Chwaraeon Met Caerdydd>Chwaraeon Plant>Gwersylloedd Chwaraeon Gwyliau

Gwersylloedd Chwaraeon Gwyliau

Sut i archebu

- Lawrlwythwch Ap Chwaraeon Met Caerdydd
- Dewiswch y modiwl gwersylloedd Gwyliau Chwaraeon Iau
- Dewiswch y Chwaraeon yr hoffech ei archebu
- Cliciwch ar y llun i gadw lle i'ch plentyn
- Creu proffil defnyddiwr yn enw eich plentyn (Dylai'r rhai sydd wedi archebu cyrsiau neu wersylloedd o'r blaen gael ID defnyddiwr yn barod)
- Dilynwch y fideo isod i gwblhau cofrestriad chwaraeon iau eich plentyn

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch un o'r tîm ar 02920 416777.
  • ​​
 

GWEITHDREFNAU COFRESTRU

Mae angen i bob rhiant gwblhau eu Cofrestriad Chwaraeon Iau ar yr ap trwy'r modiwl 'Fy Nghyfrif'.
Mae angen cwblhau hyn yn llawn cyn y gwersyll, gweler y fideo isod am ganllaw cam wrth gam.

Mewngofnodwch / Allan

Bydd pob un o'n Gwersylloedd Chwaraeon Iau yn cofrestru yn Nerbynfa NIAC.

Rydym wedi creu map uchod i amlygu pob cyfleuster chwaraeon ar ein campws a fydd yn cynnal gweithgareddau drwy gydol yr haf.

Bydd arwyddion digonol hefyd yn cael eu gosod ar draws y campws i helpu i gyfeirio lleoliadau gollwng a chasglu.

Bydd angen i chi godi'ch plant o'r lleoliad chwaraeon penodol.

Campfa a Trampolinio – Campfa Syd Aaron (Rhif 12)

Tennis – Canolfan Tenis

Athletau - NIAC (Canolfan Athletau Dan Do Genedlaethol)

Aml-Chwaraeon - NIAC (Canolfan Athletau Dan Do Genedlaethol)

Pêl-fasged – Archers Arena

Hoci - Astro Turf

Rygbi – NIAC (Canolfan Athletau Dan Do Genedlaethol)

Map o Gampws Cyncoed.png

COFRESTRU

Mae Gwersylloedd Chwaraeon Iau Met Caerdydd yn gweithredu gweithdrefn gofrestru lem lle mae'n ofynnol i rieni lofnodi eu plentyn/plant i mewn ac allan o'r gwersyll bob dydd. Os oes unrhyw oedolyn ar wahân i’r oedolyn sy’n llofnodi’r plentyn i’r gwersyll yn casglu, rhaid hysbysu’r staff o hyn pan fydd y plentyn wedi mewngofnodi a rhaid i’r rhiant, y staff ac i’r oedolyn sy’n casglu’r plentyn roi cyfrinair. . Mae'r rheolwr yn cadw'r hawl i gadw plentyn ar y safle os na all uniaethu â'r person sy'n casglu, neu heb unrhyw fath o ganiatâd ysgrifenedig i ryddhau'r plentyn/plant o'r rhaglen. Yn yr achos hwn, byddwn yn cysylltu â'r rhiant cyn rhyddhau unrhyw blentyn/plant. Mae’n bwysig bod aelod o staff yn cael gwybod yn y bore os nad ydych yn casglu eich plentyn ar ddiwedd y dydd. Cofiwch lofnodi'r ffurflen ryddhau a threfnu i'r cyfrinair gael ei ddefnyddio wrth gasglu.

Os hoffech i'ch plentyn/plant lofnodi i mewn ac allan heb riant / gwarcheidwad yn bresennol, rydym angen llythyr ysgrifenedig yn cael ei gyflwyno i'n staff, wedi'i lofnodi, a'i ddilysu gan y rhiant / gwarcheidwad.

Mae'r weithdrefn hunan-arwyddo/allan hon ar gael i blant 11+ oed yn unig


Mae'n ofynnol i rieni gwblhau'r ffurflen gofrestru yn llawn ar Ap Chwaraeon Met Caerdydd. Cliciwch yma am ganllaw Fideo i'w gwblhau

SALWCH A GWAHARDDIAD

Gofynnir i rieni/gwarcheidwaid gasglu plant yr amheuir bod ganddynt salwch neu haint cyn gynted â phosibl er mwyn lleihau’r risg o ymlediad drwy’r gwersyll yn ddiogel. Nid yw Gwersylloedd Chwaraeon Iau Met Caerdydd yn gallu derbyn plentyn ar y rhaglen sydd â salwch (heintus) presennol neu sy'n gwella. O ran iechyd a lles yr holl blant sy’n mynychu’r gwersyll, cynghorir rhieni i siarad â’r rheolwr datblygu chwaraeon a’r gweithlu cyn archebu lle i’w plentyn/plant. Gofynnir i rieni plant sy’n mynychu’r gwersyll ag anaf yn barod i roi manylion i’r rheolwr cyn arwyddo i mewn.

GWEINYDDU MEDDYGINIAETH

Mae Gwersylloedd Chwaraeon Iau Met Caerdydd angen caniatâd ysgrifenedig gan riant/gwarcheidwad cyn derbyn a rhoi unrhyw fath o feddyginiaeth i blentyn. Gofynnir i rieni ddarparu manylion llawn ar ffurflen feddyginiaeth ar wahân a chydnabod, bob dydd, fel llofnod a dyddiad, bod aelod awdurdodedig o Wersylloedd Chwaraeon Iau wedi dilyn y cyfarwyddiadau gweinyddol a ddarparwyd.

POLISÏAU

Mae Gwersylloedd Chwaraeon Iau Met Caerdydd a Met Caerdydd yn cynnal polisïau manwl sy'n llywodraethu gweinyddiad a gweithrediad y gwersyll. Gellir gofyn am gopi llawn o'n polisïau. Os oes gennych unrhyw bryderon, bydd y rheolwr yn hapus i siarad â chi ar y diwrnod.

POLISI RHEOLI YMDDYGIAD

Mae staff Gwersylloedd Chwaraeon Iau Met Caerdydd yn ymdrechu i reoli, monitro a rheoli ymddygiad lle bo angen, i sicrhau bod y rhaglen yn rhedeg yn esmwyth ac i amddiffyn yr holl blant eraill sy'n mynychu'r gwersylloedd. Mae holl staff Gwersylloedd Chwaraeon Iau Met Caerdydd yn dilyn Codau Ymddygiad Hyfforddi'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol yn y gamp benodol sy'n cael ei hyfforddi.


Lle mae plant yn torri ein polisi rheoli ymddygiad; cysylltir â rhieni i gasglu eu plant o'r gwersylloedd.

CYFLEOEDD CYFARTAL

Mae Gwersylloedd Chwaraeon Iau Met Caerdydd yn gwbl ymwybodol o'i gyfrifoldeb tuag at hyrwyddo cyfle cyfartal ac yn cydnabod bod gwahaniaethu yn annerbyniol o unrhyw fath. Mae Gwersylloedd Chwaraeon Iau Met Caerdydd yn derbyn ei gyfrifoldeb statudol yn llawn ac maent wedi ymrwymo i ymestyn yr egwyddorion a nodir yn y gyfraith i unrhyw unigolyn neu grwpiau sy'n cael eu trin yn annheg.

YSWIRIANT

Darperir yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a phersonol ar gyfer pob plentyn sydd wedi ymrestru ar y rhaglen Gwersylloedd Chwaraeon Iau, fodd bynnag nid yw eiddo personol wedi'i gynnwys yn yr yswiriant hwn.

CWYNION

Os na all ein staff ymdrin ag ymholiad neu gŵyn gyda chanlyniad boddhaol, gofynnir yn y lle cyntaf i rieni anfon e-bost at fewnflwch Chwaraeon Iau juniorsport@cardiffmet.ac.uk .

FFOTOGRAFFIAETH A MARCHNATA

Mae Chwaraeon Met Caerdydd angen caniatâd rhieni / gwarcheidwaid i'r cyfranogwyr gael lluniau wedi'u tynnu i'w defnyddio yn y marchnata a'r llun.

GWYBODAETH SY'N BENODOL AR GYFER CHWARAEON:


Gymnasteg a Trampolinio

Dyddiad ac Amser: 25 - 26 / 4 - 5 / 15 - 16 am 10:00am - 3:00pm.

Lleoliad ar gyfer mewngofnodi ac allan: Syd Aaron Gymnasium

Bwyd a Diod: Dewch â diod, byrbryd a phecyn bwyd gyda chi (gallwn ail-lenwi poteli dŵr).

Gwisg: Top chwaraeon / Leotard, Siorts / Legins a Sanau (mae angen sanau ar gyfer rhan trampolîn y dydd).

Pwyntiau cyswllt: Emma Pearson (epearson@cardiffmet.ac.uk) a David House (dhouse@cardiffmet.ac.uk).

   

Hoci

Dyddiad ac Amser: 15fed – 19eg a 22ain – 26ain o Awst. 09:00 - 16:00. Mewngofnodwch o 08:30 ymlaen.

Mewngofnodi ac Allgofnodi: Hoci Astro (Blue Pitch)

Bwyd a Diod: Dewch â 2x o boteli diod, byrbryd a phecyn bwyd gyda chi (gallwn ail-lenwi poteli dŵr).

Offer: Dillad chwaraeon ar gyfer pob tywydd. Offer amddiffynnol (tarian gwm, padiau shin yn orfodol, maneg ac ati yn ddewisol). Gludwch (ffyn sbâr i'w benthyca os oes angen.)

Pwyntiau cyswllt: Ieuan L Davies ( hockeyacademy@cardiffmet.ac.uk ) (07508810289).Tenis: Grwpiau Glas a Choch

Dyddiad ac Amser: 25 – 29 Gorffennaf / 1 – 5 Awst 8:30 – 10:00am.

Mewngofnodi ac Allgofnodi: NIAC. Mewngofnodwch o 8:15am

Bwyd a Diod: Dewch â photel ddŵr y gellir ei hailddefnyddio a byrbryd bach (gallwn ail-lenwi poteli dŵr yn y Ganolfan Tenis).

Offer: Dillad chwaraeon a trainers/esgidiau tenis. Dewch â raced tennis gyda chi os gwelwch yn dda, gellir eu benthyca os oes angen

Pwyntiau cyswllt: Billy Barclay (bbarclay@cardiffmet.ac.uk)Tenis: Oren + grŵp

Dyddiad ac Amser: 25 – 29 Gorffennaf a 1 – 5 Awst 9:00am – 4:00pm.

Mewngofnodi ac Allgofnodi: NIAC. Mewngofnodwch o 8:30yb

Bwyd a Diod: Dewch â photel ddŵr y gellir ei hailddefnyddio, byrbryd a phecyn bwyd gyda chi (gallwn ail-lenwi poteli dŵr yn y Ganolfan Tenis)

Offer: Dillad chwaraeon a trainers/esgidiau tenis. Dewch â raced tennis gyda chi os gwelwch yn dda, gellir eu benthyca os oes angen. Bydd cinio yn cael ei fwyta tu allan os yw'r tywydd yn sych, paciwch haen gynnes rhag ofn y bydd hi'n oer

Pwyntiau cyswllt: Billy Barclay (bbarclay@cardiffmet.ac.uk)

 

Athletau

Dyddiad ac Amser: 25ain – 29ain a 1af – 5ed o Awst. 09:00 - 16:00. Mewngofnodwch o 08:30 ymlaen

Arwyddo i mewn ac Arwyddo: Mewngofnodwch yn NIAC (Canolfan Athletau Dan Do Genedlaethol)

Bwyd a Diod: Dewch â 2x o boteli diod, byrbryd a phecyn bwyd gyda chi (gallwn ail-lenwi poteli dŵr).

Offer: Dillad chwaraeon ar gyfer pob tywydd.

Pwyntiau cyswllt: Phil Warwicker (pwarwicker@cardiffmet.ac.uk)

 

Aml-Chwaraeon

Dyddiad ac Amser: 8fed – 12fed o Awst. 08:30 - 16:00. Mewngofnodwch o 08:15

Arwyddo i mewn ac Arwyddo: Mewngofnodwch yn NIAC (Canolfan Athletau Dan Do Genedlaethol)

Bwyd a Diod: Dewch â 2x o boteli diod, byrbryd a phecyn bwyd gyda chi (gallwn ail-lenwi poteli dŵr).

Offer: Dillad chwaraeon ar gyfer pob tywydd.

Pwyntiau cyswllt: Chwaraeon Iau (juniorsport@cardiffmet.ac.uk)Rygbi

I gael ei gadarnhauPêl-fasged

I gael ei gadarnhau

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwersylloedd y Ddraig


Mae'r Gwersylloedd Haf Penodol i Chwaraeon hyn yn lle Gwersylloedd y Ddraig yr haf hwn. Rydym wrthi’n adolygu’r ddarpariaeth chwaraeon iau.

Ydym ni/pam nad ydym yn derbyn talebau gofal plant?

Nid ydym yn derbyn Talebau Gofal Plant ar gyfer unrhyw un o’n gwersylloedd gwyliau. Er mwyn derbyn talebau gofal plant mae’n rhaid i ni gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru sydd yn ei dro yn dod â nifer o ofynion yr ydym wedi cael trafferth i’w bodloni. Er mwyn dod â'r gwersylloedd yn ôl a chyflwyno rhaglen dda rydym wedi penderfynu peidio â chofrestru. Rydym yn hyderus y byddwn yn darparu gwasanaeth o'r un ansawdd ond mae'n golygu na allwn dderbyn y talebau fel taliad. Byddwn yn parhau i adolygu'r penderfyniad hwn wrth i ni gynllunio gwersylloedd yn y dyfodol.

Mae Chwaraeon Met Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o wersylloedd chwaraeon i blant yn ystod gwyliau ysgol y Pasg a’r haf. Mae'r gwersylloedd yn darparu ar gyfer pob oed a gallu.

I gael rhagor o fanylion neu am ffurflen gais, cysylltwch â Chyfleusterau Chwaraeon Met Caerdydd ar 029 2041 6777 / 029 2041 6770.

yn