Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Darlunio - Gradd BA (Anrh)

Darlunio - Gradd BA (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Côd UCAS: W220

Lleoliad Astudio: 
Campws Llandaf

Ysgol:
Clystyru a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair mlynedd llawn-amser

Trosolwg o'r Cwrs

Mae darluniadau yn ddelweddau gweithredol; mae ganddyn nhw bwrpas bob amser, ac maen nhw’n gwneud synnwyr o syniadau cymhleth. Fel darlunwyr, byddwch yn gweithio i alluogi pobl i ddeall pethau pob dydd; cyfoethogi llenyddiaeth a barddoniaeth ac ymateb i faterion cymdeithasol, o wyddoniaeth a meddygaeth i wleidyddiaeth ac economeg.

Gyda sgiliau craidd mewn darlunio a naratif, byddwch yn archwilio ac yn arbrofi gyda deunyddiau, gan ddatblygu amrywiaeth o sgiliau technegol er mwyn canfod eich ieithoedd gweledol eich hun ar gyfer mynd i’r afael â phynciau heriol. Trwy ein cwricwlwm unigryw, byddwch yn datblygu arferion a ddiffinnir trwy eu pwrpas, nid yn unig sut rydych yn creu eich gwaith ond beth yw pwnc y gwaith a sut mae’n cyfathrebu, gyda sail ddamcaniaethol a hanesyddol iddo.

Byddwch yn profi eich darluniadau mewn amrywiaeth o amgylcheddau a senarios i archwilio y tu hwnt i fyd uniongyrchol y darlunydd, er enghraifft: animeiddio, ffilm, print a chyfryngau digidol er mwyn rhoi cyd-destun ac esboniad i’ch disgyblaeth, gan gyfoethogi eich gwaith gyda gwell dealltwriaeth o’r amgylchedd y mae’n gweithredu ynddo.

Mae darlunio’n ehangu ei gyrhaeddiad yn barhaus a, ph’un a yw’n golygu gweithio gyda chleientiaid a chydweithwyr neu greu a chyfarwyddo eich prosiectau eich hun, byddwch yn graddio gydag amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy. Yr her yw deall a defnyddio tueddiadau gweledol mewn modd beirniadol, gan ddatblygu eich dull unigryw eich hun i ystyried pŵer delweddau mewn byd gweledol. Byddwch yn llywio eich ymarfer eich hun er mwyn siarad â chynulleidfa mewn ffordd ddefnyddiol, ystyrlon ac, yn bwysicaf oll, cynhwysol.

​Cynnwys y Cwrs ​

Datgloi syniadau ar gyfer deunydd darluniadol - o amrywiaeth o safbwyntiau. Byddwch yn archwilio prosesau cymhwysol naratif, darlunio, creu a chydweithio, gan ymgorffori ystod eang o sgiliau sy'n cynnwys:

 • Arlunio arbrofol ac arsylwadol
 • Paentio
 • Gwneud printiau
 • Deall lliw
 • Cymeriadu
 • Cyfansoddiad
 • Personoli h.y. gweithio gyda gwrthrychau difywyd fel cymeriadau
 • Trosiad
 • Adrodd Straeon
 • Animeiddio stopio'r ffrâm/arbrofol
 • Rhwymo llyfrau
 • Dylunio llyfrau a dylunio cloriau llyfrau
 • Darlunio golygyddol
 • Gwneud 'zine'
 • Dyluniad poster
 • Gwneud GIF
 • Dylunio ar gyfer gwefan bersonol
 • Pypedwaith / pypedwaith cysgodol
 • Briffiau / cystadlaethau byw

Byddwch chi'n dechrau meddwl am eich arbenigedd - mireinio'ch sgiliau ac adeiladu ar eich cryfderau. Ac yn eich blwyddyn olaf, byddwch chi'n gweithio tuag at gynhyrchu corff soffistigedig o waith i arddangos eich angerdd am gyfleu syniadau.

O'r dechrau, byddwch chi'n edrych ymlaen at y dyfodol. Gallwch ddod i gysylltiad â'r diwydiant trwy friffiau byw a lleoliadau gwaith, teithio ac astudio dramor neu ehangu eich sgiliau academaidd gyda phrosiect ymchwil.

Blwyddyn Un

Pwnc: ieithoedd gweledol - 40 credyd 
Pwnc: mewn cyd-destunau - 20 credyd  
Adeiladu'r offer, yr iaith a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnoch i ddod yn arsylwr dychmygus, yn ddehonglydd ac yn ddramodydd gweledol. Trwy friffiau dan arweiniad tiwtor, byddwch yn archwilio themâu cyfathrebu gweledol, dehongli, rhethreg a naratif. Byddwch yn ymgymryd â nifer o brosiectau sydd i gyd yn bwydo i mewn i'w gilydd - gan roi digon o gyfle i chi hunan-fyfyrio a beirniadu eich ymarfer.  

Maes un: cydweithredu - 20 credyd*  
Ehangwch eich gorwelion trwy ymuno â myfyrwyr o gyrsiau eraill i gydweithio ar brosiect. Byddwch yn cael ysbrydoliaeth o ddisgyblaethau eraill i adeiladu ar eich profiad ac ehangu eich creadigrwydd - a defnyddio'ch sgiliau a'ch mewnwelediad artistig i'w cymhwyso i'ch gwaith.  

Clystyru: cysyniad - 40 credyd  
Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r byd ehangach o syniadau, theori ac astudiaethau cyd-destunol i'ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau ymchwil academaidd a'ch meddwl beirniadol. Byddwch yn canolbwyntio ar feysydd o ddiddordeb penodol mewn grwpiau astudio a byddwch yn dod yn gyfarwydd â'r ymchwil ac arbenigedd trawsddisgyblaethol cyffrous yn Clystyru a Dylunio Caerdydd. 
 
Blwyddyn Dau 

Pwnc: holi, coreograffi, tyfu - 40 credyd  
Dysgu i gyfathrebu gwybodaeth gymhleth gan ddefnyddio amrywiaeth o leisiau a safbwyntiau. Byddwch yn archwilio delweddau a thestunau trwy friffiau dan arweiniad tiwtor - wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddatblygu eich dull a'ch syniadau eich hun. Yn sail i hyn i gyd mae disgwrs, darllen ac ysgrifennu i ehangu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r pwnc.  

Maes dau: archwilio - 40 credyd* 
Byddwch yn ehangu eich profiadau gyda phrosiectau heriol sydd wedi'u cynllunio i'ch annog i archwilio ac arbrofi y tu allan i'ch disgyblaeth uniongyrchol. Mae'r cyfle trawsnewidiol hwn yn arwain at feddwl ac arloesi newydd ac yn agor pob math o bosibiliadau yn y dyfodol. Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau cyffrous sy'n eich herio mewn ffyrdd newydd. Gallwch hefyd ddewis teithio, gwneud profiad gwaith, cychwyn eich busnes eich hun neu roi cynnig ar rywbeth newydd.  

Clystyru: beirniadaeth - 40 credyd  
Trwy feirniadu llenyddiaeth, cyfnodolion ac arddangosfeydd, byddwch yn hogi'ch gallu i roi eich ymarfer dylunio yn ei gyd-destun. Byddwch hefyd yn cael cyfleoedd i ryngweithio â myfyrwyr a staff a threiddio'n ddyfnach i'ch meysydd diddordeb. 
 
Blwyddyn Tri 

Pwnc: cyfarfyddiad - 40 credyd  
Mae'r modiwl hwn yn ymwneud cymaint â'ch ymholiad ag ieithoedd gweledol ag y mae â datblygu gwaith terfynol. Byddwch yn ystyried pwnc anodd sy'n herio'ch sgiliau cyfathrebu. A byddwch yn archwilio ffyrdd newydd o weithio - gan fynd â chi y tu hwnt i ddulliau traddodiadol i helpu i ddatblygu eich ymarfer creadigol.  

Maes tri: amlygiad - 40 credyd  
Mae eich tymor olaf yn cael ei neilltuo i brosiect mawr ac arddangosfa o'ch gwaith. Dyma lle rydych chi'n tynnu ynghyd bopeth rydych chi wedi'i ddysgu yn ystod y cwrs a dyma fan cychwyn eich gyrfa yn y dyfodol.  

Clystyru: cyfraniad - 40 credyd  
Mae eich gwybodaeth yn sail i'ch ymarfer. Dangoswch eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad clwstwr terfynol, lle byddwch chi'n archwilio syniadau ar ffurf ysgrifenedig ac ymarferol. 

*modules available through the medium of Welsh

Dysgu ac Addysgu

O'r cychwyn cyntaf, byddwch yn ennill profiad ymarferol mewn sesiynau stiwdio ymarferol a gweithdai - gan ddatblygu eich sgiliau deunydd craidd. Bydd darlithoedd, dan arweiniad aelodau o'r staff academaidd, yn ehangu eich dealltwriaeth ddamcaniaethol o'ch maes, tra bod seminarau llai wedi'u targedu wedi'u cynllunio i ddarparu arweiniad i gwrdd â gofynion deallusol ac ymarferol mwy unigol. 

Yn ystod eu blwyddyn astudio gyntaf gall pob myfyriwr ddisgwyl derbyn rhwng 14 a 22 awr o amser cyswllt yr wythnos trwy ddarlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial a gweithdai ymarferol. 

Asesu

Trwy gydol eich astudiaethau, cewch eich gwerthuso ar dri phrif faen prawf, sy'n sail i'r holl ddisgyblaethau sy'n cael eu haddysgu yn CSAD: 

SGILIAU: Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol rydych chi’n eu hennill yn ystod eich cwrs. 

CYD-DESTUN: Eich dealltwriaeth a’ch gwybodaeth o gyd-destun deallusol ehangach y mae eich disgyblaeth a’ch gwaith ynddo. Mae hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol ac yn aml fe'u harchwilir yn eich modiwlau 'Theori a Chyd-destun'. 

SYNIADAU: Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o’r tu mewn a thu hwnt i’ch disgyblaeth; ynghyd â’ch gallu i gaffael cysyniadau newydd a ffurfio syniadau newydd. Archwilir syniadau yn eich gwaith ysgrifenedig, yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol. 

Rhoddir pwysiad cyfartal i bob un o'r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu. Hynny yw, maent yn cael eu hystyried yr un mor bwysig a hanfodol i'ch datblygiad; pwyslais sydd wedi'i gynllunio, er enghraifft, i alluogi set sgiliau fwy cyflawn gan fyfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol, ond yn wan wrth gynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael hi'n anodd hogi cysyniad eang i mewn i ddyluniad cryf, unigol. 

Rydym yn darparu nifer o ffyrdd i chi olrhain eich cynnydd ar y ffordd i gyflwyno'ch gwaith i'w farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o amgylch meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch hefyd yn dod yn gyfarwydd â'r ffurflen asesu strwythuredig a ddefnyddir gan eich tiwtoriaid ac yn dysgu uniaethu â'ch gwaith yn ôl â'r canlyniadau dysgu a fwriadwyd ym mhob brîff. 

Y prif fathau o asesiad ffurfiannol yw; academaidd (adborth gan eich tiwtoriaid); cyfoedion (gan eich cyd-fyfyrwyr ar y cwrs neu bartneriaid prosiect); a hunanasesu (sef eich beirniadaeth eich hun, o ganlyniad i fathau eraill o adborth). Fodd bynnag, ni fyddwch yn derbyn adborth ar ddiwedd briff yn unig - bydd eich tiwtoriaid yn aml yn asesu'ch cynnydd wrth i'ch gwaith ddatblygu, gan ddarparu adborth ffurfiannol ar adegau hanfodol ble y gobeithir eich annog i fentro, cynnal eich cymhelliant neu lunio eich syniadau cyn y dyddiad cau. 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd ​

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch datblygu chi i fod yn ddarlunydd crwn a galluog a deallusol. Mae hyn wedi'i adeiladu ar gwricwlwm sydd â'ch potensial chi mewn golwg. Yn hynny o beth, mae'r pwyslais a fydd wedi'i roi ar eich moeseg gwaith, yn greadigol ac yn academaidd ill dau, yn cyd-fynd â ffocws sylweddol ar brofiad yn y byd go iawn. Bydd hyn yn cynnwys adeiladu cysylltiadau ac ymgymryd â lleoliadau yn ogystal â briffiau byw. Byddwch yn cael cynnig cefnogaeth i ffurfio'ch busnes eich hun pe byddech chi'n dewis gwneud hynny. 

Gallwch ddewis dilyn llwybr trwy'ch ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf o astudiaethau lle gallwch ymgysylltu â busnesau neu baratoi i lansio'ch busnes eich hun ar raddio. Yn eich blwyddyn olaf, yn hytrach na chyflwyno traethawd hir, mae gennych yr opsiwn o ddyfeisio cynllun busnes manwl. 

Mae graddedigion y rhaglen mewn sefyllfa dda i ymuno â chwmnïau dylunio, gweithio fel dylunwyr a chynllunwyr mewn sefydliadau mawr, neu sefydlu eu busnesau eu hunain. Mae rhai yn hyfforddi ymhellach, er enghraifft drwy ddilyn TAR. Mae rhai graddedigion yn dewis mynd â'u hastudiaethau ymhellach trwy astudio yn CSAD ar gyfer cymhwyster lefel Meistr ac mae cyfleoedd i fynd â hyn ymhellach fyth, i Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Dylunio neu PhD. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr bortffolio celf a / neu ddylunio cryf a dangos ymrwymiad i gelf a / neu ddylunio, ac yn ddelfrydol pum pas TGAU i gynnwys Saesneg Iaith (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) a Mathemateg* a Gwyddoniaeth ar radd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU diwygiedig newydd Lloegr) ​

Yn dilyn cyfweliad ac asesiad o bortffolio, gall ein cynigion nodweddiadol amrywio rhwng:

 • 96 - 120 pwynt o Ddiploma Sylfaen Celf a Dylunio a gwblhawyd yn llwyddiannus neu / a
 • 96 - 120 pwynt o 2 Safon Uwch o leiaf; mae Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei ystyried yn drydydd pwnc
 • RQF Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF BTEC / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt DMM MMM / DDM
 • 96 - 120 pwynt o gyfuniad o ‘Scottish Highers’ ac ‘Scottish Advanced Highers’ 
 • 96-120 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certificate’ Lefel Uwch i gynnwys 2 x radd H2 mewn unrhyw bwnc (H4 yw’r radd isaf a ystyrir)
 • 96 - 120 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc perthnasol

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd.          

Ar gyfer ymgeiswyr sydd yn ymgymryd â 2 Safon Uwch neu gyfwerth yn unig, neu'n gwneud cais â phrofiadau bywyd eraill, cymwysterau eraill a/neu gyflawniadau celf a dylunio. Bydd y rhain yn cael eu hystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd ac efallai y byddwn yn gwneud cynnig wedi'i raddio yn lle cynnig gan ddefnyddio Tariff UCAS. 

 

Os ydych chi’n astudio cyfuniadau o’r uchod neu os nad yw’ch cymhwyster wedi’r restry, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalen Chwilio am Gwrs UCAS​ am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma. 

Ymgeiswyr Rhyngwladol  
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan. 

Y Broses Ddethol a Diwrnodau Cyfweld: 
Mae'r dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS wedi'i gwblhau a mynychu Cyfweliad yn yr Clystyru a Dylunio. 

Mae llwyddo mewn cyfweliad yn seiliedig ar gydbwysedd o dri maen prawf: 

   • Brwdfrydedd personol dros ac wedi ymgolli mewn ymarfer a theori Celf a Dylunio
   • Cyflawniad a gallu academaidd
   • Ansawdd gwaith, uchelgais a sgiliau a ddangosir mewn portffolio
I gael mwy o wybodaeth am Ddiwrnodau Cyfweld Celf a Dylunio,   cliciwch yma.
​​

Sut i Wneud Cais: 
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS: www.ucas.com/apply. Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i’r Brifysgol yma: www.cardiffmet.ac.uk/selfservice 

Am wybodaeth bellach ewch i’n tudalennau Sut i Wneud Cais yma: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply. 

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3 

Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL. 

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael tra yn y brifysgol, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/fees. 

Costau astudio israddedig yn CSAD  

Deunyddiau 

Mae CSAD yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Mae'r rhain yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau a dangos eu gallu technegol. Mae deunyddiau sydd eu hangen mewn meintiau anarferol, neu'r rhai sy'n arbenigol, yn ddrud neu'n anghyffredin ar draul y myfyriwr. Rhoddir cyngor ynghylch sut y diffinnir 'anarferol', pa ddefnyddiau yr ystyrir eu bod yn 'ddrud', ac enghreifftiau a roddir o'r hyn a ystyrir yn 'anarferol'. Mae myfyrwyr CSAD yn aml yn dewis gwario ar ddeunyddiau y mae'n well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio a beiros, yn ogystal ag offer arbenigol o'u dewis eu hunain.  

Ar y cyfan, ni chodir unrhyw daliadau am ddefnyddio offer, ac eithrio rhai offer drud arbenigol fel yr argraffwyr Mimaki ac 3D. Mae mynediad i FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; mae'n cynnig ffioedd is at ddefnydd myfyrwyr.  

I gael rhagor o wybodaeth am gostau cwrs ychwanegol, gan gynnwys ffioedd, gofynion offer a thaliadau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i   www.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts.  

Teithiau maes ac ymweliadau 

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes sy'n rhan o’r dysgu craidd. Trefnir ymweliadau ychwanegol o bryd i'w gilydd sy'n ddewisol a lle gellir gofyn i'r myfyrwyr rannu'r costau. Cyfrifoldeb y myfyriwr unigol yw costau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewidiadau, profiad gwaith a phrosiectau. 


Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â’r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau cwrs-benodol, cysylltwch â'r Arweinydd Pwnc Amelia Huw Morgan E-bost:  AHuwMorgan@cardiffmet.ac.uk   

Gweld ein Oriel 


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms