Ardaloedd Ffocws 

Mae Caerdydd yn ddinas amrywiol ac mae anghenion y cymunedau'n amrywio o un pen i'r ddinas i'r llall. O ffigurau diweddar ac ymgynghoriadau â phartneriaid, mae'n ymddangos bod angen mynd i'r afael â rhai tueddiadau pwysig. Rydym wedi nodi pedair thema allweddol y mae angen eu hystyried trwy gydol ein rhaglenni:  

1. Chwaraeon Anabledd a sesiynau Cynhwysol - "er mwyn sicrhau bod pawb sy'n anabl yn cael cyfle i gymryd rhan mewn sesiwn chwaraeon cynhwysol a / neu glwb chwaraeon anabledd"  

Mae Chwaraeon Anabledd yng Nghaerdydd yn fwy poblogaidd nag erioed. Mae dros 70 o Glybiau Chwaraeon Anabledd a sesiynau’n rhedeg yng Nghaerdydd gyda dros 1700 o bobl anabl yn cymryd rhan mewn sesiynau hyffordi wythnosol. Rydym wedi gweithio'n galed i ddatblygu gwaddol o'r Gemau Paralympaidd ac wedi cael llwyddiant gwirioneddol yn ein hysgolion. Mae ysgolion wedi ymgysylltu â'r Sioe Deithiol Baralympaidd sy’n cynnwys mynd â Chwaraeon Paralympaidd i'r ysgolion er mwyn i ddisgyblion anabl gymryd rhan mewn chwaraeon ynghyd â'u cyfoedion nad ydynt yn anabl. 

2. BME - "cynyddu cyfleoedd cyfranogi ar gyfer grwpiau lleiafrifoedd ethnig"  

Mae grŵp rhwydwaith BME Caerdydd wedi'i sefydlu er mwyn sicrhau bod gan bob plentyn, person ifanc ac oedolyn gyfle cyfartal a mynediad at gyfleoedd chwaraeon waeth beth fo'u cefndir ethnig a diwylliannol. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys amrywiaeth o bersonél yn amrywio o Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol Chwaraeon i gynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol a sefydliadau Partner yn ogystal ag aelodau o'r gymuned leol.  

3. Menywod a Merched - "Cynyddu cyfranogiad menywod yn rhagweithiol" 

Mae cydlynydd datblygu chwaraeon sydd â’i ffocws ar fenywod a merched wedi'i gyflwyno i'r strwythur er mwyn cynyddu cyfranogiad yn y maes wedi'i dargedu hwn. Mae mwy o hyfforddwyr benywaidd i gael eu recriwtio a'u defnyddio fel modelau rôl mewn gweithgareddau llawr gwlad i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf er mwyn 'cau'r bwlch' rhwng lefelau cyfranogiad dynion a menywod.  

4. Ardaloedd Difreintiedig - "i wneud chwaraeon yn hygyrch i'r rhai sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd" 

Rydym yn cydnabod y lefelau tlodi amrywiol ledled y ddinas a byddwn yn targedu’n fwy penodol o ran darparu mwy o gyfleoedd stepen drws ar gyfer chwaraeon cymunedol trwy'r byrddau chwaraeon rhanbarthol.