Clinig Ffisiotherapi - Campws Cyncoed

 

Mae'r clinigau wedi'u lleoli yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC) ar Gampws Cyncoed ym Met Caerdydd. Mae'r tîm ffisiotherapi yn brofiadol mewn gweithio gyda'r cyhoedd, myfyrwyr ac athletwyr o ystod eang o chwaraeon, o weithgareddau hamdden i lefel elitaidd. Byddant yn gweithio gyda chi ac unrhyw nodau penodol a allai fod gennych, i ddarparu triniaeth a chyngor arbenigol gan ddefnyddio'r arfer diweddaraf sy'n seiliedig ar dystiolaeth i helpu i leihau'r risg o anaf, adsefydlu o anaf, a gwella perfformiad ac adferiad. 

Mae ffisiotherapyddion yn arbenigo mewn hyrwyddo a chynorthwyo'r broses iacháu ar ôl anaf, lleihau poen, cynyddu ystod o symudiadau ac arwain a datblygu rhaglenni adsefydlu unigol ar gyfer ystod eang o gyflyrau, gan gynnwys: 

 • Anafiadau chwaraeon 
 • Poen Cefn, Gwddf ac Ysgwydd
 • RSI (Anaf Straen Ailadroddus)
 • Anaf Atchwipio (whiplash) 
 • Poen ac Aflwydd yn yr Asgwrn Cefn 
 • Poen ac Aflwydd yn y Cymalau 
 • Tor-esgyrn 
 • Poen oherwydd ystum 
 • Anafiadau yn y Gweithle 
 • Anafiadau yn y Cartref 

Beth i'w ddisgwyl o'ch apwyntiad Ffisiotherapi? 

Yn ystod eich apwyntiad cychwynnol, bydd y ffisiotherapydd yn dechrau trwy gael hanes eich anaf yn llawn, a bydd yn gofyn cwestiynau am eich iechyd cyffredinol a'ch hanes meddygol blaenorol. Yna bydd yn asesu'r rhan honno o’r corff sy’n achosi poen. Gallai gynnwys profi symudiad y cymal a mwytho’r rhan benodol y mae angen ei thrin. Yna bydd eich ffisiotherapydd yn trafod canlyniad yr asesiad ac yn egluro'r cynllun triniaeth arfaethedig gyda chi. Bydd y cynllun triniaeth hwn yn cael ei fonitro a'i adolygu ym mhob apwyntiad dilynol i sicrhau'r canlyniad gorau posibl. Mae'r driniaeth fel arfer yn cynnwys cymysgedd o driniaeth ymarferol ynghyd ag ymarferion adsefydlu sydd i’w gwneud gan y claf rhwng ei apwyntiadau ffisiotherapi. 

Sylwch: efallai y gofynnir i gleientiaid ddadwisgo fel rhan o'r driniaeth. Gwisgwch ddillad isaf priodol a dillad llac yn yr apwyntiad. 


Mae enghreifftiau o driniaeth yn cynnwys: 

 • Symud a thrin y cymalau 
 • Tylino meinwe meddal penodol 
 • Aciwbigo 
 • Therapi siocdon allgorfforol 
 • Gweithdrefnau ymarfer ac ymestyn 
 • Cyngor ynghylch ystum a chryfhau’r rhannau craidd 
 • Cywiro anghydbwysedd yn y cyhyrau 
 • Adsefydlu sy’n benodol i faes chwaraeon 


Aciwbigo 

Mae aciwbigo yn un o nifer o sgiliau a ddefnyddir mewn ffisiotherapi fel rhan o ddull integredig o drin ystod o gyflyrau ac anafiadau poenus. Mae nifer gynyddol o gyhoeddiadau ymchwil yn tystio i effaith gadarnhaol aciwbigo o gymharu â mathau eraill o driniaeth. 

Mae egwyddorion meddygaeth Tsieineaidd draddodiadol yn cael eu cyfuno â thystiolaeth wyddonol a chlinigol fel ffordd o leihau poen a hybu iachâd. Gwneir hynny bob amser gyda'r nod o wella triniaethau ffisiotherapi fel technegau ymarfer corff ac adsefydlu i hyrwyddo adferiad a gwella ansawdd bywyd. 


Therapi siocdon 

Mae therapi siocdon, a elwir hefyd yn Therapi Siocdon Allgorfforol (ESWT), yn driniaeth hynod effeithiol. Mae wedi'i phrofi'n glinigol ar gyfer anafiadau cronig yn y meinwe meddal a chyflyrau esgyrn penodol. 

Diffinnir siocdonnau allgorfforol fel seindon ynni uchel nad yw'n drydanol sy'n mynd trwy'r corff trwy gyfrwng offer llaw. Mae'r siocdonnau yn achosi cynnydd cyflym yng nghylchrediad y gwaed i'r ardal darged a byddant yn chwalu meinwe creithiog ffibrog sy'n cronni dros amser, yn enwedig gyda chyflyrau cronig. 

Mae therapi siocdonnau mor effeithiol am ei fod yn dadelfennu’r meinwe creithiog. Yn wahanol i feinwe elastig arferol, nid yw meinwe creithiog yn elastig a bydd yn atal symudiad a swyddogaeth arferol, gan wanhau'r meinwe o'i gwmpas ac achosi difrod a hyd yn oed mwy o boen. Trwy gynyddu cylchrediad a chwalu’r meinwe creithiog, bydd therapi siocdonnau yn ysgogi’r celloedd i aildyfu ac yn hybu iachâd arferol a lleihau poen yn gyflym. Yna gellir adfer y swyddogaeth arferol. 


Uwchsain diagnostig 

Defnyddir uwchsain diagnostig mewn clinigau i asesu ansawdd corfforol tendonau’r coesau. Ar hyn o bryd nid oes gennym uwch-sonograffydd ond mae un o'n therapyddion wedi'i hyfforddi i ddefnyddio'r dull hwn fel rhan o'r asesiad clinigol o gyflyrau patella tendon, Achilles tendon a plantarfascia. 


Gwybodaeth archebu 

Ffoniwch: 029 2041 6777 

E-bost: lcarwardine@cardiffmet.ac.uk  


Cyfeiriad y Clinig Ffisiotherapi 

Canolfan Athletau Dan Do Genedlaethol, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ffordd Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD