Graddedigion

​Fel un o raddedigion Met Caerdydd, gallwch barhau i gyrchu cymorth gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd am hyd at dair blynedd ar ôl graddio.

O ysgrifennu CV a chynghorion cyfweliadau i weminarau cynllunio gyrfa, mae ein Cynghorwyr Cyflogadwyedd a'n Ymgynghorwyr Gyrfaoedd yma i helpu.


GO Wales Plus

Daeth rhaglen cymorth i raddedigion GO Wales Plus, a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer graddedigion Met Caerdydd, i ben ym mis Awst 2023.

Gallwch barhau i gael cefnogaeth gan y tîm gyrfaoedd canolog ar​ careersservice@cardiffmet.ac.uk.​


Cyrchu'r Gwasanaeth Gyrfaoedd ar MetHub

Gall graddedigion diweddar o Met Caerdydd barhau i ddefnyddio MetHub i:

 • cofrestru ar gyfer digwyddiadau a gynigir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd neu'r Ganolfan Entrepreneuriaeth
 • archebu apwyntiad i adolygu'ch CV, dysgu sut i ysgrifennu llythyr eglurhaol, neu gael cyngor wrth chwilio am waith
 • defnyddio ein gwasanaeth 'Gofyn Cwestiwn'
 • chwilio am swyddi


Sut i Fewngofnodi

Gall graddedigion gael mynediad i'w cyfrifon drwy:

 1. ewch i dudalen mewngofnodi MetHub
 2. dewiswch 'Myfyriwr Graddedig'
 3. cliciwch ar 'Ailosod eich cyfrinair'
 4. nodwch eich enw defnyddiwr (e.e. st12345678) a'r cyfeiriad e-bost personol rydych wedi'i gofrestru gyda'r Brifysgol
 5. cliciwch ar 'Anfon cyfrinair e-bost wedi'i ailosod'
 6. dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr e-bost ailosod cyfrinair

Bydd hyn yn anfon tocyn ailosod cyfrinair i'r cyfeiriad e-bost personol rydych chi wedi'i gofrestru gyda'r Brifysgol.

​​​Os na allwch gofio pa gyfeiriad e-bost rydych wedi'i gofrestru, cliciwch ar 'Wedi anghofio'ch manylion neu os nad oes gennych fynediad i'ch cyfeiriad e-bost?' a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Help gyda MetHub

Os na dderbyniwch yr e-bost ailosod cyfrinair, neu os nad oes gennych fynediad i'r e-bost y gwnaethoch gofrestru i'r Brifysgol ag ef mwyach, cysylltwch â ni ar methub@cardiffmet.ac.uk i ofyn i'r cyfeiriad e-bost ar eich cyfrif cael ei ddiweddaru. Bydd angen i chi ddyfynnu eich rhif myfyriwr.


Cynllun Menter i Raddedigion

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o bedair prifysgol yn Ne Cymru i bartneru gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a chefnogi eu Cynllun Graddedigion Menter.

Nod y cynllun yw cysylltu graddedigion talentog â busnesau uchelgeisiol a sicrhau bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gyrchfan ddeniadol i raddedigion ddechrau ar eu gyrfaoedd.

Mae sawl ffenestr recriwtio trwy gydol y flwyddyn lle gall graddedigion wneud cais am rolau lefel graddedig mewn ystod eang o sectorau a disgyblaethau. Bydd graddedigion llwyddiannus yn elwa o:

 • cymryd rhan mewn cynllun graddedig strwythuredig gyda chefnogaeth wedi'i theilwra
 • cwblhau cymhwyster ILM a gydnabyddir yn rhyngwladol
 • gwella sgiliau cyflogadwyedd a rhagolygon gyrfa
 • y potensial o gael cynnig rôl raddedig barhaol gan y cyflogwr

I ddarganfod mwy am y cynllun a phan fydd y ffenestr recriwtio nesaf yn agor, ewch i Venture Graduate.


Y Ganolfan Entrepreneuriaeth

Cefnogaeth wedi'i theilwra i raddedigion sydd â diddordeb mewn cychwyn eu busnes eu hunain sy'n cynnig ystod o opsiynau ac adnoddau sy'n angenrheidiol ar gyfer datblygu a chynnal busnes.

Dysgu mwy am Y Ganolfan Entrepreneuriaeth


Arolwg Canlyniadau Graddedigion

Mae Canlyniadau Graddedigion yn arolwg cenedlaethol sy'n ceisio casglu gwybodaeth am farn, profiadau a gweithgareddau cyfredol graddedigion, 15 mis ar ôl graddio.

Diweddarwch eich manylion i dderbyn eich cyswllt arolwg unigryw a helpu i lunio dyfodol Met Caerdydd.


Adnoddau


Siapio eich Dyfodol

Mae Siapio eich Dyfodol yn fenter newydd sydd wedi'i chynllunio i gefnogi datblygiad sgiliau'r myfyriwr.

Os gwnaethoch raddio yn 2023 ymlaen yna rydych yn dal i allu cofrestru i Siapio Eich Dyfodol trwy ddewis 'Rwy'n fyfyriwr graddedig' pan fyddwch yn mewngofnodi:

Darganfyddwch fwy am Siapio Eich Dyfodol

Mewngofnodi i Siapio Eich Dyfodol fel myfyriwr ​graddedig

Os ydych wedi graddio cyn 2023, yna bydd angen i chi gysylltu â'r tîm gyrfaoedd ar careersservice@cardiffmet.ac.uk​ i gael mynediad.

Os ydych wedi graddio'n ddiweddar, parhewch i fewngofnodi gan ddefnyddio manylion eich myfyrwyr Met Caerdydd cyhyd â bod eich e-bost a'ch cyfrinair prifysgol yn dal i fod yn weithredol.

Os oes gennych wahoddiad am fynediad, dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr e-bost a dderbyniwyd. Os oes angen i chi ailosod eich cyfrinair, cliciwch ar y cyfrinair ailosod / dolen mewngofnodi gyntaf isod. Cofiwch wirio eich mewnflwch sothach.


Shortlist ​me

​​​Mae Shortlist me yn blatfform ffug cyfweld ar-lein, sy'n eich galluogi i baratoi ar gyfer cyfweliadau yng nghysur eich cartref eich hun.

E-bostiwch​ careersservice@cardiffmet.ac.uk am god mynediad i allu cyrchu'r platfform fel gradd.