Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Cyrsiau>Animeiddio - Gradd BA (Anrh)
BA (Hons) Animation

Animeiddio - Gradd BA (Anrh)

 

Ffeithiau allweddol

Cod UCAS: 6HJ3

Lleoliad Astudio:
Campws Llandaf

Ysgol:
Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

Hyd y Cwrs:
Tair mlynedd llawn-amser


Trosolwg o'r Cwrs

Mae animeiddwyr yn dod â straeon yn fyw, ac yn gwireddu hyd yn oed y darluniadau symlaf, gan dynnu sylw pobl o bob math mewn iaith y mae pawb yn ei deall.

Ar ein cwrs BA Animeiddio, byddwch yn ymgyfarwyddo â thechnegau, egwyddorion a sgiliau sy’n agor y drws i fyd animeiddio. Byddwch yn dysgu sut i gyfleu symudiadau gan ddefnyddio amser, sain a ffurfiau er mwyn dod â delweddau, syniadau a straeon yn fyw. Byddwch yn defnyddio gwybodaeth gymhleth ac yn defnyddio’r cyfryngau traddodiadol yn ogystal â chyfryngau a thechnoleg newydd sy’n dod i’r amlwg er mwyn creu naratifau ystyrlon.

Mae ein cwrs gradd mewn Animeiddio’n eich galluogi i feithrin eich sgiliau beirniadol a dadansoddol. Byddwch yn datblygu eich llais penodol eich hun, yn ogystal â’ch arbenigedd, ac yn dysgu sut i ddefnyddio eich set sgiliau ar draws y diwydiannau creadigol.

Byddwch yn defnyddio arferion stiwdio arloesol, yn cydweithio â disgyblaethau eraill, yn archwilio dulliau a damcaniaethau, yn gweithio ar friffiau byw a chystadlaethau ac yn cynnal prosiectau hunangyfeiriedig.

Byddwch yn datblygu i fod yn animeiddiwr sy’n meddu ar sgiliau, hyder a meddwl beirniadol er mwyn mentro i fyd datblygol animeiddio proffesiynol.

Llun: Chiara Fedon, Jack Payne, Maja Risvoll

Cynnwys y Cwrs​

Byddwch chi'n dechrau'r cwrs trwy ennill dealltwriaeth eang o'r broses animeiddio, wrth greu eich prosiectau cyntaf gan ddefnyddio technegau digidol ac analog. Byddwch yn mynd â'ch ymarfer personol ymhellach - gan ehangu eich gwybodaeth ac archwilio cyd-destun hanesyddol, damcaniaethol a chymdeithasol eich pwnc. 

Byddwch yn treulio'ch amser mewn stiwdios arbenigol, gan ddefnyddio offer safonol y diwydiant i loywi'ch sgiliau technegol mewn ystod eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys: 

 • Hanfodion animeiddiad 2D, 3D a stop-symud 

 • Bwrdd stori ac iaith ffilm ar gyfer animeiddio 

 • Lluniadu bywyd 

 • Adrodd straeon a chyfeiriad 

 • Camera, goleuadau a chyfansoddiad 

 • Cyfeiriad celf; creu a dylunio cymeriadau a bydoedd 

 • Nodweddu ac actio ar gyfer animeiddio 

 • Cyfryngau cymysg ac animeiddio arbrofol 

 • Llwyfannau newydd, hapchwarae, VR a gosod 

 • Technegau a phroses gynhyrchu draddodiadol a digidol; o ddatblygu syniadau i gyflawni 

 • Ymarfer proffesiynol a sgiliau busnes 

Fe gewch chi lawer o brofiadau gwerthfawr eraill hefyd - fel ymarferion ysgrifennu sgriptiau a chyfleoedd i gyfarwyddo actorion llais a phypedwyr. 

Trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, seminarau a gweithdai byddwch yn ennill dealltwriaeth ddofn o'r egwyddorion a'r technegau sy'n sail i animeiddio, gan ddysgu gan dîm o animeiddwyr, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr gweithredol. 

Blwyddyn Un 

Pwnc: Trawsnewid Symudiad a Bywyd - 30 credyd 
Pwnc: Adrodd Straeon - 30 credyd 
Yn eich tymor cyntaf, mae'r pwyslais ar ymholi creadigol a chaffael gwybodaeth, lle byddwch chi'n archwilio maint ac amrywiaeth ymarfer animeiddio cyfoes, arbrofi gyda thechnegau, ymarfer egwyddorion animeiddio a datblygu sgiliau digidol. Byddwch yn darganfod cysyniadau allweddol mewn iaith ffilm, strwythurau naratif ac an-naratif, dylunio, theori cynnig a gweithio mewn tîm. 

Maes un: cydweithredu - 20 credyd*  
Ehangwch eich gorwelion trwy ymuno â myfyrwyr o gyrsiau eraill i gydweithio ar brosiect. Byddwch yn cael ysbrydoliaeth o ddisgyblaethau eraill i adeiladu ar eich profiad ac ehangu eich creadigrwydd - a defnyddio'ch sgiliau a'ch mewnwelediad artistig i'w cymhwyso i'ch gwaith.  

Clysytru: cysyniad - 40 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn eich cyflwyno i'r byd ehangach o syniadau, theori ac astudiaethau cyd-destunol i'ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau ymchwil academaidd a'ch meddwl beirniadol. Byddwch yn canolbwyntio ar feysydd o ddiddordeb penodol mewn grwpiau astudio a byddwch yn dod yn gyfarwydd â'r ymchwil ac arbenigedd trawsddisgyblaethol cyffrous yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd.


Blwyddyn Dau

Pwnc: Cynhyrchu - 40 credyd  
Byddwch chi'n datblygu'ch sgiliau a'ch cysyniadau o fewn technoleg ddigidol, gan adeiladu eich dealltwriaeth o'r broses animeiddio a therminoleg y diwydiant. Byddwch chi'n gweithio ar eich sgiliau ysgrifennu a'ch sgriptio - yn ogystal ag arferion bwrdd stori, rheoli amser a chyllidebu. A byddwch yn dod yn fedrus wrth ddefnyddio offer a chysyniadau allweddol. 

Maes dau: archwilio - 40 credyd * 
Byddwch yn ehangu eich profiadau gyda phrosiectau heriol sydd wedi'u cynllunio i'ch annog i archwilio ac arbrofi y tu allan i'ch disgyblaeth uniongyrchol. Mae'r cyfle trawsnewidiol hwn yn arwain at feddwl ac arloesi newydd ac yn agor pob math o bosibiliadau yn y dyfodol. Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau cyffrous sy'n eich herio mewn ffyrdd newydd. Gallwch hefyd ddewis teithio, gwneud profiad gwaith, cychwyn eich busnes eich hun neu roi cynnig ar rywbeth newydd.  


Cytser: beirniadaeth - 40 credyd  
Trwy feirniadu llenyddiaeth, cyfnodolion ac arddangosfeydd, byddwch yn hogi'ch gallu i roi eich ymarfer dylunio yn ei gyd-destun. Byddwch hefyd yn cael cyfleoedd i ryngweithio â myfyrwyr a staff a threiddio'n ddyfnach i'ch meysydd diddordeb. 

Blwyddyn Tri

Pwnc: prosiect mawr animeiddio - 40 credyd  
Mae'r lefel hon yn canolbwyntio ar ddatblygiad creadigol myfyrwyr unigol, gan eich helpu chi i benderfynu ar y llwybr rydych chi am ei ddilyn yn y dyfodol. Byddwch yn arbrofi gyda thechnegau, offer a strwythurau - gan gydgrynhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau eich gyrfa broffesiynol neu ymgymryd ag astudiaeth bellach. A byddwch yn dod â phopeth at ei gilydd i gynhyrchu prosiect wedi'i animeiddio sy'n adlewyrchu'ch nodau dysgu a phroffesiynol.  

Maes tri: Amlygiad - 40 credyd  
Mae eich tymor olaf yn ymroddedig i brosiect mawr ac arddangosfa o'ch gwaith. Dyma lle rydych chi'n tynnu ynghyd bopeth rydych chi wedi'i ddysgu yn ystod y cwrs a dyma fan cychwyn eich gyrfa yn y dyfodol.  

Cytser: cyfraniad - 40 credyd  
Mae eich gwybodaeth yn sail i'ch ymarfer. Arddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad cytser terfynol, lle byddwch chi'n archwilio syniadau ar ffurf ysgrifenedig ac ymarferol.

*Modiwl ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Dysgu ac Addysgu

Mae ffocws sylweddol ar addysgu Stiwdio yn cael ei gynnal, gyda chefnogaeth darlithoedd arbennig  a seminarau ategol.   Bydd myfyrwyr unigol yn cael eu cefnogi gan lawer o 'adborth' yn ystod Beirniadaethau Grŵp, tiwtorialau sengl a grŵp. 

Yn ystod eu blwyddyn astudio gyntaf gall pob myfyriwr ddisgwyl derbyn rhwng 14 a 22 awr o amser cyswllt yr wythnos trwy ddarlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial a gweithdai ymarferol. 

Mae myfyrwyr yn arwain yn sylweddol yn eu hastudiaethau, yn datblygu eu ffocws ymchwil a'u sylfaen arbenigedd eu hunain ac yn cymryd rhan weithredol yn y broses asesu a'r modd y mae eu harbenigedd unigol yn cael ei fynegi a'i brofi. 

Cefnogir myfyrwyr wrth iddynt weithio'n annibynnol fel eu bod yn gallu cynhyrchu dysgu sylweddol ac unigryw trwy ymarfer trwyadl, hunangyfeiriedig a chydweithredol. 

Asesu

Trwy gydol eich astudiaethau, cewch eich gwerthuso ar dri phrif faen prawf, sy'n sail i'r holl ddisgyblaethau sy'n cael eu haddysgu yn CSAD:  

SGILIAU: 
Y sgiliau ymarferol, technegol a chysyniadol rydych chi'n eu hennill yn ystod eich cwrs. 

CYD-DESTUN: 
Eich dealltwriaeth a'ch gwybodaeth o gyd-destun deallusol ehangach y mae eich disgyblaeth a'ch gwaith ynddo. Mae hyn yn cynnwys materion hanesyddol, amgylcheddol a moesegol ac yn aml fe'u harchwilir yn eich modiwlau 'Theori a Chyd-destun'. 

SYNIADAU: 
Eich dealltwriaeth o syniadau deallusol a chreadigol o'r tu mewn a thu hwnt i'ch disgyblaeth; ynghyd â'ch gallu i gaffael cysyniadau newydd a ffurfio syniadau newydd. Archwilir syniadau yn eich gwaith ysgrifenedig, yn ogystal â bod yn amlwg yn eich cynnydd ymarferol. Rhoddir pwysiad cyfartal i bob un o'r meini prawf hyn yn ystod y broses asesu. Hynny yw, maent yn cael eu hystyried yr un mor bwysig a hanfodol i'ch datblygiad; pwyslais sydd wedi'i gynllunio, er enghraifft, i alluogi set sgiliau fwy cyflawn gan fyfyriwr a allai fod yn fedrus yn dechnegol, ond yn wan wrth gynhyrchu syniadau, neu fyfyriwr â llawer o ddawn greadigol a allai ei chael hi'n anodd hogi cysyniad eang i mewn i ddyluniad cryf, unigol.  

Rydym yn darparu nifer o ffyrdd i chi olrhain eich cynnydd ar y ffordd i gyflwyno'ch gwaith i'w farcio. Gan ddeall y bydd y pwyslais yn troi o amgylch meysydd craidd sgiliau, cyd-destun a syniadau, byddwch hefyd yn dod yn gyfarwydd â'r ffurflen asesu strwythuredig a ddefnyddir gan eich tiwtoriaid ac yn dysgu uniaethu â'ch gwaith yn ôl â'r canlyniadau dysgu a fwriadwyd ym mhob brîff.  

Y prif fathau o asesiad ffurfiannol yw; academaidd (adborth gan eich tiwtoriaid); cyfoedion (gan eich cyd-fyfyrwyr ar y cwrs neu bartneriaid prosiect); a hunanasesu (sef eich beirniadaeth eich hun, o ganlyniad i fathau eraill o adborth). Fodd bynnag, ni fyddwch yn derbyn adborth ar ddiwedd briff yn unig - bydd eich tiwtoriaid yn aml yn asesu'ch cynnydd wrth i'ch gwaith ddatblygu, gan ddarparu adborth ffurfiannol ar adegau hanfodol lle y gobeithir eich annog i fentro, cynnal eich cymhelliant neu lluniwch eich syniadau cyn y dyddiad cau. 

 

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae graddedigion y rhaglen mewn sefyllfa dda i weithio fel animeiddwyr annibynnol, ymuno â chwmnïau cyfryngau a dylunio neu asiantaethau hysbysebu, neu i gael eu cyflogi yn y diwydiannau ffilm, teledu a darlledu. 

Yn ystod y cwrs, bydd cyfle i gynnal briffiau byw, profiad gwaith. Bydd hyn yn cynnwys adeiladu cysylltiadau ac ymgymryd â lleoliadau ynghyd ag amlygiad i weithwyr proffesiynol animeiddio trwy sgyrsiau a mentora diwydiant. Byddwch yn cael cynnig cefnogaeth i ffurfio'ch busnes eich hun pe byddech chi'n dewis gwneud hynny. 

Mae rhai graddedigion yn dod yn athrawon trwy gymryd TAR. Mae rhai graddedigion yn dewis mynd â'u hastudiaethau ymhellach trwy astudio yn CSAD ar gyfer cymhwyster lefel Meistr ac mae cyfleoedd i fynd â hyn ymhellach fyth, i ymchwil gyda PhD neu Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Celf neu Ddylunio. 

Gofynion Mynediad a Sut i Wneud Cais

Dylai fod gan ymgeiswyr bortffolio celf a / neu ddylunio cryf a dangos ymrwymiad i gelf a / neu ddylunio, ac yn ddelfrydol pum pas TGAU i gynnwys iaith Saesneg a Mathemateg * gradd C neu'n uwch / gradd 4 neu'n uwch (ar gyfer ymgeiswyr sydd â TGAU diwygiedig newydd Lloegr)  

Yn dilyn cyfweliad ac asesiad o bortffolio, gall ein cynigion nodweddiadol amrywio rhwng: 

 • 96 - 120 pwynt o Ddiploma Sylfaen Celf a Dylunio a gwblhawyd yn llwyddiannus neu / a 

 • 96 - 120 pwynt o 2 Safon Uwch o leiaf;  Bagloriaeth Cymru - Tystysgrif Her Sgiliau Uwch yn cael ei hystyried yn drydydd pwnc 

 • Diploma Estynedig Cenedlaethol RQF / Diploma Estynedig Technegol Caergrawnt MMM / DDM 

 • 96 - 120 pwynt o gyfuniad o ‘Scottish Highers’ a ‘Scottish Advanced Highers’   

 • 96-120 pwynt o'r ‘Irish Leaving Certifiicate’ Lefel Uwch 2 radd H2 men unrhyw bwnc.  H4 ar Lefel Uwch yw'r radd isaf y gellir ei chyfrif tuag at gynnig 

 • 96 - 120 pwynt o'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn pwnc perthnasol 

*Ar gyfer ymgeiswyr o Gymru sy'n sefyll y TGAU Mathemateg diwygiedig, byddwn yn derbyn naill ai TGAU Mathemateg neu Mathemateg - Rhifedd. 

Ar gyfer ymgeiswyr sydd yn ymgymryd â 2 Safon Uwch neu gyfwerth yn unig, neu'n gwneud cais â phrofiadau bywyd eraill, cymwysterau eraill a/neu gyflawniadau celf a dylunio. Bydd y rhain yn cael eu hystyried ynghyd â gweddill y proffil academaidd ac efallai y byddwn yn gwneud cynnig wedi'i raddio yn lle cynnig gan ddefnyddio Tariff UCAS. 

Os ydych chi'n astudio cyfuniadau o'r uchod neu os nad yw'ch cymhwyster wedi'i restru, cysylltwch â Derbyniadau neu edrychwch ar dudalenChwilio am Gwrs UCAS​ am y gofynion mynediad. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad, gan gynnwys cymwysterau o'r UE trwy glicio yma.

Ymgeiswyr Rhyngwladol 
Bydd angen i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddarparu tystiolaeth o ruglder i safon IELTS 6.0 neu gyfwerth o leiaf. I gael manylion llawn am sut i wneud cais am gymwysterau Iaith Saesneg ewch i’r tudalennau Rhyngwladol ar y wefan.  

Y Broses Ddethol a Diwrnodau Cyfweld:
Mae'r dewis yn seiliedig ar dderbyn cais UCAS wedi'i gwblhau a mynychu Cyfweliad yn yr Ysgol Celf a Dylunio.

Mae llwyddo mewn cyfweliad yn seiliedig ar gydbwysedd o dri maen prawf: 

   • Brwdfrydedd personol dros ac wedi ymgolli mewn ymarfer a theori Celf a Dylunio. 

   • Cyflawniad a gallu academaidd 

   • Ansawdd gwaith, uchelgais a sgiliau a ddangosir mewn portffolio 

I gael mwy o wybodaeth am Ddiwrnodau Cyfweld Celf a Dylunio,  cliciwch yma

Sut i Wneud Cais:
Dylid gwneud ceisiadau am y cwrs hwn ar-lein i UCAS:www.ucas.com/apply.Dylid gwneud ceisiadau rhan-amser yn uniongyrchol i'r Brifysgol yn www.cardiffmet.ac.uk/selfservice.

Am wybodaeth bellach ewch i'n tudalennau Sut i Wneud Cais: www.cardiffmet.ac.uk/howtoapply. 

Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig (RPL) a Throsglwyddo Credyd i flwyddyn 2 a 3 If you are Os oes gennych ddiddordeb mewn trosglwyddo credyd o sefydliad arall i astudio yn Met Caerdydd ar gyfer cwrs sy'n derbyn mynediad ar gyfer blwyddyn 2 a/neu 3, gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach am hyn a gwybodaeth ar sut i wneud cais ar y dudalen RPL. Cysylltwch â Derbyniadau gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am RPL. 

Myfyrwyr aeddfed 

Ymgeisydd aeddfed yw unrhyw un dros 21 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl ysgol neu goleg. Mae Met Caerdydd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr aeddfed a gellir cael mwy o gyngor a gwybodaeth yma.   

Ffioedd Dysgu, Cyllid Myfyrwyr a Chostau Ychwanegol

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd dysgu a'r gefnogaeth ariannol a allai fod ar gael tra yn y brifysgol, ewch i  www.cardiffmet.ac.uk/fees . 

Costau astudio israddedig yn CSAD 

Deunyddiau

Mae CSAD yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sylfaenol. Mae'r rhain yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu cymhwysedd mewn ystod o sgiliau a dangos eu gallu technegol. Mae deunyddiau sydd eu hangen mewn meintiau anarferol, neu'r rhai sy'n arbenigol, yn ddrud neu'n anghyffredin ar draul y myfyriwr. Rhoddir cyngor ynghylch sut y diffinnir 'anarferol', pa ddefnyddiau yr ystyrir eu bod yn 'ddrud', ac enghreifftiau a roddir o'r hyn a ystyrir yn 'anarferol'. Mae myfyrwyr CSAD yn aml yn dewis gwario ar ddeunyddiau y mae'n well ganddyn nhw weithio gyda nhw, gan gynnwys llyfrau braslunio a beiros, yn ogystal ag offer arbenigol o'u dewis eu hunain.  

Ar y cyfan, ni chodir unrhyw daliadau am ddefnyddio offer, ac eithrio rhai offer drud arbenigol fel yr argraffwyr Mimaki ac 3D. Mae mynediad i FabLab Caerdydd yn amodol ar aelodaeth myfyrwyr; mae'n cynnig ffioedd is at ddefnydd myfyrwyr.  

I gael rhagor o wybodaeth am gostau cwrs ychwanegol, gan gynnwys ffioedd, gofynion offer a thaliadau eraill ar gyfer pob rhaglen israddedig, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/additionalcosts . 

Teithiau maes ac ymweliadau 

Bydd yr Ysgol yn talu am deithiau maes sy'n rhan o’r dysgu craidd. Trefnir ymweliadau ychwanegol o bryd i'w gilydd sy'n ddewisol a lle gellir gofyn i'r myfyrwyr rannu'r costau. Cyfrifoldeb y myfyriwr unigol yw costau astudio dramor, gan gynnwys cyfnewidiadau, profiad gwaith a phrosiectau. 

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 029 2041 6044 neu e-bostiwch askadmissions@cardiffmet.ac.uk. 

Ar gyfer ymholiadau sy’n benodol i’r cwrs, cysylltwch â: 

Tiwtor Derbyn, Owen Stickler 
E-bost:  ostickler@cardiffmet.ac.uk    
Ffôn:  029 2020 5554 


Gellir dod o hyd i’r telerau ac amodau llawn sy’n ymwneud â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd trwy ymweld â www.metcaerdydd.ac.uk/terms