Myfyrwyr presennol

Trefnwch apwyntiad, ewch i ddigwyddiad, a chael mynediad at adnoddau ar-lein.

Nid yw byth yn rhy fuan i ddechrau meddwl am eich camau nesaf ar ôl i chi gwblhau eich cwrs, p'un a yw hynny’n astudio ymhellach neu fynd i’r byd gwaith.

Gallwn eich helpu i archwilio'ch opsiynau, datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd a pharatoi ysgrifennu ceisiadau am swyddi.

Os oes gennych rwystrau ychwanegol at waith, fel anabledd, cyflwr iechyd meddwl sydd wedi’i ddiagnosio neu â chyfrifoldebau gofalu, gallwch hefyd elwa o gefnogaeth gyrfaoedd sydd wedi'i deilwra.

Trefnu apwyntiad

Mae gan bob Ysgol Swyddog Cyflogadwyedd penodol. Maen nhw'n cynnig apwyntiad anffurfiol, diduedd a chyfrinachol 20 munud 1-i-1, y gellir ei gynnal yn bersonol neu ar-lein drwy Teams.

P'un a ydych chi'n dechrau meddwl am eich dyfodol neu os oes gennych chi rai syniadau clir gallwn ni eich helpu.

Gallwch drefnu apwyntiad gydag aelod o'r tîm drwy ddefnyddio MetHub. 

Dewiswch y pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo i ddechrau arni:


Os ydych chi ychydig yn bryderus am drefnu apwyntiad yn syth, yna beth am e-bostio eich CV, llythyr eglurhaol, ffurflen gais a/neu ddatganiad personol i’w adolygu drwy e-bostio eich dogfen(nau) a throsolwg byr o'r hyn rydych chi'n chwilio amdano i: careers@cardiffmet.ac.uk

Bydd y tîm yn ceisio ymateb i'ch e-bost o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siapio Eich Dyfodol: datblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol 

Mae'r rhan fwyaf o ddisgrifiadau swydd yn cynnwys rhestr benodol o sgiliau, priodoleddau a chryfderau sydd eu hangen i ymgymryd â'r rôl. Mae gennych chi'r cyfle i ddatblygu'r sgiliau hyn yn ystod eich astudiaethau, fel y gallwch fod yn barod i weithio cyn i chi raddio.

P'un a ydych chi yn meddwl am eich gyrfa, wedi cael rhai syniadau ond yn methu dechrau arni, neu angen help i ymgeisio am eich swydd ddelfrydol, rydym yma i’ch helpu. 

Mae ein platfform Siapio eich Dyfodol yn siop un stop ar gyfer cyrchu gweithgareddau ac adnoddau a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol sy'n dangos i gyflogwyr eich bod yn barod ar gyfer byd gwaith. 



Ehangu Llwyddiant

Mae rhai myfyrwyr yn dod o gefndiroedd llai breintiedig a/neu grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y gymdeithas.

Yn rhy aml, mae’r myfyrwyr hyn yn wynebu rhwystrau ychwanegol rhag ennill cyflogaeth broffesiynol ar ôl y brifysgol.

Mae ein tîm o Hyfforddwyr Gyrfaoedd profiadol yn ymroddedig i helpu myfyrwyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i wella eu sgiliau cyflogadwyedd tra byddan nhw yn y brifysgol fel y gallant gystadlu am swyddi cynaliadwy o ansawdd ar ôl graddio.

Gallai’r cymorth hwn gynnwys:

 • archwilio a chynllunio gyrfa
 • chilio am swydd
 • datblygu sgiliau cyflogadwyedd
 • sicrhau profiad gwaith
 • ymgeisio am gyfleoedd
 • paratoi ar gyfer cyfweliadau
 • magu hyder a hunanwerthuso

Caiff eich cynnydd ei adolygu’n rheolaidd mewn cyfarfodydd 1:1 gyda’ch hyfforddwr a chaiff y cymorth ei addasu wrth ichi ddatblygu ac i’ch hyder wella.

Ydw i’n gymwys?

Ariennir y gwasanaeth Ehangu Llwyddiant gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Gan fod angen y cyllid i gefnogi cyflogadwyedd myfyrwyr a dangynrychiolir yn uniongyrchol, mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.

Cysylltwch

Os hoffech siarad ag un o’r tîm am ragor o wybodaeth, e-bostiwch wideningsuccess@cardiffmet.ac.uk

Cwblhau e-Fodiwl 

Nod ein e-Fodiwl gyrfaoedd yw eich helpu i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd a dechrau cynllunio ar gyfer y dyfodol.
 
Ennill sgiliau a gwybodaeth sy'n drosglwyddadwy i yrfaoedd proffesiynol a graddedigion.


Mynychu ddigwyddiadau

Gallwch fynychu digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, yn ystod a thu allan i'r tymor. 
Mae ein digwyddiadau yn gyfleoedd i:

 • Ymgysylltu â chyn-fyfyrwyr a chyflogwyr
 • Dysgu am swyddi i raddedigion, interniaethau a chyfleoedd am leoliad
 • Darganfod eich gyrfa gyda sesiynau sgiliau, sgyrsiau, a gweithdai


Chwilio am swydd, interniaeth neu leoliad

Gall chwilio am waith fod yn heriol, ond y newyddion da yw bod cyflogwyr yn aml yn awyddus i recriwtio darpar raddedigion i'w cyfleoedd gwirfoddoli, rhan-amser, interniaeth a chyfleoedd i raddedigion. 

Cyn gynted ag y byddwch yn derbyn eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair, gallwch chwilio am gyfle ar MetHub.


Cyrchu adnoddau ar-lein

Porwch adnoddau gyrfaoedd ar-lein, gan gynnwys:

Canllawiau ymarferol
 • Eich canllaw 10 cam i gael swydd 
 • Ysgrifennu eich CV: Canllaw Ymarferol
 • Paratoi ar gyfer prosesau recriwtio a dethol ar-lein: Canllaw Ymarferol
 • Ceisiadau Ysgrifennu: Canllaw Ymarferol

Sgiliau cyfweld: Shortlist.Me

Perffeithewch eich sgiliau cyfweld drwy ymarfer eich techneg ar ein platfform ymarfer cyfweld fideo.