Hafan>Gyn-fyfyrwyr>Meet our Alumni

Ein cyn-fyfyrwyr

​Rydyn ni'n falch o'n cyn-fyfyrwyr ac mae'r straeon maen nhw'n eu rhannu yn rhoi cipolwg i ni o sut brofiad yw astudio ym Met Caerdydd ac yn arddangos lle mae bywyd wedi mynd â nhw ers gadael y brifysgol. 

Rhannwch eich stori chi

Mae gennym ni ddiddordeb yn eich hanes chi ers i chi orffen eich astudiaethau.

P'un a wnaethoch chi gwblhau eich astudiaethau eleni, neu raddio 50 mlynedd yn ôl, byddem wrth ein bodd pe baech chi'n rhannu'ch stori gyda ni. 

Yn syml, cwblhewch a chyflwynwch ffurflen 'Eich Stori' a gwyliwch y gofod hwn! 

Rydym yn edrych ymlaen at glywed eich stori chi yn fuan.

Carly: Meistr mewn Datblygu Chwaraeon a Hyfforddi, carfan 2011

Photograph of Carly

Carly Emsley-Jones
Meistr mewn Datblygu Chwaraeon a Hyfforddi
Carfanf 2011

‘’Fy enw i yw Carly Emsley-Jones a graddiais o Met Caerdydd yn 2011 gyda gradd Meistr mewn Datblygu Chwaraeon a Hyfforddi wedi’i leoli ar Gampws Cyncoed. Yn dilyn hyn, roeddwn i’n meddwl fod fy amser fel myfyriwr ar ben wrth i mi fynd i fy swydd raddedig fel Swyddog Datblygu Chwaraeon. 

Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, cefais wahoddiad i ddychwelyd i Met Caerdydd i draddodi darlith wadd i fyfyrwyr chwaraeon, gan roi mewnwelediad iddynt i'm rôl ac i rannu fy mhrofiad. Arweiniodd y wefr a gefais wrth gyflwyno'r un ddarlith wadd hon i mi ddychwelyd i Gyncoed i gwblhau TAR mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol a wnes i raddio ym mis Gorffennaf 2014. Nid oeddwn yn ddawnus yn academaidd yn yr ysgol o bell ffordd ond erbyn i mi gyrraedd 25 oed roeddwn wedi cwblhau BSc, M.A. a TAR (rwy'n gwybod beth rydych chi'n ei feddwl, y gostyngiad myfyriwr hwnnw i gyd ... roedd yn wych!)

Mae gen i atgofion gwych a hapus o fy nghyfnod fel myfyriwr ym Met Caerdydd; fe wnes i rai ffrindiau gydol oes a chefais gefnogaeth academaidd ragorol drwyddi draw ( gan Bev Smith, John Rawlins, Rhiain Burberry a Leanne Davies i enwi ond ychydig!). Fe wnaeth y cymhwyster TAR fy ngalluogi i weithio fel Tiwtor Diogelu Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Darlithydd Chwaraeon yng Ngholeg y Cymoedd ochr yn ochr â fy rôl mewn Datblygu Chwaraeon (fe allech chi ddweud fy mod i'n hoffi cadw fy hun yn brysur), cyfleoedd na fyddai wedi bod yn bosibl heb y cyfleuster. 

Cymerodd fy llwybr gyrfa dro yn 2017 wrth i mi ddechrau rôl fel Swyddog Prosiect i Brifysgol Caerdydd gan arwain ar y Cynllun Mentora a darparu eu Rhaglen Sgiliau Astudio Academaidd. Roedd gen i ddiddordeb personol bob amser o ran cyflogadwyedd felly pan hysbysebwyd swydd ym Met Caerdydd fel Ymgynghorydd Gyrfaoedd, roeddwn i'n gyffrous gyda'r gobaith o weithio ym maes Gyrfaoedd ac felly dyma fi yn cyflwyno fy nghais. Roeddwn yn llwyddiannus ac wedi fy mhenodi ym mis Chwefror 2019 - roeddwn yn ôl adref ond y tro hwn fel aelod o staff!

Fel rhan o fy rôl, rwy'n gyfrifol am gefnogi myfyrwyr sy'n astudio rhaglenni cysylltiedig â’r Gwyddorau Iechyd, Technoleg a Pholisi Cymdeithasol a gall hyn fod trwy apwyntiadau arweiniad 1:1, darlithoedd o fewn y cwricwlwm a digwyddiadau mewnwelediad cyflogwyr. Ymhlith y pynciau mae archwilio opsiynau gyrfa, gwneud cais am astudiaeth bellach neu hyd yn oed gefnogaeth gyda cheisiadau am swydd. Mae gweithio yn y rôl hon yn ystod Covid-19 wedi bod yn heriol ond yn ddiddorol; rydym wedi symud ein gwasanaethau ar-lein ac yn dal i allu cefnogi'r myfyrwyr o gysur ein cartref ein hunain (er, mae fy nghath yn hoffi ymuno a rhai gweminarau).

Rwyf wedi bod yn Ymgynghorydd Gyrfaoedd ers bron i ddwy flynedd ac rwyf newydd gwblhau Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Gyrfaoedd, Gwybodaeth a Chanllawiau mewn Addysg Uwch ym Mhrifysgol Warwick (rwyf wedi rhoi’r gorau i ddweud “byth eto” mewn perthynas ag astudiaethau nawr!). 

O ran doethineb gennyf fel cyn-fyfyriwr, cofiwch efallai na fydd eich llwybr gyrfa yn llinol ac mae hynny'n hollol iawn, mae'r sgiliau trosglwyddadwy y byddwch chi wedi'u hennill yn cyflwyno opsiynau i chi.  Peidiwch â bod ofn gwthio'ch hun i wneud rhywbeth sy’n anghyffredin i chi, gweithio mewn diwydiant gwahanol, cwrdd â phobl newydd, ymchwilio i heriau newydd a mentro er mwyn elwa arnynt. ”

Maurice: BSc (Anrh) Maethiad Dynol Cymhwysol, carfan 1999

maurice hoskinsMaurice Hoskins
BSc (Anrh) Maethiad Dynol Cymhwysol
Carfan 1999

Dwedwch wrthon ni am eich amser ym Met Caerdydd

Ar ôl cael profiad o swyddi amrywiol, yn Lloegr yn bennaf, gyda chyfnodau yn ddi-waith ac ar fin bod yn ddigartref, symudais i Gymru, cwrdd â fy narpar wraig a setlo yma. Yn y gorffennol, dwedodd ffrindiau wrtha i yn aml y dylwn i astudio am radd ond doeddwn i ddim yn credu y gallwn i. Roeddwn wedi fy methu Saesneg Iaith a Mathemateg lefel ‘O’ yn yr ysgol, er mod i wedi llwyddo i’w pasio yn y coleg ym Mryste y flwyddyn ganlynol. Felly, prin mod i wedi ystyried astudiaeth academaidd bellach am lawer o flynyddoedd

Ond, fe wnaeth fy wraig oedd yn athrawes, fy annog i ddod o hyd i gwrs addas. Ces fy nerbyn ar y cwrs Mynediad yn yr hyn oedd yr adeg honno yn Athrofa Addysg Uwch Caerdydd (APCC wedi hynny, wrth gwrs). Llwyddais gan ennill marciau da ac yna roeddwn yn gallu ystyried fy opsiynau. Yn y pen draw, gofynnais a allwn gael mynd ar y cwrs Maethiad a Dieteteg a arweiniwyd gan Mary Barasi. Dwi’n credu eu bod yn derbyn deg y cant o fyfyrwyr aeddfed ac yn sicr roeddwn i’n un ohonyn nhw! Gan fod gen i ddiddordeb mewn cemeg a bioleg yn yr ysgol a’r coleg ym Mryste ac mewn astudiaethau ymddygiadol sylfaenol eu lefel yn ddiweddarach yn fy mywyd, roedd y cwrs yn ymddangos yn addas ar fy nghyfer. Gwir y gair.

Roedd y flwyddyn gyntaf yn eitha syml i mi, fel myfyriwr aeddfed â phrofiad bywyd. Roeddwn yn gallu annog myfyrwyr iau pan oedd angen help arnyn nhw. Ond datblygodd yn fwy heriol wrth fynd ymlaen wrth gwrs. Roeddwn wedi disgwyl hynny. Weithiau roeddwn yn gwneud yn dda, a droeon eraill ddim yn cyflawni cystal, ond byth wedi gorfod ail wneud unrhywbeth. Yn y diwedd, enillais radd Ail Ddosbarth Uchaf gyda viva voce. Mor hapus mod i wedi cyflawni hynny.

Dwedwch wrthon ni am eich profiad ers gadael Met Caerdydd

Er mod i wedi gweithio i Dŷ’r Cwmnïau yng Nghaerdydd cyn i mi fynd i’r coleg i astudio ar gyfer gradd, ni lwyddais i gael gwaith yn syth. Roedd gan fy ngwraig swydd amser llawn yma yng Nghymru, felly doedden ni am symud. Hefyd, roedden ni’n hoffi lle roedden ni’n byw.

Yn y diwedd, ces swydd dros dro yn y Llyfrgell Hyrwyddo Iechyd yn Llanisien drwy asiantaeth. Mae’n ymddangos eu bod yn fy hoffi oherwydd cynigwyd swydd barhaol i mi yno. Yn rhyfedd iawn, gorffennais yn un o’r mannau roedd y tiwtoriaid yn argymell i fyfyrwyr fynd i chwilio am adnoddau gwerthfawr ar gyfer eu hastudiaethau a lle roeddwn i wedi ymweld ag e, mwy na thebyg! Tîm bychan o bedwar oedden ni gyda’n hamserlenni gwaith gwahanol ein hunain. Felly, roeddwn i ar fy mhen fy hunan yn y llyfrgell tua diwedd pob dydd. Yn ogystal â bod angen sicrhau ansawdd da i wasanaeth cwsmeriaid (academyddion, darpar nyrsys, cyflogai’r Llywodraeth), roeddwn yn gyfrifol am holl gasgliad y cylchgronau academaidd. Hefyd roeddwn yn darparu chwiliadau a phapurau yn ôl gofyn i'r rhai hynny sy’n gweithio i’r Adran Iechyd ym Mharc Cathays.

Ar ôl chwe mlynedd o’r gwaith hwn, teimlais fod rhaid i mi ymddeol oherwydd mod i wedi bod yn delio â salwch fy ngwraig ac yn drist iawn ei marwolaeth a hithau ond yn 53 oed. Er i mi ddychwelyd i’r gwaith, doedd hynny ddim yn adeg da i mi. Yn ffodus, a thrwy hap a help oddi uchod, ces gynnig ymddeoliad gwirfoddol cynnar (Roeddwn yn cael fy nghyflogi fel Gwas Sifil oherwydd gweinyddwyd y llyfrgell yr adeg honno gan Lywodraeth Cynulliad Cymru), Erbyn hyn, mae’r llyfrgell wedi peidio â bod, ond does dim amheuaeth bod y radd wedi fy helpu’n fawr yn ystod fy ngwaith yno. Ar ddechrau fy ymddeoliad, gwirfoddolais am bum mlynedd gydag elusen leol yn helpu’r henoed.

Ble ydych chi ar hyn o bryd?

Rydw i erbyn hyn wedi ymddeol, yn ŵr gweddw ac yn byw yng Nghymru. Mae’r teulu agos yn byw yn Lloegr.

Petaech yn cynnig cyngor, neu awgrym neu air o anogaeth i gyd-aelodau o Gymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Daliwch ati! Croesawch yr her. Dim ond tair blynedd ydy e, ac mae'n gwibio heibio. Yn y diwedd, mae’n werth yr holl ymdrech. Does neb all ddwyn yr hyn a gyflawnoch oddi wrthoch chi.

Adi Asmawi: HND Datblygu Chwaraeon a Hyfforddi, carfan 2012

Adi Asmawi Adanan
HND Datblygu Chwaraeon a Hyfforddi
CCarfan 2012

Dwedwch wrthon ni am eich amser ym Met Caerdydd

Ar y cychwyn, nid Cardiff Met oedd fy newis cyntaf ond, diolch byth, ces gynnig di-amod i astudio ar y cwrs a hynny oedd y prif reswm pam dewisais i Met Caerdydd yn y pen draw. Roedd fy amser ym Met Caerdydd yn fythgofiadwy.

A minnau’n fyfyriwr rhyngwladol, roedd yn dipyn o her ar y dechrau i gymysgu gyda myfyrwyr eraill. Roedd y myfyrwyr ym Met Caerdydd, yn enwedig yn yr Ysgol Chwaraeon, yn groesawgar iawn a hynny’n fy ngalluogi i ymdopi â’r amgylchedd newydd yn eitha da. Roedd llawer o fyfyrwyr o Brunei yn astudio ym Met Caerdydd hefyd, ac roedd hynny’n gwneud i mi deimlo’n gartrefol. Wnes i ddim aros mewn neuadd breswyl ar gampws y coleg , gan mod i wedi dewis rhentu tŷ gyda thri chyd-fyfyriwr arall o Brunei oedd yn astudio yn Ysgol Reoli Caerdydd ar gampws Llandaf.

Roeddwn yn rhan o Dîm Athletau Met Caerdydd , yn arbenigo yn y ras wib fer. Hefyd, ces gyfle i fod yn rhan o Glwb Athletau Iau Archers Caerdydd fel hyfforddwr cynorthwyol, yn hyfforddi plant ar lefel sylfaenol. Bydda i’n trysori’r atgofion sydd gen o fy amser ym Met Caerdydd.

Dwedwch wrthon ni am eich profiad ers gadael Met Caerdydd

Ar ôl graddio o Met Caerdydd, sylweddolais nad oedd fawr o gyfle i fod yn hyfforddwr oherwydd y diffyg galw ar yr adeg honno, felly ymunais â’r Fyddin. Yn sicr, cynorthwyodd y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad a ges i yn ystod fy amser yng Nghaerdydd fi yn ystod adeg fy hyfforddiant fel Swyddog Gadét. Roeddwn yn ffodus iawn i ennill gwobr yr ‘Academydd Gorau’ ar ôl graddio o Ysgol Swyddogion y Cadetiaid.

Diolch i dechnoleg, rydw i wedi gallu cadw cysylltiad gyda fy nghyfeillion Met Caerdydd o Gymru drwy ‘r cyfryngau cymdeithasol hyd yn oed pan rydyn ni ar gyfandiroedd gwahanol ac amseroedd gwahanol o'r dydd. Yn bendant, fe wna i ail-ymweld â Chaerdydd yn y dyfodol.

Ble ydych chi ar hyn o bryd?

Ar hyn o bryd, Swyddog Cyfathrebu ydw i, yn gwasanaethu Byddin Frenhinol Brunei. Does a wnelo fy nghymwysterau academaidd ddim â fy ngyrfa bresennol. Ond, roedd y profiad a ges ym Met Caerdydd yn werthfawr, yn enwedig o ran fy natblygiad personol yn ogystal â’r wybodaeth a gefais. Rydw i’n hapus, yn briod â fy ngwraig brydferth Fairuz Madinah ac wedi'n bendithio gyda mab hyfryd, Ahmad Ilyasa'.

Petaech yn cynnig cyngor, neu awgrym neu air o anogaeth i gyd-aelodau o Gymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Un peth a ddysgais dros y blynyddoedd, ydy y bydd taith bywyd pawb yn wahanol. Bydd llwybr rhai yn syth ac llwybr eraill yn hir a throellog. Yn y diwedd, byddwch yn cyrraedd eich cyrchfan. Rhaid i chi ffocysu ar eich targedau ac anelu am y gorau.

Hui: MA Addysg (Athrawon yn Addysgu Saesneg i Siaradwyr Iaith Dramor - TESOL, carfan 2020

Hui CaiHui Cai
MA Addysg (Athrawon yn Addysgu Saesneg i Siaradwyr Iaith Dramor - TESOL
Carfan 2020

Dwedwch wrthon ni am eich amser ym Met Caerdydd

O ran y rhesymau dros astudio ym Met Caerdydd, rydw i’n caru Saesneg a charu rhannu fy mhrofiadau dysgu iaith gydag eraill, felly dewisais yrfa fel athro Saesneg. Ar ben hynny, mae’r DU yn wlad Saesneg ei hiaith ac mae Caerdydd yn agos at y môr.

Yr hyn greoedd yr argraff fwyaf arna i pan roeddwn i’n astudio ym Met Caerdydd oedd yr athrawon a’r staff cyfeillgar. Ces fy nhrin fel ffrind ac roedden nhw mor amyneddgar, yn cynnig help pan oedd gen i broblemau wrth astudio neu’n byw yng Nghaerdydd.

Dwedwch wrthon ni am eich profiad ers gadael Met Caerdydd

Mae fy mhrofiad yn astudio a byw yn y DU wedi fy helpu yn fy ngyrfa yn addysgu Saesneg. Ar ben hynny, mae fy mhrofiadau wedi ysbrydoli fy myfyrwyr i ddysgu Saesneg yn dda ac astudio dramor yn y dyfodol.

Ble ydych chi ar hyn o bryd

Ar ôl graddio o Met Caerdydd, dychwelais adre i Tsieina ac erbyn hyn rydw i wedi gwireddu fy uchelgais o fod yn athro Saesneg mewn ysgol Uwchradd.

Petaech yn cynnig cyngor, neu awgrym neu air o anogaeth i gyd-aelodau o Gymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Os na ofynnwch chi, wnewch chi byth ddysgu.

Terfynau fy iaith ydy terfynau fy myd.

Fel myfyriwr rhyngwladol, trysorwch bob munud a bydd yn un o atgofion bythgofiadwy eich bywyd.

Chris: Dyniaethau ac EMBA (Meistr Gweithredol Gweithredu Busnes), carfan 2008 a 2022

Chris Davies
Dyniaethau ac EMBA (Meistr Gweithredol Gweithredu Busnes)
Carfan 2008 a 2022

Dwedwch wrthon ni am eich amser ym Met Caerdydd

Myfyriwr hŷn oeddwn i yn astudio fy nghwrs BA ac hyd yn oed yn hynach fyth erbyn hyn! Dewisais y ddau gwrs ar ôl siarad â’r cyfarwyddwyr cwrs perthnasol.

Yn llythrennol, roedd y cwrs BA yn golygu cael eich derbyn i raglen radd heb y cymwysterau traddodiadol. Roeddwn i newydd ddychwelyd o Awstralia lle roeddwn i wedi bod yn byw am 5 mlynedd ac roeddwn i’n ymwybodol o’r angen i wella fy rhagolygon gyrfaol. Roeddwn i'n ddyn oedd yn hoffi darllen ac ar gyrion bod yn anllythrennog ym maes TG pan gychwynnais y cwrs. Ron i’n ddigon ffodus o fod mewn swydd oedd yn gydnaws ag astudio. Cwrddais â llawer o ffrindiau da yn ystod y cwrs, a phawb i’w gweld ar lwybr gyrfaol diddorol.

Penderfyniad byrfyfyr oedd mynd ar gwrs EMBA; roeddwn i wedi bod yn ystyried MBA fel modd o ddychwelyd i AU gan mai hwn oedd cam nesaf rhesymegol fy ngyrfa. Anfonais e-bost ym mis Medi a ches fy rhoi ar lwybr cyflym i mewn i’r cwrs.

Dwedwch wrthon ni am eich profiad ers gadael Met Caerdydd

Roeddwn i ychydig yn hwyr yn gwneud cais am gwrs TAR ac felly, wnes i ddim dilyn y trywydd hwnnw; roeddwn i wedi gwneud cais am rai rhaglenni graddedigion heb unrhyw lwyddiant ac roeddwn i ar groesffordd.

O sgwrs ar hap mewn parti Calan gaeaf, deilliodd cyfle am swydd o fewn adran gwrth-ladrad cwmni meddalwedd mawr. Fi oedd yr ail berson i ymuno â chwmni oedd yn ei hanfod yn gwmni cychwynnol. O fewn 6 mis, roeddwn yn Naples yn gweithio ar achos cyfreithiol gyda heddlu’r Eidal. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, roeddwn yn gyfrifol am arwain tîm o ymchwilwyr yn Ewrop, yn cynnal trafodaethau a gweithredu camau cyfreithiol drwy’r rhanbarth.

Yn 2016, cefais fy ngwahodd gan fy nghwmni cyfredol i arwain ar eu hymdrechion gwrth-ladrad yn fyd-eang. Cyn COVID, roedd hyn yn golygu llawer o deithio, fel arfer i Tsieina neu i’r India.

Ble ydych chi ar hyn o bryd?

Ar hyn o bryd, rydw i’n cynnal adran Cydymffurfio â Thrwyddedu byd-eang ar gyfer cwmni meddalwedd. Defnyddir ein cynnyrch yn bennaf yn niwydiant y Cyfryngau ac Adloniant, gan alluogi stiwdios ffilm i gyfleu syniadau ar y sgrîn.

Rydw i’n gyfrifol am ganfod ac argyhoeddi defnyddwyr anghyfreithlon o'n meddalwedd i ddod yn gwsmeriaid dilys, gwaith pur heriol! Ar yr ochr arall, ces gyfleoedd rhyfeddol i deithio gan fod fy mhrif farchnadoedd yn Tsieina, Rwsia a’r India.

Dw i hefyd yn ôl ym Met Caerdydd yn ail flwyddyn cwrs EMBA yn rhan amser.

Petaech yn cynnig cyngor, neu awgrym neu air o anogaeth i gyd-aelodau o Gymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Byddwch yn barod bob amser i addasu a dysgu.

Joe: TAR Cynradd, carfan 2016

Joe Etherington
TAR Cynradd
Carfan 2016

Dwedwch wrthon ni am eich amser ym Met Caerdydd

Dewisais ymweld â Met Caerdydd oherwydd yr enw da oedd iddo. Ond, doedd dim wedi fy mharatoi at yr hyn ddaeth nesaf. Nid yn unig mae campws Cyncoed wedi ei leoli mewn rhan brydferth o'r ddinas, ond wedi i mi gyrraedd Caerdydd sylweddolais ei bod yn ddinas sy'n gyfuniad o’r cosmopolitan a hanesyddol.

Roedd proses y cyfweliad mor ddymunol a theimlais yn gartrefol cyn hyd yn oed i mi gael cynnig lle ar y cwrs.

Er mai am flwyddyn fer yn unig roeddwn yn astudio ym Met Caerdydd, mae’r cyfeillion a wnes yno'n dal gen i. Nid yn unig mod i mewn cyswllt cyson gyda fy mentoriaid a chydweithwyr o leoliadau gwaith ond hefyd, yn ddiweddar, ail-gwrddais â chyd-fyfyriwr ar y cwrs yn y Dwyrain Canol lle rydyn ni’n gweithio mewn gwledydd cyfagos fel athrawon cynradd.

Dwedwch wrthon ni am eich profiad ers gadael Met Caerdydd

Ers graddio gyda graddfa uchaf y grŵp blwyddyn, dysgais am ddwy flynedd mewn ysgol gynradd yn Swydd Caer lle roeddwn i’n athro ddosbarth ac yn gydlynydd Addysg Gorfforol. Un uchafbwynt oedd cynhyrchu albwm cyntaf yr ysgol a mynd â’r plant ar daith o gyngherddau a’r cyfryngau.

Yna, es i Dubai i sefydlu ysgol gyntaf y wlad i ffocysu ar yr amgylchedd sy’n seiliedig ar eco-lythrennedd, cynaladwyedd a chyfiawnder amgylcheddol. Roedd ysgrifennu cwricwlwm ar gyfer Blwyddyn 4 yn garreg filltir yn fy ngyrfa ac yn ddiweddar, datblygais fy mrwdfrydedd dros lesiant i’r lefel nesaf pan ges i fy mhenodi yn gydlynydd ymwybyddiaeth ofalgar yr ysgol. Does dim dau ddiwrnod yn debyg pan rydych yn gweithio gyda phlant o bob cwr o’r byd yn ogystal ac anifeiliaid yn fferm a biodomau'r ysgol.

Mae COVID-19 wedi ail-gadarnhau fy ymrwymiad i addysgu, gan ein bod wedi cael ein gorfodi i addasu i ddull arloesol o fynd ati i ddysgu mewn mater o ddyddiau. Mae addysgu ar-lein yn cynnig cyfleoedd i fod yn greadigol a gweithio gyda phlant mewn modd hollol wahanol. A sialensiau yn deillio o COVID-19 , mae fy ffocws wedi symud i lesiant a gofal bugeiliol a nawr, rydw i bellach yn gydlynydd ymwybyddiaeth ofalgar yr ysgol.

Ble ydych chi ar hyn o bryd?

Rwy'n addysgu mewn ysgol gynradd ydw i ac yn ddiweddar, helpais i sefydlu ysgol newydd sbon gyda ffocws ar yr amgylchedd yn Dubai. Rydw i wedi bod yn addysgu yn Dubai am 3 blynedd nawr.

Petaech yn cynnig cyngor, neu awgrym neu air o anogaeth i gyd-aelodau o Gymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Mae blwyddyn cwrs TAR yn un o’r blynyddoedd mwyaf heriol y gallwch ei ddychmygu. Daliwch ati a gweithiwch yn galed ond peidiwch ag anghofio i fod yn dosturiol wrthoch chi eich hun.

Kieran: BSc Chwaraeon ac Addysg Gorfforol , carfan 2015

kieran josephKieran Joseph
BSc Chwaraeon ac Addysg Gorfforol
Carfan 2015

Dwedwch wrthon ni am eich amser ym Met Caerdydd

Roedd fy amser fel myfyriwr ym Met Caerdydd yn uchafbwynt! Roeddwn i wrth fy modd gyda’r cwrs oherwydd roedd yn fy ngalluogi i ddysgu cysyniadau Addysg Gorfforol, Chwaraeon a’r materion cymdeithasol ehangach roeddwn yn frwd drostyn nhw. Fel Cynrychiolydd Myfyrwyr Ysgol Chwaraeon yn fy ail flwyddyn, roedd hi’n fraint i gasglu a chyfleu barn holl fyfyrwyr yr Ysgol Chwaraeon ac i weld staff Academaidd ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithredu camau yn syth! Cawson hwyl yn y Nosweithiau Meic Agored ym Mar Centro Undeb y Myfyrwyr, gan groesawu myfyrwyr o bob campws ac Ysgol – byddai 200-250 o bobl yn mynychu rhai digwyddiadau!

Mwynheais arwain grŵp 'Cristnogion mewn Chwaraeon’ a bod yn aelod gweithredol o’r Undeb Cristnogol, bod yn rhan o wahanol ddigwyddiadau a gynhaliwyd ar draws pob campws oedd yn cynnig bendith i lawer o bobl. Cafodd fy nghymheiriaid a finnau lawer o hwyl mewn modiwlau ymarferol o gyrtiau Pêl Fasged i’r Pwll Nofio a’r Gampfa! Llwyddais i ennill nifer o gymwysterau a phrofiadau Hyfforddi a dyna agor pennod arall yn fy hanes fel athro Addysg Gorfforol a thu hwnt! Ac ar nosweithiau Mawrth a Mercher gwelwyd y giamocs rhyfeddaf ar lawr y ddawns yn Revs.

Mae’r uchafbwyntiau yn dal i ddod a dydy erthygl fer fel hon ddim yn gwneud cyfiawnder â nhw! Yr holl ffordd i Seremoni Raddio ar Haf Heulog yng Nghanolfan y Mileniwm ym mis Gorffennaf 2015! Roedd hi’n anrhydedd i gael fy enwi ‘y gwryw israddedig cyffredinol gorau yn Ysgol Chwaraeon Caerdydd’ ond mae’r ffrindiau a’r profiadau a enillais ar y ffordd lawer mwy gwerthfawr.

Dwedwch wrthon ni am eich profiad ers gadael Met Caerdydd

Graddiais ac yna symud fis yn hwyrach i Nottingham i wneud cwrs TAR AG Uwchradd. Flwyddyn yn ddiweddarach, symudais i Coventry ar ôl llwyddo i gael swydd fel Athro AG Uwchradd mewn Ysgol amrywiol canol dinas. Yn ystod fy ail a thrydedd blwyddyn o addysgu, cwblheais fy MA mewn Addysg yn rhan amser drwy Brifysgol Nottingham.

Er ei bod yn fraint i allu dathlu graddau a swyddi, mae llawer o brofiadau ffurfiannol eraill wedi llunio’r dyn yr ydw i heddiw. Un o’r cyd-brofiadau hynny fu’r gwaith 'Pêl droed, Ffydd a Chymuned' roeddwn yn gallu ei wneud yn ystod fy ngradd ac ar ôl hynny. Tri uchafbwynt nodedig lle gwnes i arwain gwaith: 1. Lai na milltir o Gampws Cyncoed ar 'Ysgol Haf Pêl-droed [Eglwys] Glenwood' yn 2014 a 2015; 2. Arwain Gwersyll Pêl-droed Ffoaduriaid yn Seattle ar gyfer 'Ambassadors Football International' a Phwyllgor 'International Rescue' yn 2018; 3. Cynnig hyfforddiant yn Rwanda a De Affrica ar gyfer 'Ambassadors Football' yn 2019.

Yn Hydref 2019, penderfynais ymddiswyddo (oherwydd y teimlad bod Duw am i gamu i mewn i bennod newydd yn fy mywyd - mae fy ffydd a fy ymddiriedaeth yn Nuw yn arwain at bopeth a wnaf). Rhoddodd hyn fi ar lwybr i orffen addysgu adeg Pasg 2020, heb wybod bod ‘coronafeirws yn fyw ac yn weithredol! I dorri stori hir yn fyr, lluniais raglen Pêl-fasged a Iechyd Meddwl o’r enw "Guardian Ballers". Bydda i’n gweithio mewn partneriaeth yn bennaf gyda Mind Coventry a Swydd Warwick i gychwyn cynnig y rhaglen hon mewn Ysgolion Uwchradd yn Coventry o fis Ionawr 2021. Yn gyfnodol ac yn strategol, bydda i’n cynorthwyo gwaith yn lleol ac yn rhyngwladol (Rwanda ac o bosibl yn Libanus) sy’n defnyddio adnoddau Chwaraeon neu Elusennol i helpu cymunedau bregus.

Ble ydych chi ar hyn o bryd?

Rydw i’n byw yn Coventry ac ar fin cychwyn ar bennod newydd yn fy hanes fel "Sefydlydd a Chyfarwyddwr Guardian Ballers" (rhaglen Iechyd Meddwl a Phêl-fasged ar gyfer plant a phobl ifanc mewn partneriaeth â Mind CW). Rydw i hefyd yn gweithredu fel "Datblygwr Chwaraeon Cymunedol Rhyngwladol" drwy gynorthwyo gwaith yn Rwanda.

Petaech yn cynnig cyngor, neu awgrym neu air o anogaeth i gyd-aelodau o Gymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Sylweddolwch eich bod yn ‘waith ar y gweill’: byddwch yn raslon wrth eich hunan pan na fydd pethau’n gweithio allan fel byddech yn dymuno. Ond daliwch ati i wneud cynnydd, gam wrth gam i gyflawni’r pethau rydych chi’n frwd drostyn nhw.

Dilynwch eich gweledigaeth: 'Mentro breuddwydio' drwy gofnodi’ch gweledigaeth ar gyfer eich bywyd. Yna o dro i dro, efallai’n flynyddol/yn wythnosol/yn fisol i adlewyrchu ar eich taith hyd yn hyn.

Dewiswch lawenydd a diolchgarwch, yn aml a bob amser. Ymhob tymor, dewiswch y pethau sy’n rhoi llawenydd i chi a dod o hyd i bethau y gallwch chi fod yn ddiolchgar amdanyn nhw.

Kirsty: BSc Gwyddor Biofeddygol, carfan 2016

kirsty hillittKirsty Hillitt
BSc Gwyddor Biofeddygol
Carfan 2016

Dwedwch wrthon ni am eich amser ym Met Caerdydd

Roedd fy amser ym Met Caerdydd yn gyfnod goleuedig. Rhoddodd y rhyddid i mi ddatblygu’n oedolyn annibynnol. Fe wna i gofio'r ffrindiau a wnes am byth a’r cyfleoedd a ges i ddatblygu fy ngwybodaeth wyddonol a fy mhrofiad o wyddoniaeth. Yn ffodus, ces gyfle i dreulio 10 wythnos gyda Dr Mike Beeton i asesu gweithgaredd gwrthficrobaidd Manuka Honey yn erbyn Ureaplasma SPP sydd nawr yn erthygl wyddonol wedi ei chyhoeddi i bobl ei darllen a’i hasesu ar gyfer eu hymchwil yn y dyfodol. Ces hefyd y cyfle fod yn gynrychiolydd cwrs a llais y myfyrwyr at ddibenion addysgol a chymdeithasol.

Dwedwch wrthon ni am eich profiad ers gadael Met Caerdydd

Fel Swyddog Ansawdd, rydw i’n defnyddio fy sgiliau datrys problemau yn ddyddiol i sicrhau bod ansawdd cyffuriau a gynhyrchir o’r safon uchaf er mwyn cynnal ansawdd cynnyrch a diogelwch cleifion. Yn fy ngyrfa rydw i wedi ymwneud â chleifion ond nid mewn ysbyty. Wnes i erioed ystyried gyrfa ym maes cynhyrchu fferyllol – ron i wedi meddwl erioed y byddwn i’n gweithio mewn labordy ysbyty (sydd hefyd yn swydd ryfeddol) ond wnes i ddim sylweddoli y cyfleoedd eang y gallai gradd yn y Gwyddorau Biofeddygol arwain atyn nhw.

Ble ydych chi ar hyn o bryd?

Ar hyn o bryd, rydw i’n gweithio mewn cwmni fferyllol fel swyddog sicrhau ansawdd a defnyddio fy ngwybodaeth wyddonol ac arbenigedd wrth weithgynhyrchu, pecynnu ac gofal ansawdd cynhyrchiol fferyllol. Rhoddodd y brifysgol y gallu i mi fod mewn sefyllfa i brynu tŷ yn 23 oed, ac i allu symud ymlaen yn gyflym yn fy ngyrfa. Rydw i’n hapus a bodlon a diolchgar am fy sefyllfa nawr a’r cyfleoedd a ges ym met Caerdydd.

Petaech yn cynnig cyngor, neu awgrym neu air o anogaeth i gyd-aelodau o Gymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Cadwch eich opsiynau yn agored! Mae eich gradd yn cynnig gwybodaeth i chi ond hefyd ystod o sgiliau trosglwyddadwy a alla eich galluogi i ddatblygu gyrfa mewn unrhyw le. Byddwch yn amyneddgar hefyd, a bydd eich gwaith caled yn talu ffordd.

Delphi: Celf Gain BFA, carfan 2020

Delphi CampbellDelphi Campbell
Celf Gain BFA
Carfan 2016

Dwedwch wrthym am eich amser ym Met Caerdydd

Dechreuais astudio ym Met Caerdydd pan oeddwn yn 19 oed, â dau beth yn unig yn fy meddwl: doeddwn i ddim yn gallu aros i symud i rywle newydd, ac roedd rhaid i mi astudio celf! Doedd dim syniad gen i faint fyddwn yn hoffi CSAD a’m hamser yma, ac fe wnaeth y profiad fy nhrawsnewid yn fawr iawn.

Dewisais Gelfyddyd Gain ym Met Caerdydd gan fod fy mhrofiad yn y cyfweliad yn rhyfeddol; roedd gwir ddiddordeb gan y tiwtoriaid ynof i ac yn fy ngwaith, ac wedyn teimlais yn ffyddiog mai hwn oedd y lle i fi. Roeddwn eisoes yn hoff iawn o Gaerdydd, felly roedd fy mhenderfyniad i symud yma o Gaerwrangon yn un hawdd.

Pan oeddwn yn fyfyriwr, roeddwn yn benderfynol o wneud y defnydd gorau o’m hamser; roedd fy rolau yn Undeb y Myfyrwyr, o fod yn Gynrychiolydd Cwrs hyd at fod yn Swyddog Rhan-amser, yn destun mwynhad mawr i mi. Un o’r hoff bethau i mi ynglŷn â bywyd myfyriwr oedd y bwrlwm yn y sîn celf yma, ac fe wnes i dreulio llawer o’m hamser rhydd yn gweld arddangosfeydd gyda ffrindiau a mynd i ddigwyddiadau celf eraill.

Pan es i’n anabl yn fy mlwyddyn gyntaf, roedd fy nhiwtoriaid yn hollol gefnogol a chalonogol, agwedd a arhosodd gyda mi ar hyd fy ngradd gyfan. Er y bu rhaid i mi ymgodymu ag afiechyd a gyda’m iechyd meddwl, fe ges i gymorth bob amser gan y staff ac fe wnes i adeiladu fy rhwydwaith fy hunan o bobl roeddwn i’n hoff ohonyn nhw yng Nghaerdydd, y bydd llawer ohonyn nhw, mi wn, yn ffrindiau oes. Â’r gyfadran a ffrindiau yn cynnig sicrwydd, fe wnes i ganfod hyder newydd ynof i fy hunan ac yn fy ngwaith celf y gallaf ddweud yn sicr na fyddai wedi digwydd heb ddewis Celfyddyd Gain ym Met Caerdydd.

Dwedwch wrthym am eich profiad oddi ar i chi adael Met Caerdydd

Wedi graddio treuliais yr haf yn gwneud celfyddyd ac yn symud i fyd newydd arddangosfeydd rhithiol. Mae’n wych gweld sut mae’r byd creadigol wedi ymdopi â Covid gan wneud i gelf gyfoes fod yn fwy hygyrch i bawb. Fe fues yn gweithio tuag at fy nod o fod yn hunan-gyflogedig drwy gomisiynau, sioeau a gwaith preswyl.

Pan ges i fy enwebu i gynnig am y gymrodoriaeth, roeddwn yn synnu ac yn hynod o hapus. Doedd hyn ddim yn fy meddwl, a dweud y gwir, gan nad oeddwn yn meddwl y cawn fy ystyried ac, wedi’r broses ymgeisio a’r cyfweliadau, braint i mi oedd i’r lle gael ei gynnig i mi. Wedi hynny, gan raddio â gradd Dosbarth Cyntaf, dyma fi’n sylweddoli y gallwn roi tro gwirioneddol ar weithio yn artist, ac fe es i hyd yn oed yn fwy penderfynol. Mae’r sefyllfa wedi galluogi menyw anabl, anghyffredin, sy’n fam sengl fel fi, gael dechrau i weithio yn artist cyfoes, a bu’n gyfle rhyfeddol i symud allan a chanolbwyntio ar fy ngwaith.

Rwy’n ffodus dros ben i gael bod yn y sefyllfa yma, yn enwedig gan fod nifer fy mhroblemau iechyd wedi cynyddu eleni. Yn ddiweddar ces ddiagnosis o gyflwr sy’n peri niwed niwrolegol diraddiol, ac mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn anodd â phigiadau i’m bisep bob yn ail ddiwrnod yn driniaeth. Mae cyfnod cyntaf y pigiadau hyn ar ben nawr a gallaf symud ymlaen gyda’m cynlluniau ar gyfer y dyfodol a pharhau i elwa’n llawn ar y cyfleoedd a ddaw gyda’r gymrodoriaeth.

Yn hwyr y llynedd, dechreuais wneud ceisiadau ar gyfer cyrsiau Meistr a thestun balchder mawr i mi yw y byddaf cyn bo hir yn symud i Brifysgol Rhydychen i gael dechrau ar fy ngwaith ôl-raddedig yng Ngholeg Ruskin. Mae’r bennod newydd yn gyffrous iawn i mi ac rwy’n gwybod na allwn fod wedi gwneud hyn heb gymorth Celfyddyd Gain ym Met Caerdydd.

Ble rydych chi ar hyn o bryd?

Ar hyn o bryd rwyf yn Gymrawd Step-Change gydag ABF (Artist Benevolent Fund) yn cydweithio gyda Met Caerdydd. Caiff y gymrodoriaeth ei dyfarnu i un neu ddau fyfyriwr graddedig eithriadol o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (CSAD) bob blwyddyn ac, ynghyd â thâl, bydd yn cynnig cymorth a mentora un-i-un oddi wrth y brifysgol gan gynnwys gofod stiwdio.

Rwyf yn dal ar y cyfle hwn i ddatblygu fy sgiliau gwnïo, gwaith coed, gwaith metel, ac electroneg ymhellach. Fy mwriad yw teithio i Berlin ac i Paris i gael archwilio lleoliadau celf newydd ac i ymweld ag arddangosfeydd er mwyn magu persbectifau newydd ar fy ngwaith. Yn ogystal byddaf yn rhoi anerchiadau ac yn cynnal tiwtorialau ar gyfer y myfyrwyr israddedig presennol.

Petaech yn cynnig cyngor, neu awgrym neu air o anogaeth i gyd-aelodau o Gymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Gwnewch y defnydd gorau o’ch amser fel myfyriwr – ymunwch â chymdeithasau, byddwch yn gynrychiolydd cwrs, ewch i weithgareddau cymdeithasol, mynnwch swydd gydag Undeb y Myfyrwyr, ac ewch allan i Gaerdydd ac archwilio. Roedd pob eiliad wrth fy modd.

Halyna: BSc Seicoleg, carfan 2020

Halyna SoltysHalyna Soltys

BSc Seicoleg 

Carfan 2016

Dwedwch wrthym am eich amser ym Met Caerdydd

Y Brifysgol oedd un o brofiadau gorau fy mywyd ac rwyf yn gweld eisiau’r lle yn fawr iawn. Er gwaethaf yr heriau y gwnes i eu hwynebu, fe wnes i wir fwynhau cael fy ngwthio a chael bod yn rhan o gymuned gynhwysol ac amrywiol ym Met Caerdydd.

Cyn y brifysgol, roeddwn yn teimlo ar goll. Roeddwn yn ansicr beth roeddwn am ei wneud yn yrfa, i ble roeddwn am fynd, neu pwy oeddwn am fod. Penderfynais ymrestru ar y cwrs BSc (Anrh) Seicoleg gan mai Seicoleg oedd y pwnc roeddwn yn ymddiddori fwyaf ynddo ar Safon U. Doeddwn i ddim am astudio rhywbeth roeddwn i heb ei astudio o’r blaen a thybiais na allwch wneud dim o’i le drwy astudio sut bydd pobl yn meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn.

Ni chymerodd fawr o amser i mi ymgartrefu ym Met Caerdydd. Penderfynais ei bod yn bryd perchnogi fy mhrofiad a’m cyfleoedd. Dros fy nhair blynedd yn y brifysgol, fe ddes i yn aelod rhagweithiol o’r gymdeithas Seicoleg ac yn llywydd y gymdeithas LGBT+. Fe wnes i fynd ar gyfnod cyfnewid diwylliannol i Athen yn rhan o’m cwrs.

Pan oeddwn yn y brifysgol, fe ges i swydd yn Fyfyriwr-Lysgennad ac yn Fyfyriwr-Flogiwr ym Met Caerdydd. Drwy wneud y swyddi hyn, fe sylweddolais mor hoff roeddwn o farchnata, y cyfryngau digidol a chyfathrebu. Fodd bynnag, roeddwn mor ansicr ynglŷn â sut i fynd o’m gradd i swydd yn y maes. Er fy niddordeb mewn Seicoleg ac roeddwn yn mwynhau astudio’r cwrs, roeddwn yn ansicr beth roeddwn yn mynd i’w wneud wedyn. Treuliais lawer o’m siwrnai yn y brifysgol yn ceisio cael ffordd i gysylltu fy hoffter o seicoleg â’r cyfryngau digidol.

Fodd bynnag, â chymorth darlithwyr ffantastig a chyfleoedd i uwch-sgilio, roeddwn yn teimlo’n fwy a mwy ffyddiog y gallwn gael swydd mewn maes rwy’n hoff iawn ohono.

Dwedwch wrthym am eich profiad oddi ar i chi adael Met Caerdydd

Fe wnes i raddio yn 2020, ond rwyf eto heb gael y cyfle i gerdded ar draws llwyfan mewn gŵn a chap oherwydd y pandemig. Er bod hyn yn destun siom, fe ddes i ymdopi mwy a mwy yn ystod y brifysgol ac i ddeall bod hyn er lles i mi o dan yr amgylchiadau presennol. Er gwaethaf blwyddyn olaf anodd, fe wnes i raddio â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf – rwy’n falch iawn ohonof i fy hun!

Fe fues i’n ddigon ffodus i gael swydd yn gwneud gwaith rwy’n hoff ohono gyda phobl o’r un meddwl â mi. Rwy’n gallu cymysgu fy hoffter o seicoleg, gweithio gyda phobl ifanc a chreu cynnwys digidol a’i alw’n waith!

Ble rydych chi ar hyn o bryd?

Wedi cwblhau fy ngradd yn ystod y pandemig yn 2020, fe wnes i wirfoddoli gyda sefydliad lle y bues i ar leoliad gwaith yn ystod fy nghwrs. Mae’n dda gen i ddweud fy mod i newydd gael cynnig swydd o fewn y sefydliad trydydd sector yma!

Rwy’n hapus yn gweithio o bell o fewn eu hadran Amlgyfryngau a Chyfathrebu er mwyn cael pobl ifanc yng Nghaerdydd i ymgysylltu drwy gynnwys digidol – y cyfryngau cymdeithasol, hyfforddiant, diwgyddiadau, ac ati.

Pe baech chi’n gallu cynnig darn o gyngor, awgrym defnyddiol neu rai geiriau o anogaeth i gyd-aelodau o gymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Y cyngor gorau y gallwn ei roi yw ymwneud gymaint byth ag y gallwch pan fyddwch yn y brifysgol. Mae cymaint o gyfleoedd ar gael i chi ar hyd eich cyfnod yn y brifysgol.

P’un ai eich bod am ddysgu gwnïo, dod yn arbenigwr Excel, neu’n rhedeg cymdeithas – mae rhywbeth i bawb ym Met Caerdydd. Mynnwch afael yn y cyfleoedd hynny â’ch dwy law a pheidiwch â’u gollwng o’ch gafael.

Georgia: BSc (Hons) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, carfan 2019

Georgia Higham
BSc (Hons) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Carfan 2019

Dwedwch wrthym am eich amser ym Met Caerdydd

Y profiad roeddwn wedi gobeithio amdano oedd fy nhair blynedd ym Met Caerdydd. Roeddwn yn nerfus am fynd i’r brifysgol pan adawais i’r ysgol a finnau’n dod o dref fach yng Nghernyw ond wedi ychydig wythnosau roeddwn yn siŵr fy mod wedi gwneud y penderfyniad iawn i astudio ym Met Caerdydd.

Dewisais astudio Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer gan fod hyn yn rhywbeth roeddwn yn teimlo’n angerddol yn ei gylch pan oeddwn yn yr ysgol ac roedd diddordeb gennyf yn y wyddoniaeth y tu ôl i berfformiad chwaraeon. Roeddwn yn gwybod bod yr argoelion yn dda hefyd o ran gyrfaoedd drwy astudio’r cwrs, gallai agor llawer o ddrysau gwahanol.

Yr atgofion sy’n aros o Met Caerdydd yw’r ffrindiau a wnes a’r amseroedd da a ges gyda Chlwb Hoci Met Caerdydd.

Dwedwch wrthym am eich profiad oddi ar i chi adael Met Caerdydd

Oddi ar gadael Met Caerdydd, fe ddes i’n Gynorthwyydd Graddedig Chwaraeon yng Ngholeg Marlborough, Wiltshire. Allwn ni ddim fod wedi cael y swydd hon heb gymorth darlithwyr, hyfforddwyr a chyn-fyfyrwyr.

Yn ystod y cyfnod yma roeddwn i’n gwybod nad oeddwn am gael gyrfa yn addysgu ond roeddwn am ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth roeddwn wedi’u dysgu yn y brifysgol i’w rhannu gyda phobl eraill. Roeddwn yn gobeithio gweithio ym maes gofal iechyd a dyna oedd fy nod hyd yn oed yn ystod fy ngradd gyntaf a wnaeth fy ysbrydoli i weithio’n galed a gwneud rhywbeth i helpu pobl eraill.

Yn dilyn profiad gwaith a chymorth Met Caerdydd, fe wnes i gais i gael astudio Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Caerdydd gan fy mod yn gwybod dinas mor wych yw Caerdydd i gael astudio ynddi. Felly, oddi ar fis Medi 2020 rwyf yn astudio ac yn mwynhau pob eiliad ond ni fyddwn wedi cyrraedd mor bell â hyn heb y cymorth a’r hyder a ges oddi wrth Met Caerdydd ac rwyf yn parhau i gefnogi Met Caerdydd drwy hyfforddi un o dimau hoci menywod BUCS.

Ble rydych chi ar hyn o bryd?

Ar hyn o bryd rwy’n gwneud gradd newydd – BN (Anrh) Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Caerdydd yn fyfyriwr amser llawn.

Petaech yn cynnig cyngor, neu awgrym neu air o anogaeth i gyd-aelodau o Gymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Manteisiwch ar bob cyfle sydd ar gael i chi a gweithiwch yn galed ar beth bynnag a wnewch gan fod y posibiliadau'n ddiddiwedd. Manteisiwch i'r eithaf ar bob dydd i fod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd Met oherwydd byddwch yn sicr yn ei golli'n fawr!

Sasha Noah: BSc (Hons) Gwyddor Biofeddygol, carfan 2021

Sasha NoahSasha Noah
BSc (Hons) Gwyddor Biofeddygol
Carfan 2021

Ble ydych chi ar hyn o bryd?

Rwyf newydd raddio eleni gyda gradd dosbarth cyntaf mewn BSc (Anrh) Gwyddor Biofeddygol, a mis Medi nesaf byddaf yn dechrau Meistr Ymchwil mewn Gwyddorau Biofeddygol ym Met Caerdydd.

Y tu hwnt i’r Radd Meistr, rwy'n bwriadu astudio ar lefel PhD ac ar hyn o bryd rwy’n ymgyfarwyddo â chyfleoedd ymchwil ym maes niwroleg ac yn ystyried pa rolau galwedigaethol y gallaf eu gwneud nawr bod gennyf radd israddedig a bydd gennyf radd ôl-raddedig y flwyddyn nesaf.

Dywedwch wrthym am eich amser ym Met Caerdydd

Tell us about your time at Cardiff Met

Mewn gwirionedd, nid oeddwn yn meddwl y buaswn yn astudio ym Met Caerdydd. Hyd heddiw, fodd bynnag, rwy’n hynod ddiolchgar i gael astudio mewn sefydliad hynod gefnogol, amrywiol a chroesawgar. Erbyn diwedd y 3 blynedd, rwyf wedi datblygu llawer mwy o hyder ynof fi fy hun ac wedi datblygu fy rhinweddau personol/proffesiynol.

Rwyf wedi gwneud ffrindiau am oes, wedi cael darlithwyr sydd wedi f’ysbrydoli bob dydd ac adran yrfaoedd heb ei ail, ac mae pob un wedi gwneud fy mhrofiad yn y brifysgol hyd yn hyn, yn un eithaf rhyfeddol. Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn gwyddoniaeth amlochrog a newidiol, felly doedd dim amheuaeth o’r hyn yr oeddwn am ei ddewis fel disgyblaeth israddedig!

Yn fy nhrydedd flwyddyn, fe sylweddolais faint yr oeddwn wedi mwynhau ymchwil a gwerthuso ymchwil yn feirniadol ond hefyd i gynnal fy ymchwil fy hun. Mae Gwyddorau Biofeddygol yn radd heriol ac mae rhaid dod yn fwy soffistigedig a threfnus yn y dulliau rydych yn mynd ati i astudio. Fodd bynnag, mae'n anhygoel faint mae eich sgiliau yn trawsnewid dros y 3 blynedd ac mae astudio o bell o ganlyniad i COVID-19 wedi fy ngwneud yn fyfyriwr gwell!

Fe wnaeth y Brifysgol fy ngalluogi i fagu hyder i ryngweithio â llawer o wahanol bobl, ac roedd bod yn gynrychiolydd y myfyrwyr dros 3 blynedd a chael cydweithio ag Undeb Met Caerdydd wedi fy ngalluogi i weld faint o gymuned ofalgar sydd yma yn y Met. Yn ystod y cyfnod COVID-19, mae’r Met yn dal i ofalu amdanom gan sicrhau pellter cymdeithasol (fodd bynnag, hoffwn feddwl fy mod bellach yn arbenigwr ar Microsoft Teams!).

Ni fyddaf yn anghofio fy mod wedi gallu ennill fy ngradd, yn ystod pandemig byd-eang. Ac mae hynny, gyda chefnogaeth ffrindiau a theulu anhygoel sydd wedi fy nghefnogi ar hyd y ffordd.

Dywedwch wrthym am eich profiad ers gadael Met Caerdydd

Ar ôl i mi gwblhau arholiadau’r flwyddyn olaf, cefais fy nerbyn i ymgymryd â Rhaglen Ysgoloriaeth Haf MRes 8 wythnos ym Met Caerdydd. Bûm yn gweithio yn y sector microbioleg, ac yn ymgymryd â phrosiect ymchwil yn y labordy ac rwy'n atgyfnerthu fy nghanlyniadau ar hyn o bryd. Roedd hwn yn brofiad anhygoel gan ystyried nad oedd fy mhrosiect ymchwil yn y drydedd flwyddyn yn seiliedig ar labordy, a dysgais gymaint yn ystod y cyfnod hwn a fydd yn fuddiol iawn i mi yn ystod yr MRes.

Er gwaethaf y ffaith nad oedd disgyblaeth yr ysgoloriaeth ymchwil hon yn rhywbeth yr wyf yn gweld fy hun yn canolbwyntio arni yn ystod MRes, mae’r sgiliau trosglwyddadwy i mi eu datblygu a’r parch sydd gennyf bellach ar gyfer labordai a’r gwaith y maent yn eu gwneud wedi cryfhau fy angerdd am ymchwil. Yn ogystal, mae wedi gwneud i mi sylweddoli'r cyfleoedd niferus sydd ar gael i fyfyrwyr y gwyddorau biofeddygol ac mae'r amrywiaeth o lwybrau ymarferol yn ddiddiwedd!

Pe gallech gynnig darn o gyngor, awgrym neu rai geiriau o anogaeth i gyd-aelodau cymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Hyd yn oed mewn cyfnod anodd, peidiwch byth â rhoi'r gorau i gredu yn eich hun a'ch galluoedd. Pan fydd gennych yr offer a'r penderfyniad i ffynnu, mae unrhyw beth yn anodd bob amser yn bosibl. Byddwch yn gyson â'ch darlithwyr os oes angen help arnoch chi. Eu nod, yw eich helpu i lwyddo felly os ydych yn sownd, peidiwch â bod ofn i adael iddynt wybod! Pan fyddwch yn dechrau blwyddyn newydd, byddwch mor drefnus â phosibl. Gwnewch amserlen bersonol, gosod nodau personol i chi'ch hun a chreu trefn ddyddiol i chi eich hun er mwyn i chi gyflawni cymaint ag y gallwch bob dydd. Gweithiwch yn galed, ond mwynhewch y brifysgol hefyd!

Richard Jenkins: BA (Hons) Cyfryngau Darlledu, carfan 2005

Richard JenkinsRichard Jenkins
BA (Hons) Cyfryngau Darlledu
Carfan 2005

Ble ydych chi ar hyn o bryd?

Rwy'n ymgynghorydd digidol llawrydd yng Nghaerdydd gyda chleientiaid rhyngwladol ym maes teledu, ffilm a phêl-droed. Rwy’n teithio tri mis y flwyddyn (cyn y pandemig) i gadw cydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd.

Dywedwch wrthym am eich amser ym Met

Cefais fy magu yng Nghaerdydd, ac yna es i weithio’n Lundain, Bryste, Manceinion, UDA a Lerpwl... mae wedi bod yn hwyl hel atgofion am fynd i brifysgol yng Nghaerdydd. Dewisais fy nghwrs oherwydd fy angerdd dros deledu/ffilm... ond hefyd, doeddwn i ddim yn gwybod beth oeddwn i eisiau ei wneud, ac roedd y radd hon yn cynnig ystod eang o lwybrau.

Yn fy mlwyddyn gyntaf, daeth yn amlwg yn gyflym mai sgiliau ymarferol y gellir eu defnyddio mewn gyrfa yn y dyfodol oedd yr allwedd. Fe glywais fod y cyfarwyddwr Justin Kerrigan (Human Traffic) wedi dilyn y dull hwn gan arweinydd ein cwrs Andrea Williams (hefyd ei athro). Gyda hyn mewn golwg, rhoddais flaenoriaeth i gario'r offer ffilm, dros ysgrifennu traethodau am dair blynedd a gradd da... ond cam i fyny wrth ymuno â'r farchnad swyddi ymarferol. Yn ystod fy ngradd, bûm hefyd yn dysgu pêl-droed yn America yn ogystal â gweithio yn Disney World yn Florida, a gwnaeth fy statws fel myfyriwr hyn yn bosibl.

Dywedwch wrthym am eich profiad ers gadael Met Caerdydd

Mae wedi bod yn dipyn o daith... ar ôl y brifysgol symudais i Lundain yn cyfweld â bandiau i MTV a chreu fideos hyrwyddo. Cyn dychwelyd i Gaerdydd i ymuno â BBC Drama ar ôl llwyddiant Doctor Who.

Yma, fe welais y cyfleoedd cynnar ym maes digidol yr wyf yn eu croesawu fel cynhyrchydd, uwch a chynhyrchydd gweithredol, gan ennill x2 o wobrau BAFTA Cymru cyn ymuno â CBBC i weithio ar Tracey Beaker a symud yr adran i'w cartref newydd ym Manceinion. Yna , roeddwn yn Bennaeth Digidol Dros Dro yn Aardman Animations - cartref Wallace and Gromit, gyda thîm creadigol hyfryd ym Mryste. Cyn penderfynu i weithio’n llawrydd i gael gwell cydbwysedd gwaith/bywyd.

Aeth hyn â mi yn ôl i BBC Drama cyn ymuno â Disney + Lucasfilm i ail-lansio ffilmiau Star Wars a chyflwyno galaeth bell, bell i ffwrdd i genhedlaeth newydd. Ar ôl lansio dwsinau o ffilmiau a sioeau teledu, roedd yn amser ar gyfer her newydd – ym myd Pêl-droed. Ymunais â Lerpwl F.C am ddau dymor ac ennill yr Uwch Gynghrair am y tro cyntaf mewn 30 mlynedd.

Wedi hynny daeth pêl-droed rhyngwladol a thymor gyda chlwb afon Ffrengig - Monaco, cyn dychwelyd yn ddiweddar i BBC Studios i wneud fy mhrosiectau ffeithiol cyntaf i lansio sioeau newydd David Attenborough a Brian Cox yr hydref hwn.

Pe gallech gynnig darn o gyngor, awgrym neu rai geiriau o anogaeth i gyd-aelodau cymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Dyluniwch eich bywyd - anghofiwch beth sy'n ddisgwyliedig a meddyliwch am yr hyn sy’n eich gwneud yn hapus... ar ddiwedd y dydd, dyna beth sy'n bwysig, hapusrwydd yw'r nod yn y pen draw... a pheidiwch ag anghofio y rhan ‘meddwl’ yw'r darn hwyl, rhowch gynnig ar bopeth.. Byddwch yn wreiddiol... os ydych yn gwneud cais am rywbeth... meddyliwch beth fydd pawb arall yn ei wneud... a gwneud mwy.

Chloe Addicott: Astudiaethau Addysg gydag Addysgu Iaith Saesneg, carfan 2021

Chloe AddicottChloe Addicott
Astudiaethau Addysg gydag Addysgu Iaith Saesneg
Carfan 2021

Ble ydych chi ar hyn o bryd?

Ers cwblhau fy ngradd, bûm yn mynd am swyddi a chyfweliadau ar gyfer y sector cynradd gyda ffocws ar blant AAA gan fy mod eisiau gweithio fel SENCO mewn ysgol gynradd. Cefais gynnig 2 swydd mewn gwahanol mewn ysgolion cynradd lleol, a oedd yn fy ngalluogi i ddewis yr hyn sy'n gweddu orau i mi a'm hanghenion i symud ymlaen yn y swydd. Rwy'n gweithio mewn ysgol gynradd fel TA AAA 1:1 mewn ysgol bentref lleol, gyda bachgen blwyddyn 6 sydd ag ADHD.

Dywedwch wrthym am eich amser ym Met Caerdydd

Roeddwn mor nerfus wrth ddechrau yn y brifysgol, yn enwedig gan mai fi oedd y cyntaf yn fy nheulu i fynd, felly doedd gen i ddim syniad beth i'w ddisgwyl na sut i ymdopi â'r newid. Ar un adeg, fe wnes i hyd yn oed drafod gadael allan i fynd adref, ond roedd yn gampws mor gyfeillgar ac wedi i mi gfarfod â phobl roeddwn i'n teimlo fel rhan o Met Caerdydd.

Dewisais fy nghwrs oherwydd y cyfleoedd i ymarfer addysgu yn ogystal â'r wybodaeth gyffredinol y byddai'n ei rhoi i mi o’r holl sectorau addysg, oherwydd pan wnes i wneud cais, roeddwn yn ansicr o'r llwybr gyrfa yr oeddwn am ei ddilyn.

Fe wnaeth y cwrs astudiaethau addysg fy ngalluogi i ddysgu am nifer o gyfleoedd i ddod o hyd i beth fyddai'n addas i mi. Ni fyddaf byth yn anghofio’r rhaglen CELTA a pha mor agos a chefnogol oedd fy nhiwtor a'm grŵp drwy gydol y tair blynedd, hyd yn oed pan oedd yn rhaid i ni wneud ein sesiwn ar-lein roedd y berthynas glós yn dal i fod yn amlwg.

Roeddwn wrth fy modd yn byw ar y campws yn y flwyddyn gyntaf a chwrdd â phobl o bob bloc gwahanol a threulio amser gyda chymaint o bobl wahanol. Fe wnes i hefyd fwynhau gwylio'r gwahanol gemau chwaraeon a'r bywyd cymdeithasol a ganiataodd ar ôl y gemau.

Dywedwch wrthym am eich profiad ers gadael Met Caerdydd

Ers gadael y brifysgol, rwyf wedi gwneud rhywfaint o gwrs ar-lein sy'n ymwneud â'm diddordebau o fewn y sector addysg.

Cefais lawer o gyfweliadau i gyd yn seiliedig ar waith AAA TA a chefais fy ngwrthod sawl gwaith oherwydd fy niffyg profiad, ond yn y pen draw cefais gynnig dwy swydd wahanol a’m galluogodd i mi ddewis beth a chaniatáu i mi wneud y mwyaf o’r DPP.

Mae'r ysgol y byddaf yn gweithio ynddi yn hapus i mi wneud nifer o raglenni hyfforddi i wella fy CV a chaniatáu i mi ddatblygu ar draws y sector.

Pe gallech gynnig darn o gyngor, awgrym neu rai geiriau o anogaeth i gyd-aelodau cymuned Met Caerdydd, beth fyddai hynny?

Ni waeth pa mor anodd y mae'n ymddangos na pha mor llethol ydych chi'n teimlo, mae rhywun ar gael bob i wrando a'ch helpu i gael y gorau o'ch amser ym Met Caerdydd.