Ynglŷn â Ni>Cymuned ddiogel>Dim anfantais 2020/21

Dim anfantais 2020/21

Yn 2020, gwnaethom gyflwyno set o gamau brys gan gynnwys polisi gradd derfynol i sicrhau na fyddai myfyrwyr yn derbyn marc is na’u marc cyfartaledd cyn Covid, ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20, yn dilyn achosion o’r coronafeirws. Fe wnaethom ei alw'n bolisi 'dim anfantais'.

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 fe wnaethom gymryd y camau brys yma yn ogystal ag adolygu’r gefnogaeth ehangach er mwyn eich diogelu trwy gydol ein prosesau yn ystod yr ansicrwydd parhaus o ganlyniad i’r pandemig coronafeirws.

Nid yw'n bosibl ailgyflwyno'r un dull dim anfantais ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21, am ddau reswm allweddol:

  • Roedd polisi dim anfantais y llynedd yn dilyn yr egwyddor bod gan fyfyrwyr eisoes set flaenorol o farciau neu gredydau, cyn y pandemig, i allu cyfrifo marc rhwyd diogelwch dim anfantais. Eleni nid oes digon o gredydau heb eu heffeithio gan y pandemig i gyfrifo marc diogelwch dim anfantais a fydd yn cynrychioli eich cyflawniad ar gyfer 20/21 yn llawn yn yr un modd.

  • Yn wahanol i fis Mawrth 2020, lle symudodd yr addysgu o fod yn bersonol i 100% ar-lein o fewn cyfnod byr iawn o amser, mae'r flwyddyn academaidd hon wedi'i haddysgu mewn ffordd hyblyg o'r dechrau. Bellach, yn 2020/21 nid oes dyddiad amlwg y gallem gymryd marciau a chyfrifo cyfartaledd.

Rhwyd Diogelwch 2020/21

Mae'r mesurau dim anfantais o 2020 yr ydym wedi'u rhoi ar waith ynghyd ag opsiynau cymorth pellach yn llunio 'rhwyd diogelwch' 2020/21 ar gyfer pob myfyriwr. Mae'r rhain wedi bod yma trwy gydol 2020/21 i ddiogelu safon eich gradd, a thrwy hynny eich dyheadau personol a phroffesiynol, a'ch cefnogi chi i gyflawni'ch potensial.

Asesiadau Lefel Modiwl

Er mwyn sicrhau dim anfantais, bydd y byrddau arholi yn adolygu perfformiad ar lefel modiwl i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu hasesu o’i gymharu â pherfformiad y modiwl mewn blynyddoedd academaidd blaenorol. Os gwelwn fod modiwl yn tanberfformio o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol, bydd marciau'n cael eu haddasu i sicrhau nad yw myfyrwyr yn perfformio'n waeth nag unrhyw garfan cyn y pandemig.

Fel ym mholisi dim anfantais 219/20, byddwch yn parhau i gael cyfle i ail-sefyll asesiad heb gap ar farciau (ymgais gyntaf wedi'i hailosod). Bydd hyn yn rhoi cyfle i chi wella'ch gradd os ydych chi'n teimlo y gallech chi berfformio'n well.

Cyfrifiadau Dyfarnu ar gyfer Myfyrwyr yn eu Flwyddyn Olaf

O ran eich gradd derfynol, mae ein Rheoliadau Academaidd sefydledig yn cynnwys rhwyd diogelwch ar gyfer cyfnod fel hwn. Bydd y Bwrdd Arholi yn ystyried hyn ar gyfer myfyrwyr sy'n canfod eu hunain ar y ffin rhwng dau fand dosbarthu a allai godi dosbarth eu gradd, diploma neu dystysgrif ar y pwynt hwnnw.

Mae'n bwysig eich bod yn parhau i siarad â'ch timau rhaglen, tiwtoriaid personol a staff y brifysgol i'n helpu i ddarparu cefnogaeth pan fydd ei angen.