Ffurflenni Cais

Mae yna lawer o wahanol fathau o ffurflenni, ac nid yw'n ddigon i wneud dim mwy na chopïo'ch CV i'r ffurflen.

Mathau o ffurflenni

 • yn seiliedig ar gymhwysedd
 • datganiad personol
 • ar-lein
 • ar bapur

Ceisiadau ar sail cymhwysedd yw'r rhai mwyaf cyffredin, ac maent i’w gweld yn aml wrth recriwtio graddedigion.

Eu pwrpas yw asesu'r sgiliau sydd gennych er mwyn gweld os ydynt yn cyd-fynd â'r rôl yr ydych chi'n ymgeisio amdani. Maent yn aml yn gofyn am ddatganiad personol.

Ymchwil

 • Nodi pa sgiliau, diddordeb a phrofiadau y mae'r cyflogwr yn chwilio amdanynt. Y lle gorau i wneud hyn yw'r disgrifiad swydd neu fanyleb y person.
 • Darllenwch wefan y sefydliad, proffiliau cyfryngau cymdeithasol a llenyddiaeth allweddol. Gwnewch yn siwr eich bod yn deall marchnad, nodau, datganiad cenhadaeth ac ati y cwmni
 • Siaradwch â phobl sy'n gwneud swydd debyg neu unrhyw un yr ydych chi'n ei adnabod sy'n gweithio yn y cwmni. Defnyddiwch LinkedIn i ddod o hyd i weithwyr y sefydliad, neu defnyddiwch Glassdoor i ddarllen adolygiadau y mae gweithwyr wedi'u gadael.Ymchwiliwch i newyddion, tueddiadau, cystadleuwyr, hanes a chyfleoedd sydd ar gael yn y sefydliad a'r sector. Defnyddiwch wefannau fel Google News. Hefyd darllenwch wefannau gyrfa a diwydiant penodol.

Cwestiynau cais cyflawn: STAR

Ar gyfer cymwysiadau sy'n seiliedig ar gymhwysedd, canolbwyntiwch eich atebion o amgylch eich sgiliau a'ch profiadau a chysylltwch y rhain yn uniongyrchol â'r meini prawf a roddir yn y disgrifiad swydd. 

Defnyddiwch dechneg STAR:

S Sefyllfa - beth oedd y sefyllfa? Rhowch amlinelliad byr o'r her a oedd yn eich wynebu.

T Tasg - Beth oedd yn rhaid i chi ei gyflawni? Disgrifiwch y nod yr oedd angen i chi ei gyrraedd, boed yn unigol neu fel rhan o dîm.

A Gweithredu - Pa sgiliau a phrosesau a ddefnyddiwyd? Beth oedd eich mewnbwn i'r tîm a sut gwnaethoch chi gyfrannu at yr ymdrech? Cynhwyswch fanylion unrhyw systemau neu brosesau sy'n arbennig o berthnasol i'r rôl yr ydych chi'n ymgeisio amdani.

R Canlyniad - Beth oedd y canlyniad? Beth wnaethoch chi ei ddysgu o'r sefyllfa? Esboniwch pam roedd y canlyniad yn gadarnhaol a sut gwnaeth hynny helpu'ch tîm neu ddatblygu'r sefyllfa. Os nad oedd y canlyniad yn gadarnhaol, canolbwyntiwch ar yr hyn a wnaethoch ddysgu o'r profiad a'r hyn y byddech chi'n ei wneud er mwyn sicrhau bod sefyllfa debyg yn llwyddiannus yn y dyfodol.

Awgrymiadau da wrth wneud cais

 • cofiwch deilwra'ch cais i bob cyflogwr
 • rhowch ddigon o amser i'ch hun ysgrifennu'ch cais
 • defnyddiwch ferfau pwerus megis 'trawsnewid', 'cyflawni' ac 'ysbrydoli'
 • dewiswch eiriau disgrifiadol fel 'effeithiol', 'cyson', 'penderfynol' ac 'hyblyg'
 • canolbwyntiwch ar y cwestiynau a ofynnir yn hytrach na malu awyr neu fod yn rhy amwys
 • dewiswch enghreifftiau priodol o'ch cyflawniadau o brofiad blaenorol dangoswch frwdfrydedd gwirioneddol dros y rôl.