Buddion

Manteisiwch ar y gwasanaethau a'r gostyngiadau sydd ar gael i'n cyn-fyfyrwyr.

Gostyngiad astudiaeth bellach

Mae Met Caerdydd yn cynnig cynllun sy'n caniatáu gostyngiad o 25% mewn ffioedd dysgu ar gyfer graddedigion Met Caerdydd sy'n cofrestru ar raglenni ôl-raddedig o fis Medi 2021.

Os ydych chi'n un i raddedigion y Brifysgol, neu'n fyfyriwr yn astudio ar lefel ôl-raddedig neu israddedig ar hyn o bryd, fe allech chi elwa o'r Gostyngiad i Gyn-fyfyrwyr ar gyfer eich astudiaeth ôl-raddedig ym Met Caerdydd.

Gwiriwch eich cymhwysedd a darllenwch sut i wneud cais, neu e-bostiwch scholarship@cardiffmet.ac.uk i gael mwy o wybodaeth.

Cefnogaeth gyrfaoedd


Mae gan ein holl raddedigion diweddar hawl i ddefnyddio ein Gwasanaeth Gyrfaoedd am y tair blynedd gyntaf ar ôl iddynt raddio. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i'ch swydd gyntaf, symud ymlaen yn eich gyrfa, neu newid gyrfa.

Gall ein tîm ymroddedig helpu gyda chynllunio eich gyrfa, cyngor gydag ysgrifennu CV a gwneud cais am swydd, chwilio am swydd ac ymarfer cyfweliad.


Llyfrgelloedd

Gall cyn-fyfyrwyr barhau i ddefnyddio gofodau'r Ganolfan Ddysgu, casgliadau corfforol a rhai e-adnoddau.

Sylwch fod holl Ganolfannau Dysgu Met Caerdydd ar gau i'r cyhoedd ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau COVID-19.

Cynllun Benthyca Cymuned a Mwy

Gall cyn-fyfyrwyr ddefnyddio'r Canolfannau Dysgu trwy wneud cais i fod yn 'Benthyciwr Cymunedol a Mwy'. Mae'n rhad ac am ddim i ymuno a gallwch fenthyg hyd at 5 eitem ar y tro.

Cyrchwch y ffurflen gais

e-adnoddau

Gall cyn-fyfyrwyr hefyd weld catalog ar-lein Met Caerdydd a gallant barhau i gael mynediad at gyfnodolion academaidd ac e-lyfrau trwy Fynediad cerdded i mewn. Aelodaeth Campfa MetHeini


Mae Met Caerdydd wedi atal aelodaeth campfa i aelodau’r gymuned a chyn-fyfyrwyr tra bod ein cyfleusterau chwaraeon ar gau / yn gyfyngedig oherwydd COVID-19.

Cadwch lygad allan yma ac ar wefan MetHeini i gael mwy o wybodaeth wrth i ni ail-agor.


Gwestai

Gwesty'r Angel, Caerdydd

Mewn lleoliad delfrydol yng nghanol Caerdydd, mae'r gwesty Fictoraidd hwn yn lle perffaith i aros pan fyddwch chi’n ymweld â ni.

Gwesty'r Angel, Caerdydd

102 o ystafelloedd gwely, bar coctel a bwyty a WiFi am ddim ym mhob rhan o’r gwesty. Dyfynnwch Prifysgol Met Caerdydd wrth archebu er mwyn manteisio ar y gyfradd ganol wythnos o £65.

*Y cyfraddau yw dydd Sul i ddydd Iau, Gwely a Brecwast i un person (ychwanegiad o £12 ar gyfer ystafell ddwbl / dau wely), yn amodol ar le, ac nid yw'n cynnwys adegau pan fydd digwyddiadau chwaraeon a digwyddiadau yn y dref.

Gwesty Clayton

Wedi'i leoli yng nghanol y ddinas ar Heol Eglwys Fair, y gwesty 4 seren, Clayton Hotel Caerdydd yw un o'r gwestai mwyaf cyfleus yng Nghanol Dinas Caerdydd. Mae'r gwesty'n cynnwys 216 o ystafelloedd gwely, wi-fi am ddim, bwyty a bar gyda golygfeydd o'r ddinas.

Dyfynnwch Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd i gael y gyfradd arbennig o £79 ar Wely a Brecwast - yn amodol ar le wrth archebu.
Ffôn: 02920 668866

Park Inn Gogledd Caerdydd

Mae 132 ystafell ffres a chysurus y gwesty yn cynnwys cyfleusterau gwych fel aerdymheru, teledu LCD ac ystafelloedd ymolchi mawr gyda chawodydd glaw dwbl.

Gallwch fwynhau coctel neu bryd o fwyd yn RBG Bar & Grill y gwesty neu dreulio ychydig o amser yn ystafell hamdden fawr y gwesty. Parcio am ddim ar y safle i westeion.

Park Inn Gogledd Caerdydd

Dyfynnwch Prifysgol Metropolitan Caerdydd i dderbyn y gyfradd ostyngedig o £61.50 am ystafell i un person neu £71.50 am ddau berson, gyda’r ddau gynnig yn cynnwys brecwast.

*Subject to availability

* Yn amodol ar le

Mae’r gwesty llwyddiannus, y Park Plaza Hotel, yng nghanol dinas Caerdydd, gydag 129 o ystafelloedd gwesteion moethus wedi eu haerdymheru a Wi-Fi am ddim drwyddi draw. Nodwch y Brifysgol i archebu cyfradd arbennig ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd yn y gwesty moethus hwn am ddim ond £99.

*Y cyfraddau yw dydd Sul i ddydd Iau, Gwely a Brecwast i un person, sy'n cynnwys wi-fi am ddim a defnydd o gyfleusterau Premier Spa gan gynnwys pwll 20m, baddon sba ac ystafell stêm ynghyd â champfa 80 gorsaf..

I archebu ar gyfer grwpiau mwy o faint, penwythnosau a bargeinion sba, cysylltwch â Caroline, y Cyfarwyddwr Gwerthu a Marchnata ar csims@parkplazahotels.co.uk

Graddio yn y Laguna Kitchen and Bar, Gwesty’r Park Plaza Caerdydd

Dewch i fwynhau cinio neu swper 3 chwrs i ddathlu diwrnod graddio ffrind neu aelod arbennig o'r teulu.

Each graduate will receive a complimentary glass of bubbly to toast the occasion.

I archebu lle, cliciwch yma, ffoniwch 029 20 111 103 neu e-bostiwch lagunarestaurant@parkplazahotels.co.uk.>


St David’s Hotel and Spa

Gwesty 5 seren wedi'i leoli ym Mae Caerdydd. Adeilad trawiadol gyda chyfleusterau gwych i bob gwestai; mae gan St David’s bopeth i sicrhau y bydd eich cynhadledd neu ddigwyddiad preifat yn rhedeg yn hwylus.

Mae'r gwesty wedi ei addurno'n gyfoes a golau dydd naturiol yn treiddio i mewn i bob rhan ohono, gan greu amgylchedd ysbrydoledig. Saif yn falch uwchben y glannau trawiadol, gan gynnig golygfeydd trawiadol o falconïau preifat pob un o'r 142 o ystafelloedd gwely a ffenestri o'r llawr i'r nenfwd.

Am gynigion graddio gwych i wneud eich diwrnod yn wirioneddol arbennig.

Cynigion llety a bwyd

Triniaethau sba graddio.

Os ydych chi'n bwriadu cynnal digwyddiad preifat, mae ein Pecynnau Digwyddiad Arbennig, sy'n cychwyn o £35 y pen, yn cynnwys:

  • Llogi ystafell breifat · Mynedfa carped coch
  • Derbyniad gwin pefriog a chwrw potel
  • Pryd 3 chwrs
  • Te, coffi a phice ar y maen bach
  • Jygiau o ddŵr oer â rhew ar y byrddau
  • Gorchuddion a rhubanau ar gadeiriau i ategu eich cynllun lliw
  • Canhwyllau bychain a phlatiau drych fel canolbwynt i’r byrddau
  • Cert melysion St David’s (yn amodol ar argaeledd)
  • Gostyngiad o 10% ar y gyfradd ystafell wely orau sydd ar gael ar adeg archebu

P'un a ydych am ddathlu gyda chinio preifat, te prynhawn neu swper Siampaen gyda'ch anwyliaid neu fwynhau coctel ar ein teras, bydd y St. David’s Hotel and Spa yn gwneud yn siŵr ei fod yn rhywbeth arbennig iawn.

Radisson Blu

Gall gwesteion ddewis o 215 o ystafelloedd gwely ar 21 llawr sy'n edrych dros y ddinas, gyda phob un yn cynnig dyluniad ffres, modern a 100MB o Wi-Fi am ddim drwy'r gwesty. Mae wedi’i leoli’n gyfleus gyferbyn â chanolfan siopa St David's II ac yn daith gerdded fer o'r orsaf reilffordd ganolog.

Radisson Blu 

Cysylltwch â ni ar 02920 454 777 neu reservations.cardiff@radissonblu.com a dyfynnwch Prifysgol Met Caerdydd i dderbyn y cynnig unigryw i gyn-fyfyrwyr, sef £84/£94* am ystafell un/dau berson gan gynnwys ein brecwast bwffe gwych.

* Yn amodol ar le

Gwesty’r Thistle

Wedi'i leoli yng nghanol y ddinas, mae gan westy 4* Thistle Canol Dinas Caerdydd 140 o ystafelloedd gwely wedi’u haerdymheru ynghyd â bwyty The Social Restaurant a’r Harlech Bar.

£85 am wely a brecwast i un a £95 am wely a brecwast i ddau, ond os byddwch chi’n aros am ddwy noson neu fwy, fe gynigiwn ni ostyngiad o 20% i chi ar bris eich arhosiad. E-bostiwch reservations.cardiff@thistle.co.uk neu ffoniwch 02920 271520

* Yn amodol ar le

The Village Hotel

Wedi'i leoli ym maestref Coryton, mae ein gwesty yng Nghaerdydd 15 munud i ffwrdd o brifddinas fywiog Cymru.

The Village Hotel

* Yn amodol ar le


Canolfan Entrepreneuriaeth: cyfleoedd cyllido 


Cronfa Cychwyn CF5

Mae Cronfa Cychwyn CF5 wedi'i chynllunio ar gyfer graddedigion sy'n barod i lansio menter gymdeithasol neu fusnes. 


Cyllid allanol

Gall y Ganolfan Entrepreneuriaeth eich helpu i ddod o hyd i ystod eang o gyllid ar gyfer eich syniad busnes a gwneud cais amdano! 

Ariannwch eich syniad busnes


Partneriaethau ymchwil a busnes


Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth

Mae'r rhaglen Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) ar waith ers dros 40 mlynedd ac mae'n un o brif raglenni'r DU sy'n helpu cwmnïau i gael gafael ar arbenigedd ac adnoddau sydd ar gael mewn prifysgolion. 

Ariennir y rhaglen ledled y DU yn rhannol gan sawl sefydliad gan gynnwys y Llywodraeth a chynghorau ymchwil. Mae KTP yn bartneriaeth rhwng cwmni, prifysgol a pherson graddedig (Cydymaith) sy'n gweithio gyda'i gilydd i gyflawni prosiect strategol ar gyfer y busnes na fyddai'r cwmni'n gallu ei gyflawni heb y wybodaeth a'r arbenigedd a ddarperir gan y brifysgol.


Prosiectau Cydweithredol

Mae prosiectau cydweithredol fel Prosiect Sgiliau'r Diwydiant Bwyd (PSDB) a'r Rhaglen Mewnwelediad Strategol (RhMS), yn darparu datrysiadau cadarn ar gyfer sectorau busnes penodol. 

Cydweithio â ni

Os ydych chi'n teimlo y gallai'ch busnes elwa o weithio'n agosach gyda ni, cysylltwch â'r Gwasanaethau Ymchwil a Menter trwy e-bostio business@cardiffmet.ac.uk.