Ynglŷn â Ni>Pwy ydym ni>Enw da wedi'i adeiladu ar sylfeini cryf

Enw da wedi'i adeiladu ar sylfeini cryf

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd, neu 'Met Caerdydd' i'r rheini ohonom sy'n gweithio ac yn astudio yma, yn Brifysgol gadarnhaol, gyfeillgar sy'n canolbwyntio ar y byd ac sydd ag enw da am ein gwaith gyda diwydiant a'r proffesiynau.


Mae gan Met Caerdydd enw da ers tro am ddysgu, addysgu ac asesu sy'n paratoi myfyrwyr i gyflawni deilliannau graddedigion a chyflawni bywydau.  

Mae ein dull gweithredu yn seiliedig ar: safonau academaidd o ansawdd uchel; gweithio mewn partneriaeth â myfyrwyr; dysgu gweithredol; profiad gwaith; gwirfoddoli; symudedd rhyngwladol; dinasyddiaeth fyd-eang ac addysgu sy'n seiliedig ar ymchwil.  

Wrth i ni edrych ymlaen at y posibilrwydd o frechlyn a'n bywydau personol a gwaith yn dechrau'n araf i ddychwelyd at ryw fath o 'normal', rydym yn obeithiol ynglŷn â'n gallu fel Prifysgol i helpu ein cymuned ac economi ehangach Cymru i wella o effeithiau'r pandemig. Dechreuon ni gynllunio ein hymateb yn gynnar, manteisio ar ein sefyllfa ariannol gref, rhoi ein myfyrwyr yn gyntaf a helpu'r gymuned ehangach lle gallem.  

Wedi'i wreiddio yng Nghymru sydd â chyrhaeddiad rhyngwladol, mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn sefydliad sy'n canolbwyntio ar y byd ac mae'n enw da iawn am ein gwaith gyda diwydiant a phroffesiynau. Mae ein Prifysgol yn darparu addysg, ymchwil ac arloesi mewn partneriaeth â'n myfyrwyr a chyflogwyr blaenllaw yn y diwydiant. Wrth gydweithio, ein nod yw sicrhau bod ein myfyrwyr a'n staff yn gwneud cyfraniadau rhagorol i gymdeithas, yr economi a diwylliant yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.  

Gyda dros 11,000 o fyfyrwyr yng Nghaerdydd, a bron i 20,000 ledled y byd – mae ein poblogaeth amrywiol o fyfyrwyr yn parhau i gael ei hysgogi gan greadigrwydd, chwilfrydedd a meddylfryd sy'n cael ei yrru gan werthoedd. Mae canlyniadau diweddaraf yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn gosod Met Caerdydd gyda chyfradd bodlonrwydd gyffredinol o 85%, 2% yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol.  

Mae'n fraint i mi arwain cymuned Met Caerdydd wedi'i llwybro at greadigrwydd, arloesedd, amrywiaeth a rhyddid sydd wedi ymateb i rai o heriau mwyaf ein cyfnod.

Yr Athro Cara Aitchison
MA (Anrh) PgDRLP Cert Ed MA PhD FAcSS FRGS FHEA FLSW 
Llywydd ac Is-Ganghellor

Pwy ydym niDysgwch fwy am arloesedd, creadigrwydd ac amrywiaeth y mae ein prifysgol yn seiliedig arnynt.Darllen mwy