Yn y gymuned

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr fod yn gyfrifol, i chwarae eu rhan ac i helpu i'n cadw ni i gyd yn ddiogel drwy ddilyn y rheolau. Pan allwn ddod at ei gilydd eto'n ddiogel, byddwn, a bydd yn werth chweil.


Mae ein Dinas yn gyfoethog o ran diwylliant, atyniadau a chyfleoedd, ac yr ydym am i fyfyrwyr fwynhau'r gorau o'r hyn sydd gan Gaerdydd i'w gynnig. Hyderwn y gellir mwynhau'r profiadau hyn yn gyfrifol a gofynnwn i fyfyrwyr gydnabod y rôl a'r cyfrifoldeb pwysig sydd ganddynt, ar gampws ac oddi arnynt, i'w cadw eu hunain a'r rhai o'u hamgylch yn ddiogel rhag bygythiad y coronaidd. 

Mae Cyngor Caerdydd wedi gweithredu ystod o fesurau i wneud y ddinas yn ddiogel, gan gynnwys:

  • system cerddwyr unffordd yng nghanol y ddinas
  • croeso wedi'i staffio a phwyntiau gwybodaeth
  • mannau ciwio dynodedig ar gyfer caffis a siopau
  • mannau gollwng ar gyfer bariau a bwytai
  • rhaglenni lledu palmentydd canol dinas a maestrefol


Rydym i gyd gyda'n gilyddyn hyn a thrwy gefnogi ein gilydd i ddilyn y canllawiau byddwn yn sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o iechyd a lles ein gilydd a gallwn lacio'r cyfyngiadau presennol cyn gynted ag sy'n ddiogel bosibl.