Cwestiynau Cyffredinol

​​

A yw'r Clinigau ar agor i'r cyhoedd?

Ydyn.  Mae'r Clinigau Tylino Chwaraeon a Ffisiotherapi ar agor i'r cyhoedd ynghyd â staff a myfyrwyr y Brifysgol.

Ble mae'r Clinigau Tylino Chwaraeon a Ffisiotherapi?

Mae'r clinigau wedi'u lleoli y tu mewn i'r Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC) ar Gampws Cyncoed ym Met Caerdydd.  I weld map o'r campws cliciwch yma​.

Ble alla i barcio fy nghar ar Gampws Cyncoed?
Mae cilfachau parcio ceir ar gyfer cleientiaid Meddygaeth Chwaraeon wedi'u lleoli yn union y tu allan i NIAC.  Darperir y cilfachau hyn yn rhad ac am ddim i'n cleientiaid.  Ar ôl cyrraedd, parciwch eich car yn un o'r cilfachau hyn ac ewch i dderbynfa NIAC i gael tocyn maes parcio.

A yw'r Clinigau Ffisiotherapi a Thylino Chwaraeon ar gyfer pobl â meddylfryd chwaraeon yn unig?

Gall Ffisiotherapi a Thylino Chwaraeon hefyd fod o fudd i unigolion nad ydynt yn cymryd rhan mewn chwaraeon:

  • Ydych chi wedi anafu eich hun gartref neu yn y gwaith?
  • Yn teimlo tyndra neu dan straen?
  • Yn dioddef o ystum gwael?
  • Oes gennych chi gyhyrau blinedig?

Yna rhowch alwad i ni ar 029 2041 6777.

A oes angen Tylino Chwaraeon neu Ffisiotherapi arnaf?

Os ydych wedi cael anaf i gymal neu i’r cyhyrau o ganlyniad i chwaraeon / ddim yn gysylltiedig a chwaraeon, byddem yn eich cynghori i weld Ffisiotherapydd yn y lle cyntaf.  Os ydych chi'n dioddef o dyndra sy'n gysylltiedig â chwaraeon neu'n dioddef o straen, yn teimlo'n llawn tyndra neu gyda chyhyrau blinedig a phoenus yna rydym yn argymell eich bod chi'n gweld Therapydd Tylino Chwaraeon yn gyntaf.

Bydd ein staff cymwys yn asesu eich anghenion ac yn eich cynghori ar eich cynllun adfer a chynnal a chadw.

Beth ddylwn i ei wisgo ar gyfer fy apwyntiad?

Rydym yn cynghori pob cleient i wisgo dillad llac.  Bydd hyn yn cynorthwyo'r ymarferwyr i wneud eu hasesiadau.

A allaf archebu Tylino Chwaraeon os wyf yn feichiog?

Gall cleientiaid sy'n feichiog dderbyn triniaeth tylino. Fodd bynnag, os mai dyma'ch babi cyntaf mae'n rhaid i chi fod o leiaf 16 wythnos yn feichiog,  ac ar gyfer pob beichiogrwydd dilynol cewch driniaeth ar ôl 12 wythnos.

A all pobl ifanc drefnu apwyntiad ar gyfer Tylino Chwaraeon neu Ffisiotherapi?

Gallant, ond rhaid i gleientiaid dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn.

A oes man aros ar gyfer fy apwyntiad?

Oes. Mae man aros dynodedig ar gyfer cleientiaid Tylino Chwaraeon yn y Clinig

Dylai cleientiaid ffisiotherapi aros yn nerbynfa NIAC.

Mae'r Caffi Track hefyd wedi'i leoli yn nerbynfa NIAC sy'n gweini coffi Costa a byrbrydau poeth / oer.