Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Graddau Ymchwil>Goruchwylwyr a meysydd goruchwylio

Goruchwylwyr a meysydd goruchwylio

Mae CSAD yn croesawu cynigion MPhil / PhD yn y meysydd a ganlyn. Wrth baratoi eich cais, mae'n bwysig eich bod chi'n nodi pa oruchwyliwr neu oruchwylwyr yr hoffech chi weithio gyda nhw, ac ystyried sut mae'ch cynnig yn gysylltiedig â'u diddordebau pwnc. Isod mae rhestr o oruchwylwyr CSAD gyda dolenni i'w tudalen proffil staff. Cysylltwch â'r goruchwyliwr/goruchwylwyr cyn gwneud cais i drafod eich cynnig.


Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Archwilio'r ffyrdd y gall celf, gwyddoniaeth a thechnoleg lywio a rhyngweithio â'i gilydd, gan gyfeirio'n benodol at y corff, canfyddiad, athroniaeth, ôl-ddyneiddiaeth, roboteg a sain.
Yr Athro Clive Cazeaux
Paul Granjon
Dr Ashley Morgan
Yr Athro Robert Pepperell
Dr Stephen Thompson


Canolfan Ymchwil Gymhwysol mewn Celf a Dylunio Cynhwysol (CARIAD)

Nod y ganolfan yw esblygu technegau a dulliau ystwyth sy'n rhoi llais i gymunedau, gan ganiatáu i'w safbwyntiau a'u dyheadau lywio creu a gweithredu datrysiadau. Gall yr atebion hyn fod yn gynhyrchion, digwyddiadau, dulliau rhyngweithio, cyhoeddiadau, fideos neu wasanaethau. Mae aelodau CSAD o CARIAD yn cynnwys:
Dr Wendy Keay-Bright
Dr Cathy Treadaway


Canolfan Ymchwil Cerameg

Mae ymchwil yn ymdrin â sawl agwedd ar ymarfer yn y ddisgyblaeth, gan gynnwys damcaniaethu arferion creadigol artistiaid, a hanes cerameg stiwdio.
Dr Natasha Mayo
Ingrid Murphy


Canolfan Ymchwil Celf Gain (CFAR)

Rhaglen gydlynol ac uchelgeisiol yn troi o gylch ymchwil Celf Gain gan gynnwys paentio, cerflunio, gwneud printiau, yn seiliedig ar amser a pherfformio, cyfryngau newydd, hanes celf ac estheteg, a chelf a gwyddoniaeth.
Yr Athro Clive Cazeaux
Dr Jonathan Clarkson
Paul Granjon
Yr Athro Robert Pepperell
Yr Athro Andre Stitt


Celfyddydau, Diwylliannau a Thechnolegau Islamaidd Digidol

Maes ymchwil cyffrous i archwilio parth cyfoethog celf a dylunio Islamaidd modern a thraddodiadol, wedi'i wreiddio mewn amrywiaeth ddiwylliannol ac i ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i ddysgu, egluro, dehongli a chymhwyso ystyron mewnol ac allanol caligraffeg, arteffactau, gwrthrychau, pensaernïaeth ac adeiladau a'u creadigaethau dylunio.
Dr Fiaz Hussain
Dr Keireine Canavan


Ymchwil a Menter yr Amgylchedd Adeiledig Ecolegol (EBERE)

Ymchwil a menter sy'n canolbwyntio ar greu a gwarchod yr Amgylchedd Adeiledig o safbwynt ecolegol, sy'n mabwysiadu dull cyfannol o gyflawni hyn ar y lefel ficro ar gyfer cysgodi a hyd at y lefel macro ar gyfer cymunedau a thu hwnt. 
Dr John Littlewood


Hanes, Theori ac Athroniaeth Celf a Dylunio

Amrywiaeth o ddiddordebau yn ymwneud ag estheteg, athroniaeth gyfandirol, astudiaethau diwylliannol a’r cyfryngau, hanes a theori celf fodern, hanes dylunio a theori, seicdreiddiad, a'r berthynas rhwng theori ac ymarfer.
Yr Athro Clive Cazeaux
Dr Jonathan Clarkson
Dr Ashley Morgan


Deunyddiau Materol

Ymchwil i ddulliau o lunio technoleg ddigidol a’i heffaith ar greadigrwydd ac arloesi.
Dr Keireine Canavan
Philippa Lawrence
Dr Cathy Treadaway


Metatechnigrwydd

Mae metatechnigrwydd yn dod ag ymchwil drawsddisgyblaethol a dyfaliadol i ddylunio, archeoleg a gwyddoniaeth wybyddol fel ffordd o ddeall hanesion dynol a dyfodol cynaliadwy ein rhywogaeth.

Dr Stephen Thompson
Dr Martyn Woodward
Dr Jon Pigott

Rhaglen Ymchwil Prototeip Rhyngweithiol Uwch (PAIPR)

Mae PAIPR yn ymchwilio i ddulliau dylunio a datblygu’n gyflym gynhyrchion sydd wedi'u hymgorffori mewn cyfrifiaduron fel ffonau symudol a PDAs
Yr Athro Steve Gill
Dr Gareth Loudon
Paul Wilgeroth