Online Careers Support

Cefnogaeth ar-lein

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn parhau i redeg yr holl wasanaethau i fyfyrwyr ar-lein, sy'n golygu y gallwn eich cefnogi wrth gynllunio a datblygu eich gyrfa, ble bynnag yr ydych yn y byd.

Rydym wedi rhestru ein holl wasanaethau isod, sydd ar gael i holl fyfyrwyr Met Caerdydd a graddedigion diweddar.

Apwyntiadau Gyrfaoedd


Gall myfyrwyr a graddedigion diweddar drefnu apwyntiadau gyrfa 1:1 yn y cnawd ar y campws neu ar-lein trwy Teams.

Mae’r rhain ar gael rhwng oriau 9:00 – 17:00, ar ddydd Llun i ddydd Gwener.


Gallwch drafod ystod eang o bynciau’n ymwneud â gyrfaoedd gan gynnwys:

 • CV a llythyrau eglurhaol
 • ffurflenni cais a datganiadau personol
 • archwilio opsiynau gyrfaoedd
 • dod o hyd i brofiad gwaith a gwirfoddoli
 • chwilio am swyddi ac interniaethau
 • opsiynau astudio pellach
 • cyngor cyfweliadau


Trefnwch apwyntiad 20 munud gydag un o'n Swyddogion Cyflogadwyedd.

Os hoffech inni adolygu CV, llythyr eglurhaol a/neu ddatganiad personol, e-bostiwch ni ar gwasanaeth@cardiffmet.ac.uk ac atodwch eich dogfennau.

Caniatewch hyd at 5 diwrnod gwaith ar gyfer derbyn adborth gan un o’n Swyddogion Cyflogadwyedd.


Webinarau a digwyddiadau

Bydd ein Swyddogion Cyflogadwyedd yn parhau i gyflwyno gweminarau sgiliau rhyngweithiol ac ymarferol ar-lein, er mwyn i chi allu 'dysgu drwy wneud' am y pynciau gyrfaoedd mwyaf cyffredin:

 • CVs a Llythyrau Eglurhaol
 • Chwilio am interniaethau a swyddi
 • Awgrymiadau ar gyfer cyfweliad
 • Profion seicometrig
 • Dod o hyd i brofiad gwaith a gwirfoddoli
 • Defnyddio LinkedIn i rwydweithio

Bydd ein Hymgynghorwyr Gyrfaoedd hefyd yn darparu gweminarau sy'n llawn gwybodaeth ar amrywiaeth o bynciau perthnasol a phwysig megis:

 • Recriwtio a Dethol: Symud i fyd rhithwir
 • Gwneud cais am gynlluniau graddedigion
 • Gwneud cais am astudiaeth bellach
 • Llwybrau i addysgu a gwneud cais am TAR
 • Gwneud cais am swyddi yn y GIG

Ewch i MetHub am restr o'n gweminarau a'n manylion sydd ar y gweill

Gweithdai a digwyddiadau
Byddwn yn parhau i gynnig ein cyfres o weithdai CV a LinkedIn, sydd bellach wedi'u trosi'n weminarau rhyngweithiol trwy Microsoft Teams.


Byddwn hefyd yn dod ag ystod eang o weminarau cyflogadwyedd atoch, a ddarperir gan ein harbenigwyr gyrfaoedd mewnol a rhai o'n partneriaid allanol, gan drafod ystod o bynciau gan gynnwys:

 • creu CV gwych a ffurflenni cais allan o’r byd ym
 • mynd i'r afael â chyfweliadau ffôn a fideo
 • canolfannau profion ac asesu ar-lein
 • y trawsnewid i fyd gwaith
 • sut i wneud y mwyaf o'ch haf
Ewch i MetHub i gael rhestr o'n gweminarau sydd ar ddod a manylion ar sut i archebu.

Adnoddau Gyrfaoedd Ar-lein

Rydym wedi datblygu ein cyfres o adnoddau ar-lein ymhellach gan roi'r gallu i chi gyrchu ystod eang o wybodaeth gyrfaoedd a chanllawiau ymarferol ar adeg sy'n addas i chi:

E-Fodiwl

E-Fodiwl Gyrfaoedd (ar Moodle) - cyfres o e-Wersi sy'n rhoi hwb i yrfa lle gallwch ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol trwy gwisiau, fideos a gweithgareddau

Practical guides

Ymarfer profion seicometrig

ymarfer ystod o brofion proffilio personoliaeth a seicometrig trwy eich cyfrif Gradintelligence (os nad ydych wedi cofrestru o'r blaen, actifadwch eich cyfrif trwy e-bostio'ch cais i hear@cardiffmet.ac.uk).

Ymarfer cyfweliad ar fideo

Perffeithiwch eich sgiliau cyfweld trwy ymarfer eich techneg ar ein llwyfan cyfweld fideo Shortlist Me.

Gallwch hefyd archebu ffug gyfweliad 1: 1 gydag un o'n Ymgynghorwyr Gyrfaoedd.


Chwilio am swyddi, interniaethau a phrofiad gwaith

Gall chwilio am waith fod yn heriol, ond mae cyflogwyr yn awyddus i recriwtio myfyrwyr a graddedigion ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli a swyddi rhan-amser, interniaeth a swydd i raddedigion.

Mynnwch help i wneud cais

I gael cefnogaeth gyda gwneud cais am rôl dylech yn gyntaf gyrchu e-Wers ‘Ysgrifennu ffurflen gais fuddugol’ neu gysylltu â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd i adolygu eich CV neu gais.


Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar unrhyw un o’n gwasanaethau uchod neu i gael gafael ar gymorth, defnyddiwch y gwasanaeth ‘Gofynnwch gwestiwn’ ar CanolbwyntMet a bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi yn ôl yn syth.

Gofynnwch gwestiwn
Microsoft Teams
Archebu apwyntiad
Mynychu digwyddiad