Ynglŷn â Ni>Y Gwasanaeth gyrfaoedd>Raise your profile on campus

Codi’ch proffil ar y campws

Rydym yn darparu ystod o gyfleoedd i gyflogwyr godi eu proffil ar y campws ac ymgysylltu â'n myfyrwyr.

Hysbysebu swyddi gwag

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhad ac am ddim, lle gallwch hysbysebu'ch cyfleoedd ar ein system ar-lein, MetHub.

Mae’n myfyrwyr yn dechrau defnyddio MetHub o'r diwrnod cyntaf, felly trwy ddefnyddio'r gwasanaeth hwn gallwch gynyddu gwelededd eich swyddi gwag i gynulleidfa darged berthnasol

Cofrestru ar ein tudalen cyflogwr

Mathau o swyddi gwag

 • Mathau o swyddi gwag
 • Swyddi gwag i raddedigion
 • Interniaethau â thâl
 • Interniaethau, lleoliadau a phrofiad gwaith
 • Gwirfoddoli
 • Cyfleoedd rhyngwladol
 • Swyddi rhan amser

E-byst wedi'u targedu

Mae e-byst wedi'u targedu yn ffordd effeithiol o farchnata cyfleoedd i garfan benodol o fyfyrwyr.

Gellir hidlo derbynwyr yn ôl amryw o feini prawf, gan gynnwys grŵp blwyddyn a chwrs.

Mae'r rhain yn ffordd gost-effeithiol i ddweud wrth fyfyrwyr am eich swyddi gwag, digwyddiadau, gweminarau neu unrhyw beth arall.

Cynyddu ymwybyddiaeth brand

Stondinau cyflogwyr

Gallwn drefnu lle o fewn ardal boblog ar y Campws i chi gynnal stondin hyrwyddo.

Mae hyn yn rhoi cyfle i:

 • gael sgwrs anffurfiol â myfyrwyr er mwyn hyrwyddo'ch swyddi gwag
 • cynyddu ymwybyddiaeth brand
 • profi'r farchnad
 • adnabod talent ar gyfer recriwtio yn y dyfodol

Cyflwyniadau Cyflogwyr

Gallwn hefyd drefnu sesiwn i chi ddod i siarad â'n myfyrwyr am eich sefydliad. Mae hyn yn rhoi cyfle i:

 • ddangos eich swyddi gwag cyfredol
 • egluro eich prosesau recriwtio
 • rhwydweithio gyda myfyrwyr

Sesiynau sgiliau cyflogwyr

Rydym yn gwahodd cyflogwyr i'r Campws i gynnal sesiynau sgiliau, sy'n weithdai rhyngweithiol gyda'r nod o ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd ein myfyrwyr.

Mae'r sesiynau hyn yn caniatáu i chi gysylltu â'n myfyrwyr a'u helpu i ddatblygu sylfaen sgiliau neu wybodaeth benodol.

Interniaethau wedi'u hariannu

Santander

Rydym yn gweithgio mewn partneriaeth â Santander ac yn cynnig interniaethau a ariennir yn rhannol i fusnesau bach i ganolig sy'n dymuno cyflogi myfyriwyr neu raddedigion diweddar am rhwng 1 a 10 wythnos.

Dysgu mwy am interniaethau wedi'u hariannu

Ffeiriau gyrfaoedd

Mae’n Ffeiriau Gyrfaoedd yn lle perffaith i chi ymgysylltu ag amrywiaeth o fyfyrwyr a thrafod eich cyfleoedd mewn lleoliad anffurfiol.

Rydym yn cynnal rhai digwyddiadau yn flynyddol, gan gynnwys y Ffair Yrfaoedd a Lleoliadau sydd wedi'i hanelu at bob myfyriwr sydd am drafod llwybrau gyrfa posibl.

Rydym hefyd yn cynnal Ffair Swyddi Rhan Amser a Thymhorol sy'n galluogi cyflogwyr i ryngweithio â myfyrwyr a dod o hyd i dalent i lenwi swyddi rhan amser dros dro.

Rydym hefyd yn cynnal amryw o ffeiriau gyrfa wedi'u teilwra trwy gydol y flwyddyn academaidd. Cefnogir y rhain gan gyflogwyr o nifer o ddiwydiannau, gan gynnwys:

 • Gwyddoniaeth
 • Technoleg
 • Iechyd Gofal
 • Cymdeithasol
 • Addysg Chwaraeon

Fforymau

Mae fforymau’n ddigwyddiadau ar ffurf panel gyda 4-5 o gynrychiolwyr yn bresennol. Bydd pob un yn rhoi cyflwyniad byr ac yna bydd cyfle i rwydweithio.

Gallant eich helpu i hyrwyddo'ch diwydiant ac ymgysylltu â thalent bosibl ar gyfer y dyfodol.

Mae siaradwyr yn rhoi awgrymiadau a mewnwelediad o’u profiad eu hunain o ddatblygu llwybr gyrfa a fydd yn gymorth i fyfyrwyr nodi eu dyheadau gyrfa eu hunain.

Prosiectau pwrpasol

Rydym bob amser yn agored i syniadau newydd a fydd o fudd i gyflogwyr a myfyrwy.Cysylltwch â ni i drafod. 

Cysylltu â'r Gwasanaethau Cyflogwyr

Trafodwch sut y gall ein hystod o wasanaethau gefnogi'ch busnes:

Ffôn: +44 (0)29 2041 6542

E-bost: employerservices@cardiffmet.ac.uk