Pasg 2021

​Datganiad | 01 Ebrill, 2021

Canllawiau Llywodraeth Cymru yw y dylai myfyrwyr aros lle maen nhw, lle bynnag y bo modd, ar gyfer gwyliau'r Pasg. Mae symud rhwng eich cyfeiriad yn ystod y tymor yng Nghaerdydd a chyfeiriad eich cartref yn ystod y gwyliau yn ffordd hawdd iawn i'r feirws ledaenu ac arafu'r cynnydd tuag at drechu’r Coronafeirws a dod â chyfyngiadau i ben.

Os oes angen ichi deithio i ffwrdd o Gaerdydd, dylech ystyried cael prawf Covid-19 cyn ichi adael Caerdydd a chyn ichi ddychwelyd i Gaerdydd, i helpu i amddiffyn eich hun ac eraill. Mae'n debygol y gofynnir ichi ddilyn rheolau a chanllawiau gwahanol. Mae'r canllawiau diweddaraf ar gyfer  CymruLloegrGogledd Iwerddon a'r Alban ar-lein, a dylech ymgyfarwyddo â chanllawiau lleol cyn ichi adael Caerdydd.

Trwy gymryd prawf Covid-19 cyn ichi ddychwelyd i Gaerdydd, byddwch yn helpu i sicrhau na fydd yn rhaid i'ch cyd-letywyr neu gyd-chwaraewyr hunanynysu ar ddechrau'r tymor os byddwch chi'n cael canlyniad positif ar gyfer y feirws ar ôl dychwelyd i'r campws.

Gwyddwn nad yw'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yr hyn roeddech chi'n disgwyl i fywyd myfyriwr fod, ond rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n llwyddo i gael seibiant pleserus a haeddiannol rhag eich astudiaethau dros y Pasg. 

Dychwelyd i'r campws 

Mae cyhoeddiad diweddaraf Llywodraeth Cymru’n nodi y bydd myfyrwyr yn gallu dychwelyd i'r brifysgol ar gyfer dysgu hyblyg o 12 Ebrill trwy gydol tymor yr haf. Ond dylid pwysleisio nad ydym yn rhagweld y caiff yr holl addysgu wyneb yn wyneb ei ailddechrau yn ystod tymor yr haf. 

Ym Met Caerdydd, rydym wedi sicrhau bod yr holl fyfyrwyr y mae angen mynediad sylweddol at gyfleusterau prifysgol ar eu rhaglenni addysgu, i gyflawni canlyniadau dysgu a gofynion corff proffesiynol er mwyn gwneud cynnydd neu raddio, wedi gallu cael mynediad at gyfleusterau campws. Ni fydd cynnydd yn nifer y cyrsiau yn y tymor byr. 

Byddwn yn parhau i ystyried p’un a all unrhyw gyrsiau ychwanegol ddychwelyd i ryw elfen o addysgu wyneb yn wyneb ar y campws. Bydd unrhyw ddiweddariadau ar gael ichi dros e-bost ac yma ar MetCanologt, hafan y myfyrwyr.

Er mwyn cefnogi myfyrwyr sydd yn ôl ar ein campysau, mae gennym nifer o fannau ar agor ichi eu defnyddio. Ar hyn o bryd, rydym yn archwilio’r posibilrwydd o agor mannau cymdeithasol ychwanegol a rhagor o ardaloedd astudio wrth inni agosáu at y cyfnod asesu. Rydym hefyd yn gweithio ar gynlluniau ar gyfer gweithgareddau bugeiliol a chymdeithasol ychwanegol megis mynediad at gyfleusterau chwaraeon awyr agored, felly cofiwch gadw llygad ar CanolbwyntMet am fanylion pellach.  

Cofiwch, os byddwch yn mynd i'r campws, mae gorchuddion wyneb yn orfodol i helpu i gadw ein gilydd yn ddiogel. Mae llwybrau unffordd, capasiti cyfyngedig, rotâu glanhau ychwanegol a gorsafoedd diheintio dwylo ymysg rhai o'r ffyrdd rydyn ni'n gwneud ein campysau'n fwy diogel ichi. Ond rydyn ni angen ichi chwarae'ch rhan hefyd trwy olchi'ch dwylo a chynnal pellter o 2f oddi wrth y rhai nad ydych chi'n byw gyda nhw.

Profi ar y campws

Gwyddwn fod llawer ohonoch chi wedi dychwelyd i Gaerdydd am amryw o resymau dros yr ychydig wythnosau diwethaf ac efallai y bydd rhai ohonoch yn penderfynu dychwelyd dros yr ychydig wythnosau nesaf. Mae hi felly’n bwysig eich bod chi'n cymryd prawf cyn ichi ddychwelyd a manteisio ar y cyfleusterau profi ar y campws.

Er mwyn eich helpu i gael rhywfaint o sicrwydd, gallwch gael prawf asymptomatig am ddim gan ddefnyddio Ffurflen Archebu Tŷ'r Coleg, Campws Cyncoed. Bydd y prawf hwn yn rhoi gwybod ichi cyn pen 30 munud a ydych wedi cael y feirws ar adeg y prawf, ond nid yw'n hollol bendant. Felly, bydd angen ichi gynnal pellter cymdeithasol o hyd, dilyn canllawiau ar ac oddi ar y campws, defnyddio gorchudd wyneb yn unol â pholisi'r brifysgol a pharhau i chwarae'ch rhan, hyd yn oed os caiff canlyniad prawf ei ddychwelyd yn negyddol, i fod yn siŵr eich bod chi, eich ffrindiau a'ch teulu’n ddiogel. 

Dychwelyd i neuaddau'r Brifysgol 

Os bydd angen ichi ddychwelyd i neuaddau’r brifysgol yn dilyn gwyliau'r Pasg, rhaid ichi gysylltu â’r Swyddfa Neuaddau ymlaen llaw dros e-bost neu’r ffôn i gytuno ar ddyddiad cyrraedd a slot amser un awr. Bydd hyn yn caniatáu inni gadw at y pellter cymdeithasol o 2f rhwng grwpiau sy'n cyrraedd.

Cyncoed/Adain y Dwyrain 
029 20416339 
Plas Gwyn  
029 20205751 
E-bost residences@cardiffmet.ac.uk