2009 Gwobr Codi R seren UEL CELT T&L 


Cyhoeddiadau 

Cyfrannu rhagolygon dylunio awduron, rhagfynegiadau, darluniau, ffotograffiaeth hyrwyddo a deunydd cyhoeddusrwydd, ar gyfer catalogau sioeau masnach - Drapers Record, cyfnodolion dillad rhyngwladol a chylchgronau. Mae arbenigwyr yn cynllunio comisiwn ar gyfer cynyrchiadau teledu a hysbysebion.  
2012 - Awdur cyfrifol yn DYLUNYDD FFASIWN - Cysyniad i Gasgliad - Pennod Ffasiwn Cynaliadwyedd - `Sioc Eclectig 'Ailgylchu Dim Gwastraff 


Ymgynghoriaeth 

2015 - Cadwyn Gyflenwi Diwydiant Dillad Bangladeshaidd ar gyfer Prosiect Brand Cymraeg X 
2010 - Ymgynghorydd Dylunio - LlCC - manylebau ar gyfer Gwisgoedd Ysbyty Cymru Newydd. 
2000 - ymgynghoriaeth ar ei liwt ei hun ym mhob agwedd ar ddylunio dillad, gweithgynhyrchu, marchnata busnes ffasiwn a hyrwyddo.  
1985 - 1995 Cwmni Dylunio Eich Hun - Casgliadau arddangosedig a threfnu'r prif sioeau ffasiwn, a lwyfannir yn yr arddangosfeydd rhyngwladol ar gyfer cyhoeddiadau masnach a phrynwyr rhyngwladol yn flynyddol.