Clybiau

​"Cefnogwch amrywiaeth o glybiau chwaraeon cymunedol sy'n weladwy ac yn hyfyw sy'n darparu ar gyfer chwaraeon llawr gwlad yn y ddinas."

​Mae gan glybiau chwaraeon cymunedol ran hanfodol i'w chwarae wrth sicrhau bod gan holl drigolion Caerdydd fynediad at chwaraeon. Rydym yn buddsoddi'n sylweddol yn natblygiad ein clybiau chwaraeon i sicrhau bod ganddyn nhw bopeth sydd ei angen arnyn nhw i fod yn gynaliadwy ac yn llwyddiannus.

Mae ein swyddogion wrth law i roi cyngor i glybiau ar amrywiol ffrydiau cyllido, cynyddu aelodaeth, recriwtio gwirfoddolwyr, hyrwyddo'r clwb ac ati.

Am fanylion pellach cysylltwch â'n Cydlynydd Datblygu Clwb

Joanna Coates-McGrath:

Ffôn 029 2020 5284 / e-bost   jcoates-mcgrath@cardiffmet.ac.uk

Cist Gymunedol

Grant Chwaraeon Cymru yw Cist Cymunedol a weinyddir ac a ddyfernir yn lleol. Dyfernir grantiau o hyd at £1500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis i gynorthwyo gyda chynyddu cyfranogiad a / neu wella safonau mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

Dim ond ar-lein y gellir gwneud ceisiadau ar wefan Chwaraeon CymruCliciwch yma i gael gwybodaeth am  sut i wneud cais am grant y Gist Gymunedol yng Nghaerdydd. I gael rhagor o wybodaeth am y Gist Gymunedol, a chanllawiau manwl ar gwblhau'r cais ar-lein, cliciwch yma​ 

insport

Mae'r rhaglen Clwb insport yn brosiect Chwaraeon Anabledd Cymru, sy'n anelu at gefnogi'r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden sy'n darparu ar gyfer pobl anabl mewn modd cynhwysol.  Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn gwybod bod mwyafrif yr oedolion yn cael profi cyfleoedd chwaraeon o ansawdd gwych o fewn amgylchedd clwb, ac efallai na fydd pobl anabl eisiau bod yn rhan o glwb chwaraeon i bobl ag anabledd neu i bobl â nam penodol yn unig.  Diben Clwb insport felly yw cefnogi clybiau i ddatblygu eu darpariaeth fel ei fod yn cynnwys pobl anabl a datblygu strwythurau clybiau sy'n darparu'r cyfleoedd gorau i'r gymuned, cynyddu cyfranogiad ac aelodaeth, galluogi rhannau mwy o'r gymuned i gymryd rhan mewn rôl llywodraethu gwirfoddol, a pharhau i ddarparu chwaraeon gwych ledled Cymru. 

Mae pedair safon i'r prosiect insport - Rhuban, Efydd, Arian ac Aur, a phennwyd cyfres o nodau ar gyfer pob un. Gall swyddogion Chwaraeon Caerdydd gynorthwyo'ch clwb yn y broses insport trwy ddarparu cyngor ac arweiniad wrth i glybiau ddechrau'r broses insport.

I gael rhagor o wybodaeth am raglen y clwb insport cliciwch yma.​​ I gofrestru eich diddordeb mewn insport e-bostiwch sportcardiff@cardiffmet.ac.uk

Gofynnwch

Gofynnwch i SE landscape.pdf

Angen ychydig o gyngor a chefnogaeth i'ch Clwb Chwaraeon?

Am wybod sut i hyrwyddo'ch clwb mewn ysgolion lleol?

Angen recriwtio mwy o hyfforddwyr a gwirfoddolwyr?

Angen hyfforddiant ar gyfer eich hyfforddwyr a'ch gwirfoddolwyr?

Am gael help i ddod o hyd i geisiadau cyllid grant a'u cwblhau?

Yna Gofynnwch!

Cyfres o sesiynau galw heibio yw Gofynnwch ar gyfer clybiau, grwpiau cymunedol ac unigolion.  Gallwch alw heibio i holi aelodau profiadol Chwaraeon Caerdydd. Bydd y sesiynau galw heibio yn cael eu cynnal ledled Caerdydd. Cliciwch y ddolen uchod i ddarganfod pryd mae'r digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal.


Cyfeiriadur Clwb

 Ymunwch â'n Cyfeiriadur Clwb

Hoffech chi hyrwyddo'ch clwb yng Nghaerdydd ar ein gwefan? Cliciwch y ddolen uchod i lenwi ffurflen wybodaeth a byddwn yn ychwanegu eich clwb at eich cyfeirlyfr newydd cyn gynted â phosibl