Hysbysiad Preifatrwydd Chwaraeon Met Caerdydd

Mae Cyfleusterau Chwaraeon Metropolitan Caerdydd (Chwaraeon Met Caerdydd) yn rhan o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. I gael rhagor o wybodaeth am Chwaraeon Met Caerdydd, cliciwch yma.

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd canlynol yn disgrifio sut mae eich data'n cael ei reoli gan Chwaraeon Met Caerdydd yn unol â deddfwriaeth diogelu data - Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018 (DPA18).

 

Cyflwyniad

Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw'r Rheolwr Data ac mae wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â GDPR y DU a'r Ddeddf Diogelu Data 18. Mae ei Datganiad Preifatrwydd i'w weld yma.

 

Cyswllt Diogelu Data

Gellir cysylltu â Swyddog Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth Data Prifysgol Metropolitan Caerdydd drwy'r llwybrau canlynol (os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ynghylch prosesu eich data):

E-bost: SWeaver@cardiffmet.ac.uk a/neu dataprotection@cardiffmet.ac.uk.

 

Trosolwg

Drwy'r hysbysiad hwn, mae Chwaraeon Met Caerdydd yn dymuno rhoi gwybod i chi am y canlynol:

 • Y data personol a'r data categori arbennig y mae'n eu casglu;
 • Pam mae'r data hwn yn cael ei gasglu a'i brosesu;
 • Pwy sydd â mynediad i'r data hwn gan gynnwys gyda phwy y mae Chwaraeon Met Caerdydd yn rhannu'r data;
 • Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data categori personol ac arbennig;
 • Mesurau technegol a sefydliadol i sicrhau bod data personol yn parhau'n ddiogel;
 • Cyfnodau cadw; a
 • Gwybodaeth gyffredinol.

 

Data Personol a Gasglwyd

 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Cyfeiriad(au) E-bost
 • Gwybodaeth Cyswllt mewn Argyfwng
 • Meddygfa
 • Cerdyn(au) Adnabod Aelodaeth
 • Enw(au)
 • Rhif(au) Ffôn

 

Data Categori Arbennig a Gasglwyd

(Nodwch: Data categori arbennig yw data personol sydd angen mwy o ddiogelwch oherwydd ei fod yn sensitif)

 • Gwybodaeth Feddygol Fanwl (ar gyfer Sesiynau Ffisiotherapi a Thylino yn unig)

 

Sut mae Chwaraeon Met Caerdydd yn defnyddio'ch Data Personol

Mae Chwaraeon Met Caerdydd yn prosesu gwybodaeth bersonol i ddarparu ei wasanaethau i chi; Academïau Chwaraeon Plant, aelodaeth (yn fewnol ac yn allanol), apwyntiadau ffisiotherapi a thylino, ac archebu cyfleusterau.

 

Rhannu Gwybodaeth gyda Sefydliadau Eraill

Gweinyddu Apwyntiadau ac Archebion

Mae Chwaraeon Met Caerdydd yn defnyddio system archebu a gynhelir gan gwmni trydydd parti, Gladstone. Gwneir unrhyw ddata personol a brosesir gan Gladstone yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data 18 yn ogystal â pholisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol. I gael rhagor o wybodaeth am sut y gall Gladstone brosesu eich data, ewch i https://offers.gladstonesoftware.co.uk/privacypolicy.

 

Ni fydd Chwaraeon Met Caerdydd yn rhannu eich data gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod rheswm yn cael ei ganiatáu yn ôl y gyfraith.

 

Fodd bynnag, nodwch: Os bydd achos o Covid-19, bydd Chwaraeon Met Caerdydd yn rhannu eich gwybodaeth â'r sianeli Olrhain, Olrhain a Diogelu priodol o fewn GIG Cymru. Mae hyn er mwyn diogelu iechyd, diogelwch a lles staff ac ymwelwyr. Os nad ydych yn dymuno i'ch manylion personol gael eu rhannu â GIG Cymru o dan yr amgylchiadau hyn, ni fydd Chwaraeon Met Caerdydd felly yn gallu rhoi mynediad i chi i'w gyfleusterau.

 

Sail Gyfreithiol Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer Prosesu Eich Data Personol

Er mwyn prosesu eich data categori personol ac arbennig, rhaid i Chwaraeon Met Caerdydd sicrhau ei fod yn cydymffurfio ag un o'r 'Seiliau Cyfreithlon' i'w brosesu o dan Erthygl 6 ac Erthygl 9 o GDPR y DU. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddo fod â rheswm cyfreithlondros ddefnyddio/storio gwybodaeth bersonol at y dibenion a amlinellir yn yradran "Beth mae Chwaraeon Met Caerdydd yn ei ddefnyddio argyfer" adran o'r hysbysiad hwn.

Erthygl 6.1(f) – Buddiannau Cyfreithlon

Mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion y buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan y Rheolwr neu gan drydydd parti ac eithrio pan fo buddiannau o'r fath yn cael eu diystyru gan fuddiannau neu hawliau sylfaenol a rhyddid y Gwrthrych Data sy'n gofyn am ddiogelu data personol, yn enwedig pan fo gwrthrych y data yn blentyn.

Erthygl 9(a) – Caniatâd Penodol

Mae gwrthrych y data wedi rhoi caniatâd penodol i brosesu'r data personol hynny at un neu fwy o ddibenion penodedig, ac eithrio pan fo cyfraith yr Undeb neu'r Aelod-wladwriaeth yn darparu na chaiff y gwaharddiad y cyfeirir ato ym mharagraff 1 ei godi gan bwnc y data.

Erthygl 9(h) – Iechyd neu Ofal Cymdeithasol

Mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion meddygaeth ataliol neu alwedigaethol, ar gyfer asesu gallu gwaith y cyflogai, diagnosis meddygol, darparu iechyd neu ofal cymdeithasol neu driniaeth neu reoli systemau a gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol ar sail cyfraith yr Undeb neu'r Aelod-wladwriaeth neu yn unol â chontract gyda gweithiwr iechyd proffesiynol ac yn ddarostyngedig i'r amodau a'r mesurau diogelu y cyfeirir atynt ym mharagraff 3.


Diogelwch Prosesu

Fel y Rheolwr, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi gweithredu mesurau technegol a sefydliadol i sicrhau bod data personol a brosesir yn parhau'n ddiogel, ond ni ellir gwarantu diogelwch absoliwt. Os oes gennych bryder am ddull o drosglwyddo data, bydd y Brifysgol yn cymryd camau rhesymol i ddarparu dull arall. I gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch TG ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, a chadw eich data'n ddiogel, cliciwch yma.


Cadw Data Personol

Gall y cyfnod(au) cadw ar gyfer eich data amrywio yn unol â gofynion deddfwriaethol neu ariannol. Fodd bynnag, ni fydd unrhyw ddata personol yn cael ei gadw am fwy o amser nag sy'n gwbl angenrheidiol a chaiff ei ddinistrio'n ddiogel yn unol â Pholisi Rheoli Cofnodion Prifysgol Metropolitan Caerdydd.


Hawliau Unigol

Gall y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu effeithio ar ba Hawliau sydd ar gael i unigolion. Gan ddefnyddio Buddiannau Cyfreithlon fel sail gyfreithlon ar gyfer prosesu, mae eich Hawliau Unigol yn cynnwys:

 • Yr Hawl i Fynediad
 • Yr Hawl i Gywiro
 • Yr Hawl i Ddileu
 • Yr Hawl i Wrthwynebu
 • Yr Hawliau sy'n Gysylltiedig â Gwneud Penderfyniadau Awtomatig yn inc. Proffilio

Gan ddefnyddio Caniatâd/Caniatâd Penodol fel y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu, mae eich Hawliau Unigol yn cynnwys:

 • Yr Hawl i Fynediad
 • Yr Hawl i Gywiro
 • Yr Hawl i Ddileu
 • Yr Hawl i Gludadwyedd
 • Yr Hawl i Dynnu Caniatâd yn Ôl

I gael rhagor o wybodaeth am yr Hawliau hyn, cliciwch yma.

 

Cyffredinol

Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd Bolisi Diogelu Data, sydd i'w weld yma.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn am y ffordd y mae eich data personol wedi'i brosesu, gallwch ddod o hyd i fanylion am sut i wneud hynny yma.

Os nad yw'r broses hon yn datrys eich mater, neu os ydych yn dymuno mynd â'ch cwyn ymhellach, mae gennych yr hawl i gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth. Y manylion cyswllt yw:

 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru
2il Lawr, Tŷ Churchill
Heol Churchill
Caerdydd
CF10 2HH

0330 414 6421

www.ico.org.uk