Graddedigion


 Fel un o raddedigion Met Caerdydd, gallwch barhau i gyrchu cymorth gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd am hyd at dair blynedd ar ôl graddio.

O ysgrifennu CV a chynghorion cyfweliadau i weminarau cynllunio gyrfa, mae ein Cynghorwyr Cyflogadwyedd a'n Ymgynghorwyr Gyrfaoedd yma i helpu.

Mae cefnogaeth ychwanegol i bobl ifanc yn cael ei darparu ar hyn o bryd gan gynllun Kickstart Llywodraeth Cymru ac efallai y byddwch hefyd yn gymwys ar gyfer ein rhaglen GO Wales a Mwy.Cyrchu'r Gwasanaeth Gyrfaoedd ar MetHub

Gall graddedigion diweddar o Met Caerdydd barhau i ddefnyddio MetHub i:

  • cofrestru ar gyfer digwyddiadau a gynigir gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd neu'r Ganolfan Entrepreneuriaeth
  • archebu apwyntiad i adolygu'ch CV, dysgu sut i ysgrifennu llythyr eglurhaol, neu gael cyngor wrth chwilio am waith
  • defnyddio ein gwasanaeth 'Gofyn Cwestiwn'
  • chwilio am swyddi.

Sut i fewngofnodi

Yn syml, ewch i dudalen fewngofnodi MetHub, cliciwch ar 'Graduate' ac yna 'Reset your password'. 

Byddwch yn derbyn e-bost yn eich mewnflwch e-bost personol i ailosod eich cyfrinair yr oeddech wedi'i gofrestru tra yn y brifysgol.

Help gyda MetHub

Os na dderbyniwch yr e-bost ailosod cyfrinair, neu os nad oes gennych fynediad i'r e-bost y gwnaethoch gofrestru i'r brifysgol ag ef mwyach, cysylltwch â ni ar methub@cardiffmet.ac.uk i ofyn i'r cyfeiriad e-bost ar eich cyfrif cael ei ddiweddaru. Bydd angen i chi ddyfynnu eich rhif myfyriwr.GO Wales a Mwy


Mae GO Wales a Mwy yn rhaglen newydd, a grëwyd yn benodol ar gyfer graddedigion diweddar Met Caerdydd a allai elwa o gymorth gyrfaoedd wedi'i deilwra.

Mae'r rhaglen yn agored i fyfyrwyr a raddiodd yn 2019 neu 2020 ac sydd ar hyn o bryd yn eu cael eu hunain yn ddi-waith neu'n dangyflogedig, e.e. mewn swydd ar lefel nad yw'n raddedig a/neu mewn swydd nad yw'n defnyddio eu sgiliau gradd.

Mae myfyrwyr sy'n graddio yn 2021 ac sydd eto i sicrhau cyflogaeth ar lefel graddedig hefyd yn gymwys i wneud cais am y rhaglen.

Bydd graddedigion sy'n ymuno â'r rhaglen yn elwa o gymorth gyrfaoedd personol iawn, gan gynnwys hyfforddi gyrfa un-i-un, digwyddiadau wedi'u teilwra a mynediad at interniaethau taledig.

Rydym yn partneru gyda Bright Network i ddarparu cyfleoedd dysgu rhithiol o safon i chi gan arweinwyr sector a fydd yn darparu mewnwelediadau i'r diwydiant ac yn codi'ch hyder wrth gystadlu yn y farchnad wedi i’r cyfyngiadau symud llacio.

Sut i wneud cais

Os hoffech i aelod o’r tîm gysylltu â chi i ddarparu rhagor o wybodaeth, llenwch ein ffurflen mynegi diddordeb

Gallwch hefyd e-bostio graduatecareers@cardiffmet.ac.uk


Cynllun Menter i Raddedigion


Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn un o bedair prifysgol yn Ne Cymru i bartneru gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a chefnogi eu Cynllun Graddedigion Menter.

Nod y cynllun yw cysylltu graddedigion talentog â busnesau uchelgeisiol a sicrhau bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gyrchfan ddeniadol i raddedigion ddechrau ar eu gyrfaoedd.

Mae sawl ffenestr recriwtio trwy gydol y flwyddyn lle gall graddedigion wneud cais am rolau lefel graddedig mewn ystod eang o sectorau a disgyblaethau. Bydd graddedigion llwyddiannus yn elwa o:

  • cymryd rhan mewn cynllun graddedig strwythuredig gyda chefnogaeth wedi'i theilwra
  • cwblhau cymhwyster ILM a gydnabyddir yn rhyngwladol
  • gwella sgiliau cyflogadwyedd a rhagolygon gyrfa
  • y potensial o gael cynnig rôl raddedig barhaol gan y cyflogwr

I ddarganfod mwy am y cynllun a phan fydd y ffenestr recriwtio nesaf yn agor, ewch i Venture Graduate.


Y Ganolfan Entrepreneuriaeth 


Cefnogaeth wedi'i theilwra i raddedigion sydd â diddordeb mewn cychwyn eu busnes eu hunain sy’n cynnig ystod o opsiynau ac adnoddau sy'n angenrheidiol ar gyfer datblygu a chynnal busnes.
Arolwg Canlyniadau Graddedigion

Mae Canlyniadau Graddedigion yn arolwg cenedlaethol sy'n ceisio casglu gwybodaeth am farn, profiadau a gweithgareddau cyfredol graddedigion, 15 mis ar ôl graddio. 

Diweddarwch eich manylion i dderbyn eich cyswllt arolwg unigryw a helpu i lunio dyfodol Met Caerdydd.

Hynt Graddedigion
Tystysgrifau a thrawsgrifiadau