Chwaraeon Met Caerdydd>Chwaraeon Caerdydd>Hyfforddi a’r Gweithlu

Hyfforddi a’r Gweithlu

 

Pobl sydd wrth wraidd chwaraeon, ac yn gefn i bob chwaraewr ar y cae mae gweithlu diwyd o bobl.  Yn Chwaraeon Caerdydd, ein nod yw helpu i hwyluso hyfforddi a gwirfoddoli ledled y Ddinas, gan ddarparu'r gefnogaeth sydd ei hangen i greu a datblygu gweithlu medrus iawn i wasanaethu anghenion cymuned chwaraeon Caerdydd.

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig mewn cymdeithas, ac nid yw chwaraeon yn ddim gwahanol. Gwirfoddolwyr yw calon chwaraeon mewn gwirionedd.  Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o gwrdd â phobl, gwneud ffrindiau, ennill profiad, dysgu sgiliau, cael hwyl, a rhoi hwb i'ch CV ... heb sôn am helpu eraill a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymunedau!


Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli?

Os ydych chi'n meddwl am wirfoddoli, mae'n ddigon hjawdd cymryd rhan. Gallwch chwilio amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddol a chofrestru dim ond ichi glicio botwm!

Angen gwirfoddolwyr?

Os hoffech gynnig cyfleoedd i wirfoddoli,   cofrestrwch fel "Darparwr" ac mewn ychydig o gamau byr gallwch fod yn hyrwyddo'ch cyfleoedd i weithlu o wirfoddolwyr sy'n fedrus ac yn brofiadol ac sy'n ehangu'n gyflym.


Hyfforddi

Mae hyfforddwyr yn chwarae rhan hanfodol mewn chwaraeon.  Pa un a yw hynny ar lefel elitaidd neu ar lawr gwlad – mae hyfforddwyr yn helpu i lunio profiadau pobl o chwaraeon, yn helpu cyfranogwyr i gyflawni eu potensial, ac yn bwysicaf oll yn helpu pobl i fwynhau eu camp.  Gall hyfforddi fod yn brofiad hwyliog a gwerth chweil ac mae'n chwarae rhan allweddol wrth ddenu pobl i fyd chwaraeon a’u cadw gymryd rhan, ni waeth ar ba gam nac ar ba lefel y maen nhw.

Cofrestrwch fel hyfforddwr i gael:

- Newyddion a gwybodaeth benodol am hyfforddi

- Manylion am y cyfleoedd / cyrsiau hyfforddi sydd ar ddod

- Newyddion a gwybodaeth am ariannu

- Gwybodaeth am waith hyfforddi neu gyfleoedd hyfforddi

Chwiliwch am y cyfleoedd hyfforddi YMA

Oes angen hyfforddwr arnoch chi?  Gadewch inni wybod YMA

Am hyrwyddo swydd neu gyfle hyfforddi?  Cofrestrwch fel "Darparwr" ac mewn ychydig o gamau cyflym gallwch fod yn hyrwyddo'ch cyfleoedd i weithlu eang sy'n ehangu.


Cyrsiau

Pa un a ydych chi'n hyfforddwr neu â rôl arall mewn chwaraeon, mae'r hyfforddiant a'r addysg gywir yn hanfodol.  Darganfyddwch yma pa gyfleoedd hyfforddi sydd ar gael i'ch cefnogi chi a'ch helpu chi i ddatblygu.

Am ddod o hyd i gwrs?

Chwiliwch ein Hwb Hyfforddi i ddod o hyd i gyrsiau hyfforddi, cymwysterau hyfforddi  a gweithdai yn ardal Caerdydd.    .

Am hyrwyddo cwrs rydych chi'n ei drefnu?

Edrychwch a allwn ni helpu trwy roi gwybod i ni YMA

  


​Yr Academi Hyfforddi

 

Man cychwyn yw’r Academi Hyfforddi i gynorthwyo hyfforddwyr i gyflawni eu potensial a datblygu rhagoriaeth yn eu maes.  Mae'n rhaglen ddwy flynedd hyblyg sy'n cynnwys amrywiaeth o weithdai pwrpasol a ddarperir gan arbenigwyr yn y diwydiant, cefnogaeth fentora, fforymau cymheiriaid, a chyfleoedd hyfforddi.  Yn ogystal, bydd aelodau’r Academi yn derbyn cit yr Academi Hyfforddi, yn ogystal â chymorth ariannol tuag at gymwysterau NGB.  Bydd y ffrydiau 'Iau' a 'Myfyrwyr' hefyd yn cael cymorth trwy gymwysterau Arweinyddiaeth Chwaraeon.

 

Mae pedair ffrwd i'r Academi Hyfforddi:

IAU:  Ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed sydd eisoes yn cyfrannu at chwaraeon yn ardal Caerdydd mewn rôl hyfforddi / arwain chwaraeon.

CYMUNED:  Ar gyfer hyfforddwyr chwaraeon sy'n ymwneud â darparu chwaraeon cymunedol sy'n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau hyfforddi.

ELITE:  Ar gyfer hyfforddwyr sydd naill ai'n hyfforddi mewn amgylcheddau perfformiad ar hyn o bryd, neu sydd wedi'u henwi fel hyfforddwyr posibl ar lefel elitaidd yn y dyfodol.

MYFYRWYR:  Ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio ym Met Caerdydd sydd eisoes yn hyfforddwyr chwaraeon cymwys a phrofiadol sydd wedi ymrwymo i ddatblygu fel hyfforddwyr ac sy'n barod i gyfrannu at amgylcheddau amrywiol gan gynnwys Academïau Iau Chwaraeon Met Caerdydd a rhaglenni cymunedol Chwaraeon Caerdydd.

D.S. Efallai y bydd myfyrwyr nad ydyn nhw'n astudio yn Met Caerdydd am wneud cais o dan un o'r ffrydiau eraill.

Os oes gennych ddiddordeb, gwnewch gais ar-lein yma

DYDDIAD CAU AR GYFER GWNEUD CAIS: 31ain Hydref 2019

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Gareth Power

Cydlynydd Hyfforddi a Datblygu'r Gweithlu

gpower@cardiffmet.ac.uk

(029) 2020 5283


Cyllid


Cist Gymunedol

Os ydych chi'n ymwneud â hyfforddi ar gyfer clwb neu sefydliad chwaraeon lleol, efallai y byddwch chi'n gymwys i gael grant o’r Gist Gymunedol. Dyfernir grantiau o hyd at £1500  i gynorthwyo clybiau a chymdeithasau gyda chynyddu cyfranogiad a / neu wella safonau mewn chwaraeon ar lawr gwlad.  Gall hyn gynnwys cost cyrsiau hyfforddi a chymwysterau.

I gael y meini prawf llawn, gwybodaeth am grantiau, a chyfarwyddiadau ymgeisio, cliciwch YMA.


Bwrsariaethau Hyfforddi

Mae Chwaraeon Caerdydd yn falch o allu cynnig cefnogaeth ariannol i hyfforddwyr chwaraeon presennol neu ddarpar hyfforddwyr chwaraeon.  Nod y cynllun bwrsariaeth hyfforddi yw cefnogi hyfforddiant a datblygiad hyfforddwyr o bob rhan o Gaerdydd, gan ganolbwyntio'n benodol ar hyfforddwyr o grwpiau tan-gynrychioliadol ac ardaloedd o amddifadedd.

Mae Bwrsariaethau Hyfforddi 'Cam Cyntaf' ar gael i helpu darpar hyfforddwyr i gael troed ar yr ysgol hyfforddi.  Mae'r bwrsariaethau hyn yn cynnig cefnogaeth tuag at gymwysterau lefel 1 neu gyfwerth, ond cofiwch y bydd yn ofynnol i hyfforddwyr dalu o leiaf 25% o gost y cymhwyster ac na ellir darparu mwy na £150 o nawdd.

Mae Bwrsariaethau Hyfforddi 'Cam Nesaf' hefyd ar gael ar gyfer hyfforddwyr cymwys sydd ar hyn o bryd ar lefel 1 ac sydd am symud ymlaen i lefel 2 neu gyfwerth.  Gall hyfforddwyr wneud cais am fwrsariaeth o hyd at £200 tuag at costau hyn, er y bydd gofyn iddynt dalu o leiaf 25% o'r gost.

Os hoffech wneud cais am Fwrsariaeth Hyfforddi Chwaraeon Caerdydd gallwch wneud hynny trwy glicio YMA.

 

Meini Prawf

Dim ond ceisiadau a fydd o fudd uniongyrchol i chwaraeon yng Nghaerdydd ac yn cyd-fynd â chenhadaeth Chwaraeon Caerdydd o greu “cyfleoedd i bawb trwy chwaraeon” y bydd y Bwrsariaethau Hyfforddi yn eu cefnogi.  Rhoddir blaenoriaeth i hyfforddwyr a all effeithio'n uniongyrchol ar fentrau Chwaraeon Caerdydd er mwyn cynyddu effaith y bwrsariaethau hyn i'r eithaf.

Sylwch fod cyllid yn gyfyngedig ac na fydd pob cais yn cael nawdd. Ni ellir darparu bwrsariaethau hyfforddi ar gyfer cyrsiau a fynychwyd eisoes.  Gall methu â dychwelyd ffurflen fonitro foddhaol a dogfennaeth ategol (e.e. tystysgrifau) arwain at hawlio'r fwrsariaeth yn ôl. Disgwylir i’r rhai a gafodd y fwrsariaeth gefnogi mentrau a digwyddiadau Chwaraeon Caerdydd yn ystod blwyddyn y fwrsariaeth lle bo hynny'n bosibl.  Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu drosodd ar yr adeg y caiff y cais ei wneud.