Ymarferwyr

​​​

​​​​

Clinig Ffisiotherapi

Adeline Miles BSc, MSc

Mae Adeline yn uwch ddarlithydd ym Met Caerdydd sydd â diddordeb arbennig mewn anafiadau i’r fraich isaf gyda'i PhD yn canolbwyntio ar atal ac adfer anafiadau llinyn y gar. Defnyddir ei chefndir mewn adfer yn ei gyrfa broffesiynol ac addysgu fel ffisiotherapydd, Cyfarwyddwr Rhaglen, arweinydd modiwl, a darlithydd ar Raglen Adsefydlu Chwaraeon MSc a darlithydd ar Raglen Cyflyru, Adfer a Thylino Chwaraeon BSc.


Andrew Kelly BSc, MSc

Mae Andy wedi bod yn ymarfer ffisiotherapi ers 1998 ac mae wedi gweithio o fewn y GIG, mewn practis preifat ac mewn meysydd chwaraeon-benodol. Mae cefndir a diddordebau ymchwil Andy mewn rygbi ac mae ganddo ddwy flynedd o brofiad yn gweithio mewn clwb rygbi proffesiynol. Yn ogystal, mae Andy wedi bod yn rhan o’r ymgynghori ar gyfer ystod o chwaraeon gan gynnwys Bocsio, Rhwyfo, Pêl-droed, Hoci a Phêl-rwyd. Mae wedi darparu gwasanaethau ffisiotherapi i fyfyrwyr sy'n cymryd rhan yng nghystadlaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) trwy gydol ei yrfa ac mae hefyd yn darlithio ar y radd BSc Tylino, Adfer a Chyflyru ar gyfer Chwaraeon ym Met Caerdydd - gan arbenigo mewn modiwlau Anatomeg, Tylino ar gyfer Chwaraeon ac Adfer.Melissa Middleton BSc

Ymunodd Mel â'r clinig Ffisiotherapi ym mis Hydref 2014 ac ar hyn o bryd mae'n gweithio dau brynhawn yr wythnos. Mae gan Mel brofiad helaeth mewn anafiadau cyhyrsgerbydol ac iechyd galwedigaethol o weithio o fewn y GIG ac mae'n dod â gwybodaeth chwaraeon-benodol drwy weithio gyda thimau rygbi lleol. Mae Mel hefyd yn gwneud gradd Meistr mewn Ffisiotherapi Uwch yn Birmingham.


     


Gary Dickinson - Uwch Ymarferydd Tylino Chwaraeon

 

Cymhwysodd Gary Dickinson fel Ymarferydd Tylino Chwaraeon yn 2008 ac mae wedi gweithio yn y Clinig Tylino Chwaraeon ers 2009.

Mae Gary wedi gwneud hyfforddiant ychwanegol mewn Anatomeg Pellach, therapi pwynt sbarduno, technegau myowynebol, tapio a strapio rhyddhau meinwe meddal a rhyddhau lleoliadol. Ar hyn o bryd mae'n diwtor mewn Tylino Chwaraeon.

Mae wedi darparu Tylino Chwaraeon ar gyfer timau rygbi Crysau Duon Seland Newydd, yr Ariannin ac Awstralia yn ystod eu hymgyrchoedd rhyngwladol yn yr Hydref a thîm cynghrair Rygbi'r Eidal ar gyfer Cwpan y Byd 2013. Yn ystod y cyfnod yn arwain at Gemau Olympaidd Llundain 2012, darparodd gefnogaeth tylino chwaraeon i dîm Pêl-fasged Prydain Fawr a thîm Disgen Paralympaidd India.

Mae Gary’n gweithio ar fore/prynhawn Mawrth, nos Fercher a phrynhawn Iau.

  

Jamie Lewis​ - Uwch Ymarferydd Tylino Chwaraeon

Mae Jamie Lewis MSc, Therapydd Chwaraeon Lefel 5 Uwch, wedi gweithio yn y Clinig Tylino Chwaraeon ers mis Gorffennaf 2012.

Mae Jamie’n arbenigo mewn anghydbwysedd cyhyrau, cywiro ystumiol a lleddfu poen. Mae Jamie hefyd yn hyfforddwr ymarfer corff sy'n helpu i gyfuno ei hoffter o iechyd ac ymarfer corff er mwyn hyrwyddo llesiant personol.

Mae Jamie wedi gweithio gyda nifer o athletwyr mewn amryw o wahanol chwaraeon gan gynnwys: rygbi, triathlon ac athletau. Yn ogystal â hyn mae wedi darparu triniaeth tylino mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau chwaraeon gan gynnwys: Gemau Olympaidd a Paralympaidd Llundain 2012; Twrnamaint rygbi byd-eang Cwpan Bingham (2012) a Chwpan Rygbi'r Byd yn 2015. Yn ogystal, yn 2013 ac yn 2015 roedd yn rhan o dîm o therapyddion a deithiodd o amgylch Alpau Ffrainc i weithio yng nghyfres Beicio Mynydd pwynt i bwynt Trans-Provence.

Mae Jamie’n gweithio ar brynhawn Llun a Mercher.Melissa Roberts​ - Ymarferydd Tylino Chwaraeon Iau​

 

Mae gan Melissa Roberts, Therapydd Tylino Chwaraeon SMA Lefel 5, brofiad yn y Clinig Tylino Chwaraeon ers Awst 2018.


Dechreuodd Melissa weithio yn y clinig fel myfyriwr dysgu seiliedig ar waith i ddechrau, tra yn ei 3edd flwyddyn o’i hastudiaethau Isradd mewn Tylino, Adfer a Chyflyru ar gyfer Chwaraeon. Hi yw un o brif sbrintwyr Cymru ac eleni (2019) roedd yn bencampwr 200m Dan Do Hŷn Cymru ac yn enillydd medal Efydd 200m Dan Do Prydain. Fel athletwr ei hun, mae Melissa’n cael triniaeth yn rheolaidd i helpu gyda'i pharatoadau a'i hadferiad ar ôl hyfforddi a pherfformio. Mae'n gallu defnyddio’i phrofiadau ei hun fel athletwr i arwain ac addysgu cleientiaid.

Ers cymhwyso mae Melissa wedi gweithio gyda nifer o athletwyr, gan gynnwys llawer o gynrychiolwyr Prydain Fawr a chynrychiolwyr Rhyngwladol. Yn ogystal â hyn, bu’n gweithio gydag Clwb Pêl-droed Casnewydd ar gyfer tymor pêl-droed 2018/19 er mwyn ehangu ei gwybodaeth yn yr amgylchedd chwaraeon.

Mae Melissa’n gweithio ar nos Fawrth a nos Wener.