Graddedigion


 Fel un o raddedigion Met Caerdydd, gallwch barhau i gyrchu cymorth gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd am hyd at dair blynedd ar ôl graddio.

O ysgrifennu CV a chynghorion cyfweliadau i weminarau cynllunio gyrfa, mae ein Cynghorwyr Cyflogadwyedd a'n Ymgynghorwyr Gyrfaoedd yma i helpu.

GO Wales Plus

Rhaglen newydd yw GO Wales Plus sydd wedi’i chynllunio’n arbennig i raddedigion Met Caerdydd i roi hwb i’w sgiliau cyflogadwyedd ar ôl graddio.


Mae’r rhaglen yn agored i fyfyrwyr a raddiodd yn 2020, 2021 a 2022 ac sy’n ddi-waith neu wedi’u tangyflogi ar hyn o bryd (e.e. mewn swydd nad yw ar lefel raddedig a/neu mewn swydd nad yw’n defnyddio sgiliau eu gradd).

Bydd graddedigion sy’n ymuno â’r rhaglen yn manteisio ar:

 • hyfforddi gyrfa un i un
 • digwyddiadau wedi’u teilwra
 • mynediad at interniaethau â thâl (yn amodol ar feini prawf cymhwystra, dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth)
 • cipolygon ar ddiwydiannau gan gyflogwyr
 • gwell hyder wrth gystadlu yn y farchnad lafur ar ôl y cyfnod clo
 • cyfleoedd i rwydweithio

Sut i ymgeisio

Gwneud Cais

Dysgu mwy

Hysbysiad Preifatrwydd [PDF]

Gan gynnwys y meini prawf cymhwystra ariannu [PDF]

Cysylltwch â ni

E-bostiwch graduatecareers@cardiffmet.ac.uk i gael rhagor o fanylion, 


Cyrchu'r Gwasanaeth Gyrfaoedd ar MetHub

Gall graddedigion diweddar o Met Caerdydd barhau i ddefnyddio MetHub i:

 • cofrestru ar gyfer digwyddiadau a gynigir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd neu'r Ganolfan Entrepreneuriaeth
 • archebu apwyntiad i adolygu'ch CV, dysgu sut i ysgrifennu llythyr eglurhaol, neu gael cyngor wrth chwilio am waith
 • defnyddio ein gwasanaeth 'Gofyn Cwestiwn'
 • chwilio am swyddi.

Sut i fewngofnodi

Yn syml, ewch i dudalen fewngofnodi MetHub, cliciwch ar 'Graduate' ac yna 'Reset your password'. 

Byddwch yn derbyn e-bost yn eich mewnflwch e-bost personol i ailosod eich cyfrinair yr oeddech wedi'i gofrestru tra yn y brifysgol.

Help gyda MetHub

Os na dderbyniwch yr e-bost ailosod cyfrinair, neu os nad oes gennych fynediad i'r e-bost y gwnaethoch gofrestru i'r brifysgol ag ef mwyach, cysylltwch â ni ar methub@cardiffmet.ac.uk i ofyn i'r cyfeiriad e-bost ar eich cyfrif cael ei ddiweddaru. Bydd angen i chi ddyfynnu eich rhif myfyriwr.Cynllun Menter i Raddedigion


Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o bedair prifysgol yn Ne Cymru i bartneru gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a chefnogi eu Cynllun Graddedigion Menter.

Nod y cynllun yw cysylltu graddedigion talentog â busnesau uchelgeisiol a sicrhau bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gyrchfan ddeniadol i raddedigion ddechrau ar eu gyrfaoedd.

Mae sawl ffenestr recriwtio trwy gydol y flwyddyn lle gall graddedigion wneud cais am rolau lefel graddedig mewn ystod eang o sectorau a disgyblaethau. Bydd graddedigion llwyddiannus yn elwa o:

 • cymryd rhan mewn cynllun graddedig strwythuredig gyda chefnogaeth wedi'i theilwra
 • cwblhau cymhwyster ILM a gydnabyddir yn rhyngwladol
 • gwella sgiliau cyflogadwyedd a rhagolygon gyrfa
 • y potensial o gael cynnig rôl raddedig barhaol gan y cyflogwr

I ddarganfod mwy am y cynllun a phan fydd y ffenestr recriwtio nesaf yn agor, ewch i Venture Graduate.


Y Ganolfan Entrepreneuriaeth 


Cefnogaeth wedi'i theilwra i raddedigion sydd â diddordeb mewn cychwyn eu busnes eu hunain sy’n cynnig ystod o opsiynau ac adnoddau sy'n angenrheidiol ar gyfer datblygu a chynnal busnes.
Arolwg Canlyniadau Graddedigion

Mae Canlyniadau Graddedigion yn arolwg cenedlaethol sy'n ceisio casglu gwybodaeth am farn, profiadau a gweithgareddau cyfredol graddedigion, 15 mis ar ôl graddio. 

Diweddarwch eich manylion i dderbyn eich cyswllt arolwg unigryw a helpu i lunio dyfodol Met Caerdydd.


Hynt Graddedigion
Tystysgrifau a thrawsgrifiadau