Clinig Tylino Chwaraeon - Campws Cyncoed


Mae'r clinig wedi'i leoli yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC) ar Gampws Cyncoed ym Met Caerdydd. Lluniwyd y clinig i helpu i atal a rheoli anafiadau cyhyrysgerbydol, cynnal y corff ar gyfer y perfformiad gorau posibl, a darparu rhyddhad o straen beunyddiol.

Rydym yn darparu chwaraeon a lles i bawb fel ffordd o fyw. Dyna pam mae ein clinig ar agor i'r cyhoedd yn ogystal â staff a myfyrwyr Met Caerdydd.


Tylino Chwaraeon

Tylino Chwaraeon yw cymhwyso amrywiaeth o dechnegau gyda'r nod o leihau tensiwn cyhyrol ac unioni anghydbwysedd yn y meinwe meddal (cyhyrau, tendonau a gewynnau), a all gael ei achosi gan weithgaredd ailadroddus, ymarfer corff neu drawma.   

Er gwaethaf y camsyniad cyffredin, nid yw Tylino Chwaraeon ar gyfer athletwyr yn unig. Mae yna lawer o fanteisio i dylino, y tu hwnt i'r rhai a welir mewn perfformiad chwaraeon. Dyna pam mae ein hymarferwyr cymwys yn darparu ar gyfer anghenion pob unigolyn. Gallant ddefnyddio egwyddorion tylino chwaraeon i leihau straen sy'n gysylltiedig ag ystum gwael; lliniaru poenau; a rhyddhau tensiynau sy’n gysylltiedig â gwaith. 


Mae manteision Tylino Chwaraeon yn cynnwys: 

  • Rhyddhau tensiwn ac anghysur cyhyrol 
  • Gwella ystum
  • Gwella cylchrediad a symud cynhyrchion gwastraff
  • Cynyddu hyd cyhyrau 
  • Paratoi yn gorfforol ac yn feddyliol cyn perfformiad chwaraeon 
  • Lleihau effaith poen yn y cyhyrau (DOMS)  
  • Cynorthwyo gydag adferiad yn dilyn perfformiad chwaraeon 
  • Cynorthwyo i ddychwelyd i weithgaredd yn dilyn anaf 

Beth i'w ddisgwyl gan apwyntiad Tylino Chwaraeon? 

Ar gyfer eich apwyntiad cychwynnol, bydd y therapydd yn cynnal asesiad clinigol a fydd yn cynnwys ateb cwestiynau am eich ffordd o fyw (galwedigaeth a chwaraeon/ymarfer corff), iechyd cyffredinol a hanes meddygol blaenorol. Yna bydd y therapydd yn gofyn am eich rheswm dros ymweld â'r clinig ac yn gwneud nodiadau am eich hanes meddygol/anafiadau. Yna bydd yn asesu'r rhan honno o’r corff a allai gynnwys profi symudiad y cymal a mwytho’r rhan benodol y mae angen ei thrin. Bydd y therapydd yn dweud yn glir beth yw ei fwriad ar gyfer y sesiwn cyn iddo gychwyn a bydd siarad â chi trwy gydol y driniaeth ynghylch dyfnder a phwysau. Ar ddiwedd y tylino, gall y therapydd roi cyngor ar ôl gofal, gan gynnwys ymestyn ac ymarferion i'w gwneud i'ch cynorthwyo. 

Sylwch: efallai y gofynnir i gleientiaid ddadwisgo fel rhan o'r driniaeth. Gwisgwch ddillad isaf priodol a dillad llac ar gyfer yr apwyntiad.


Gwybodaeth archebu 

CLICIWCH YMA I ARCHEBU AR-LEIN

Ffoniwch:  029 2041 6777 


Oriau Agor 

Mae oriau agor y clinig yn amrywio o 10.00-21.00 (Dydd Llun i Ddydd Iau) 


Hysbysiad Preifatrwydd  

Edrychwch ar Hysbysiad Preifatrwydd y clinig isod:

Saesneg / Cymraeg

Telerau ac Amodau 

Darllenwch y telerau ac amodau llawn trwy glicio yma