Llety diogel


Mae byw mewn llety myfyrwyr yn rhan fawr o fywyd prifysgol. I'r rhan fwyaf, dyma'r tro cyntaf yn byw oddi cartref, a deallwn y gall hwn fod yn gyfnod sy'n peri pryder mewn amgylchiadau arferol.


I rai, bydd y rheolau'n wahanol yn ôl adref, ond yma yng Nghymru cawn ein harwain gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru felly gallai rhywfaint o'r cyngor fod ychydig yn wahanol i rannau eraill o'r DU, yr UE a'r byd ehangach. Rydym wedi gofyn i fyfyrwyr ymgyfarwyddo â'r pethau sylfaenol a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am unrhyw newidiadau drwy MetCanolog (hafan y myfyriwr).

Dychwelyd i neuaddau'r Brifysgol 

Rydym yn eich annog i gymryd prawf llif cyn teithio i Neuaddau. Rhowch wybod i'r Rheolwr Neuaddau os ydych yn profi'n bositif ac angen gohirio eich cyrraedd. Byddem yn annog myfyrwyr i barhau i gymryd profion llif ochrol yn rheolaidd yn ystod eu cyfnod ym Met Caerdydd. Mae profion ar gael yn rhad ac am ddim, a gellir eu casglu neu eu postio i'ch fflat.  


Ymbellhau cymdeithasol

Mae ein timau llety wedi gweithio'n galed i sicrhau y gellir dilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol mewn neuaddau ac ardaloedd cyffredin, a gofynnir i staff a myfyrwyr ddilyn canllawiau lleol a'r rheol 2 fetr. Pan fydd ymbellhau cymdeithasol yn mynd yn anodd, mae gwisgo gorchuddion wyneb ans meddygol yn bolisi.

Gwyddom fod ymuno â'r brifysgol yn gyfle da i wneud ffrindiau newydd ac ymuno ag amrywiaeth o weithgareddau. Mae ein rhaglen bywyd preswyl arobryn 'Met Res Life' wedi addasu i'r cyfyngiadau presennol, gan roi cyfle i bob myfyriwr mewn neuaddau prifysgol gyfarfod a gwneud ffrindiau mewn amgylchedd diogel.

Gall myfyrwyr ddod o hyd i'r calendr diweddaraf o weithgareddau ar dudalen Facebook Met Res Life.

Hunan-ynysu

Rydyn ni'n gwybod bod ein myfyrwyr yn gyfrifol ac efallai y bydd adegau pan fydd angen iddyn nhw ynysu. I helpu, rydym yn darparu amrywiaeth o gymorth i fyfyrwyr y mae angen iddynt hunanosod, gan gynnwys mynediad i barseli bwyd, cymorth iechyd a lles, a dysgu hyblyg i sicrhau y gallant barhau â'u cwrs yn ddiogel o'u llety.

Mae ein timau llety ar gael 24/7 i fyfyrwyr sydd angen cyngor neu gymorth ac a fydd yn gwirio'n rheolaidd gyda myfyrwyr a allai fod yn rhaid iddynt ynysu.