Ynglŷn â Ni>Pwy ydym ni>Chwarae ein rhan

Chwarae ein rhan: ymateb i bandemig byd-eang

Cardiff Metropolitan University
Yn gyson, ac o fis Ionawr 2020 pan ffurfiwyd Grŵp Ymateb i Covid y Brifysgol, mae ein hymagwedd at y pandemig wedi'i llywio gan ein gwerthoedd ac wedi byw drwy ein cyfathrebu, ein cydweithrediad a'n tosturi sydd wedi blaenoriaethu iechyd a lles myfyrwyr a staff gyda'r nod o gynnal cydlyniant ein cymuned.

 

At Cardiff Met we have stayed true to our values throughout the global coronavirus pandemic, applying our ethical approach to every decision and commitment we make to our students, staff and wider community.  

We took the early decision to take a proactive approach to safeguarding the health and wellbeing of staff and students. This meant moving all teaching online two weeks prior to lockdown in March and asking staff to work from home. To aid this change, we enhanced the confidential counselling service offered to staff, provided guidance on flexible working, and created a dedicated mini-site on the staff intranet with wellbeing advice, personal development opportunities and peer-led hints and tips.  

For students who continued to live on campus during the first lockdown (approx 60 students, including international students who were unable to return home due to travel restrictions and care leavers who consider Cardiff Met to be their home), we continued to provide catering services and donated additional supplies to our resident students on a weekly basis. 

Gyntaf yng Nghymru i ryddhau pob myfyriwr o'u contractau llety sy'n cael eu rhedeg gan brifysgolion.

 

Ceisiwyd lleihau pryderon ariannol i fyfyrwyr drwy fod yn un o'r prifysgolion cyntaf yn y DU a'r cyntaf yng Nghymru i ryddhau pob myfyriwr o'u contractau llety a redir gan brifysgolion am drydydd tymor y flwyddyn academaidd 2019/20. I'r myfyrwyr hynny, gan gynnwys llawer o fyfyrwyr rhyngwladol, a ddioddefodd galedi ariannol o ganlyniad i'r pandemig, gwnaethom gynnig cymorth ariannol ychwanegol ar ffurf cyllid caledi myfyrwyr. 

Ar yr un pryd, ceisiwyd lleddfu effaith y pandemig ar les meddyliol myfyrwyr drwy fod y brifysgol gyntaf yn y DU i symud yr holl wasanaethau cyngor a chymorth i fyfyrwyr ar-lein, sy'n golygu bod popeth o gyngor gyrfaoedd i sgrinio dyslecsia ar gael yn gynnar iawn i bob myfyriwr o bell drwy wasanaethau digidol.  

Cyflwynodd y Brifysgol bolisi 'dim niwed' hefyd ynghylch asesu myfyrwyr, gan ddarparu amddiffyniad a oedd yn sicrhau na chafodd unrhyw fyfyriwr ei gosbi'n ddiangen yn ystod y pandemig. 

We've made no redundencies as a result of the pandemic.

 

Roedd hyn yn cynnwys estyniad pythefnos safonol ar gyfer pob aseiniad, trosi'r holl arholiadau tymor olaf yn asesiadau ar-lein a sicrhau na chafodd myfyrwyr raddau gwaeth ar ddiwedd y flwyddyn nag yr oeddent wedi'i gyflawni drwy waith cwrs yn ystod y flwyddyn.  

Er gwaethaf yr heriau a ddaw yn sgil pandemig y Coronafeirws, mae ein hymdeimlad o gymuned yn parhau i fod yn gryf, wedi'i ategu gan fod y brifysgol gyntaf yng Nghymru i ymrwymo i dalu cyflogau llawn i'r holl staff ar gontractau parhaol, cyfnod penodol neu fwy achlysurol, waeth beth fo'u gallu i weithio oherwydd Covid-19. Roedd hyn yn ymestyn i ymrwymo i dalu'r holl is-gontractwyr a staff is-gontractwyr, yn fwyaf nodedig staff glanhau, eu cyflogau disgwyliedig a sicrhau na fu unrhyw ddiswyddiadau o ganlyniad i Covid.  

Roedd bron i 200 o staff o staff y Brifysgol o tua 1,500 yn gymwys i gael absenoldeb ffyrlo, ac ymrwymodd y Brifysgol i ychwanegu at gymhelliant y Llywodraeth o 80% i sicrhau bod yr holl staff yr effeithiwyd arnynt yn cael 100% o'u cyflog disgwyliedig. 

Yn ystod y cyfyngiadau symud ac ers i'n staff a'n myfyrwyr roi'n hael o'u hadnoddau i gefnogi gwasanaethau rheng flaen, i godi arian i elusen, i gynorthwyo rhieni sy'n cael trafferth gydag addysg gartref ac i gefnogi ei gilydd i ymdopi â phryder a phroblemau iechyd meddwl o ganlyniad i weithio gartref mewn pandemig. 

Pwy ydym niDysgwch fwy am arloesedd, creadigrwydd ac amrywiaeth y mae ein prifysgol yn seiliedig arnynt.Darllen mwy